Nájdených 96
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch 01.01.2016
382/2018 Z. z. Vyhláška o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 01.01.2019
330/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov 01.01.2019
329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov 01.01.2019
106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 13.04.2018
258/2011 Z. z. Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia 03.08.2011
312/2007 Z. z. Nariadenie o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na účet Národného jadrového fondu 15.07.2007
66/2007 Z. z. Nariadenie o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu 01.04.2007
17/2004 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov 01.02.2004
397/2003 Z. z. Podrobnosti o množstve vody dodanej verejným vodovodom 01.10.2003
188/2003 Z. z. Zákon o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy 01.01.2004
44/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu o zrušení vyhlášky č. 57/1961 Zb. o nákupe prázdnych konzervárenských pohárov 22.05.1965
110/1952 Zb. Nariadenie o nevyužitých odpadových a upotrebených mazacích olejoch 01.01.1953
128/2021 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke 01.01.2023
67/2021 Z. z. Novela zákona o poplatkoch za uloženie odpadov 15.03.2021
348/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 05.12.2020
20/2019 Z. z. Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
380/2018 Z. z. Novela vyhlášky o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov 01.01.2019
378/2018 Z. z. Novela vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti 01.01.2019
208/2018 Z. z. Novela zákona o odpadoch 01.08.2018