Vyhláška č. 81/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zálohovaní obalov na nápoje

Čiastka 28/2011
Platnosť od 25.03.2011
Účinnosť od 01.04.2011 do31.12.2015
Zrušený 373/2015 Z. z.

OBSAH

81

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 14. marca 2011

o zálohovaní obalov na nápoje

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 21 písm. a) zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje

a) výšku zálohu za zálohované, opakovane použiteľné obaly,

b) zoznam zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a výšku zálohu za ne.

§ 2

Výška zálohu za zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje je

a) 0,13 eura za jeden obal pre opakovane použiteľné obaly na nápoje1) do objemu 2 000 ml vrátane okrem obalov uvedených v písmene b),

b) 0,27 eura za jeden obal pre sklené opakovane použiteľné obaly na pivo2) s iným ako korunkovým uzáverom,

c) 40 eur pre opakovane použiteľné obaly na nápoje neuvedené v písmenách a) a b).

§ 3

(1) Zoznam zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné:

a) obaly z polyetyléntereftalátu (PET) na nápoje1) s objemom nad 500 ml vrátane,

b) obaly z polyetyléntereftalátu (PET) na vody3) s objemom nad 500 ml vrátane,

c) hliníkové plechovky na nápoje s objemom do 500 ml vrátane.

(2) Výška zálohu za obaly uvedené v odseku 1 je 0 eur za jeden obal.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.


v z. Branislav Cimerman v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).

2) § 29 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje (oznámenie č. 357/2000 Z. z.).

3) § 2 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100 (oznámenie č. 357/2000 Z. z.).