Nariadenie vlády č. 225/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení neskorších predpisov

Čiastka 81/2009
Platnosť od 11.06.2009
Účinnosť od 01.01.2010

OBSAH

225

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 6. mája 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 498/2003 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 504/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej vete sa vypúšťajú slová: „a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov“.

2. V § 1 sa odkaz 1 nahrádza odkazom 2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.“.

3. Poznámky pod čiarou k odkazom 3, 6, 8, 9 a 12 znejú:

3) § 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z.

6) Príloha č. 4 písm. h) k zákonu č. 39/2007 Z. z.

8) § 6 zákona č. 39/2007 Z. z.

9) § 3 zákona č. 39/2007 Z. z.

12) Príloha č. 5 písm. f) k zákonu č. 39/2007 Z. z.“.

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa slová „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 492/2003 Z. z.“ nahrádzajú slovami „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi.“.

5. V poznámkach pod čiarou 14, 18 a 20 sa slová „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z.“ nahrádzajú slovami „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z.“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa slová „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2003 Z. z.“ nahrádzajú slovami „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2005 Z. z. o opatreniach na kontrolu slintačky a krívačky.“.

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa slová „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z.“ nahrádzajú slovami „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2005 Z. z.“.

8. Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

19) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 505/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev.“.

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťajú slová „§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2003 Z. z.“.

10. V § 6 odsek 5 znie:

(5) Požiadavky na testy a na definovanie podmienok chovov týkajúce sa tuberkulózy a brucelózy (ďalej len „štatút“) určí štátna veterinárna a potravinová správa, ak o nich nerozhodne Európska komisia, pričom zohľadní pôvod zvierat z arktických krajín.“.

11. V § 7 odsek 3 sa vypúšťa.

12. V § 8 odsek 3 sa vypúšťa.

13. V § 11 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Bez toho, aby boli dotknuté podmienky na zápis koňovitých do plemenných kníh pre určité špecifikované plemená, sperma oviec, kôz a koní musí byť

a) odobratá, ošetrená a uskladnená pre potreby umelej inseminácie v inseminačnej stanici schválenej zo zdravotného hľadiska v súlade s prílohou č. 3 časťou I, alebo ak ide o ovce a kozy v chove, ktorý vyhovuje požiadavkám podľa osobitného predpisu,27)

b) odobratá zvieratám zodpovedajúcim podmienkam ustanoveným v prílohe č. 3 časti II (pripustenie a bežná kontrola zvierat),

c) odobratá, ošetrená, konzervovaná, skladovaná a prepravovaná v súlade s prílohou č. 3 časťou III,

d) sprevádzaná počas prepravy do členského štátu určenia zdravotným certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru stanovenému Európskou komisiou.

(3) Oocyty a embryá oviec, kôz, ošípaných a koní musia byť

a) odobraté od darcovských samíc, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v prílohe č. 3 časti IV, tímom na odber alebo ich musí vytvoriť tím na produkciu schválený štátnou veterinárnou a potravinovou správou, spĺňajúci podmienky, ktoré sú v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva, uvedené v prílohe č. 3 časti I,

b) odobraté, ošetrené, uschované vo vhodnom laboratóriu, skladované a prepravované podľa prílohy č. 3 časti III,

c) sprevádzané počas prepravy do členského štátu určenia zdravotným certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru ustanovenému Európskou komisiou.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

27) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2006 Z. z.“.

14. V § 11 ods. 4 druhá veta sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 sa vypúšťa.

15. V § 14 odsek 2 sa vypúšťa.

16. Poznámky pod čiarou k odkazom 33 a 34 znejú:

33) § 49 až 51 zákona č. 39/2007 Z. z.

34) § 5 písm. f) a § 6 ods. 2 písm. i), j) a l) zákona č. 39/2007 Z. z.“.

17. V § 17 ods. 1 písm. a) sa slová „podľa odseku 2 písm. a)“ nahrádzajú slovami „Európskym spoločenstvom“.

18. V § 17 ods. 1 písmeno b) znie:

b) sprevádza ich zdravotný certifikát zodpovedajúci vzoru, ktorý je vypracovaný podľa osobitného predpisu,34aa) podpísaný príslušným orgánom vyvážajúcej krajiny, ktorý potvrdzuje, že

1. zvieratá spĺňajú dodatočné podmienky alebo poskytujú rovnocenné záruky uvedené v odseku 3 písm. a) a pochádzajú zo schválených prevádzkarní, ktoré poskytujú záruky aspoň rovnocenné zárukám v prílohe č. 4,

2. sperma, oocyty a embryá pochádzajú zo schválených staníc na odber a skladovanie alebo od tímov na odber a produkciu, ktoré poskytujú záruky aspoň rovnocenné požiadavkám Európskeho spoločenstva, uvedené v prílohe č. 3 časti I.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34aa znie:

34aa) Čl. 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávajúcich právomocí prenesených na Komisiu (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 1/zv. 3).“.

19. V § 17 odseky 2 a 3 sa vypúšťajú.

Poznámky pod čiarou k odkazom 34b, 35 a 36 sa vypúšťajú.

20. Poznámky pod čiarou k odkazom 38 až 40 znejú:

38) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 564/2005 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2003 Z. z.

39) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2008 Z. z. o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov.

40) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z.“.

21. V § 18 písm. a) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová „tento certifikát musí zodpovedať vzoru vydanému hlavným veterinárnym lekárom podľa osobitného predpisu,37)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37 sa vypúšťa.

22. § 19 sa vypúšťa.

23. V prílohe č. 1 sa dopĺňa piaty bod, ktorý znie:

5. Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).“.

24. V prílohe č. 3 poznámky pod čiarou k odkazom 2, 3 a 5 znejú:

2) § 7 až 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi.

3) Nariadenie vlády č. 47/2005 Z. z.

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.
Nariadenie vlády č. 47/2005 Z. z.“.

25. V prílohe č. 3 sa odkaz 4 nahrádza odkazom 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

26. V prílohe č. 4 sa odkazy 3, 5 a 8 nahrádzajú odkazom 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Príloha č. 4 písm. h) a príloha č. 5 písm. f) k zákonu č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3, 5 a 8 sa vypúšťajú.

27. V prílohe č. 4 poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 7 znejú:

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo na iné vedecké účely.

7) Príloha č. 4 písm. f) a h) k zákonu č. 39/2007 Z. z.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Robert Fico v. r.