Nariadenie vlády č. 153/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie

Čiastka 72/2004
Platnosť od 24.03.2004
Účinnosť od 01.04.2004

153

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. marca 2004,

ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie

Vláda Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel1) a zhodnocovania2) odpadov zo spracovania starých vozidiel a záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel a recyklácie starých vozidiel3) vo vzťahu k priemernej hmotnosti jedného vozidla4) za rok sú ustanovené v prílohe č. 1.

§ 2

Týmto nariadením vlády sa transponuje právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1

k nariadeniu vlády č. 153/2004 Z. z.

Záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a recyklácie starých vozidiel

Limit a termín pre minimálne zvýšenie rozsahu danej činnosti1)
Činnosť 1. január 2006 1. január 2015
vozidlá vyrobené pred
1. januárom 1980
vozidlá vyrobené od
1. januára 1980
všetky vozidlá
Opätovné použitie častí starých
vozidiel a zhodnocovanie odpadov
zo spracovania starých vozidiel
75% 85% 95%
Opätovné použitie častí starých
vozidiel a recyklácia starých
vozidiel
70% 80% 85%
1) k priemernej hmotnosti jedného vozidla za rok.

Príloha č. 2

k nariadeniu vlády č. 153/2004 Z. z.

Zoznam transponovaných právnych aktov

Týmto nariadením vlády sa transponuje tento právny akt Európskych spoločenstiev:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o starých vozidlách.

Poznámky pod čiarou

1) § 49 ods. 12 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z. z.

2) § 2 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z.

3) § 49 ods. 13 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.

4) § 49 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.