Vyhláška č. 323/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti

Platnosť od 21.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018 do31.12.2018
Zrušený 382/2018 Z. z.

OBSAH

323

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,

zo 7. decembra 2017,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 sa slová „kovová ortuť“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „odpadová ortuť“ v príslušnom tvare.

2. § 10 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Odseky 1 až 10 sa vzťahujú aj na úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.“.


ČI. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


László Sólymos v. r.