Vyhláška č. 285/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení neskorších predpisov

Čiastka 66/2013
Platnosť od 13.09.2013
Účinnosť od 15.09.2013 do31.12.2015
Zrušený 373/2015 Z. z.

OBSAH

285

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 28. augusta 2013,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. p) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení vyhlášky č. 227/2007 Z. z., vyhlášky č. 203/2010 Z. z. a vyhlášky č. 153/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Slová „§ 18 ods. 3 písm. l)“ sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 4 písm. l)“.

2. V prílohe č. 4 bode 8i. sa slová „pred 1. januárom 2013 a náhradné súčiastky pre tieto vozidlá5)“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2016 a po tomto dátume ako náhradné súčiastky pre tieto vozidlá“.

Poznámka k odkazu 5 sa vypúšťa.

3. Príloha č. 5 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

10. Smernica Komisie 2013/28/EÚ zo 17. mája 2013, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. EÚ L 135, 22. 5. 2013).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2013.


Peter Žiga v. r.