Zákon č. 46/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 06.02.2021
Účinnosť od 06.02.2021

46

ZÁKON

z 28. januára 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 148/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 193/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona č. 218/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písmeno l) znie:

l) podstatná zmena je akákoľvek zmena charakteru alebo činnosti alebo rozšírenie zariadenia, ak zmena alebo rozšírenie samotné presahujú kapacitné prahové hodnoty ustanovené v prílohe č. 1,“.

2. V § 31 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

k) udelí poverenie podľa § 40g ods. 2.“.

3. § 35 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Inšpekcia môže rozhodnúť o obmedzení činnosti v prevádzke alebo o zastavení činnosti v nej alebo v jej časti aj vtedy, ak prevádzka nemá právoplatné povolenie a vykonáva činnosť podľa prílohy č. 1.

(6) Na konanie o vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Rozhodnutie podľa odseku 5 nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia.“.

4. V § 39 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „§ 29“ sa vkladá čiarka a slová „§ 35 ods. 6 a § 40g ods. 3“.

5. Doterajší text § 40g sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Ministerstvo môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 poveriť prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov, ktorému bolo udelené integrované povolenie podľa § 3 ods. 3 písm. a) a c) štvrtého bodu, na prijatie a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu v súvislosti s opatreniami počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

(3) Na konanie o vydaní poverenia podľa odseku 2 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.“.

Čl. II

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z., zákona č. 285/2020 Z. z. a zákona č. 9/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 14 ods. 1 písm. e) sa za slová „§ 135h ods. 4“ vkladajú slová „a 5“.

2. V § 105 sa odsek 2 dopĺňa písmenom am), ktoré znie:

am) udelí poverenie podľa § 135h ods. 5.“.

3. V § 113 sa odsek 2 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

s) vydanie poverenia podľa § 135h ods. 4 a 5.“.

4. § 135h sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Ministerstvo môže počas krízovej situácie poveriť prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov, ktorému bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c), na prijatie a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu v súvislosti s opatreniami počas krízovej situácie.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.