Nájdených 197
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch 01.01.2016
582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady 01.11.2004
302/2019 Z. z. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje 01.12.2019
382/2018 Z. z. Vyhláška o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 01.01.2019
330/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov 01.01.2019
329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov 01.01.2019
106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 13.04.2018
373/2015 Z. z. Vyhláška o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov 01.01.2016
371/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 01.01.2016
370/2015 Z. z. Vyhláška pre výpočet príspevkov, zozname výrobkov a obsahu žiadosti poskytnutia prostriedkov z Recyklačného fondu 01.01.2016
366/2015 Z. z. Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti 01.01.2016
365/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 01.01.2016
180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 01.10.2013
258/2011 Z. z. Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia 03.08.2011
312/2007 Z. z. Nariadenie o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na účet Národného jadrového fondu 15.07.2007
66/2007 Z. z. Nariadenie o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu 01.04.2007
127/2006 Z. z. Zákon o perzistentných organických látkach 01.04.2006
605/2005 Z. z. Podrobnosti z evidencie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 01.01.2006
315/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť rozborov odpadových vôd 01.07.2004
153/2004 Z. z. Nariadenie o limitoch a termínoch opätovného použitia častí starých vozidiel 01.04.2004