Vyhláška č. 105/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, v znení vyhlášky č. 50/2015 Z. z.

Platnosť od 05.05.2017
Účinnosť od 15.05.2017

105

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 25. apríla 2017,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení vyhlášky č. 50/2015 Z. z.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení vyhlášky č. 50/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 písmeno c) znie:

c) identifikačné údaje o držiteľovi v rozsahu

1. meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,

2. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

3. názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu a meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu jej konateľa alebo členov jej štatutárneho orgánu,“.

2. V § 6 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kontaktnej osoby,“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

3. § 7 znie:

㤠7

Hlásenie zmien a doklad o premiestnení hovädzieho dobytka

(1) Hlásenie zmien v chove hovädzieho dobytka sa do siedmich dní odo dňa zmeny preukázateľným spôsobom zasiela poverenej osobe na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

(2) Doklad o premiestnení hovädzieho dobytka potvrdený držiteľom chovu, z ktorého sa zviera premiestnilo, a držiteľom chovu, do ktorého sa zviera premiestnilo, sa do siedmich dní odo dňa premiestnenia zvieraťa preukázateľným spôsobom zasiela poverenej osobe z chovu, do ktorého sa zviera premiestnilo. Vzor dokladu o premiestnení hovädzieho dobytka je uvedený v prílohe č. 4.“

4. V § 10 odsek 1 znie:

(1) Individuálny register hovädzieho dobytka v chove obsahuje:

a) registračné číslo chovu,

b) názov chovu, adresu chovu a zemepisné súradnice chovu,

c) údaje o držiteľovi:

1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,

2. obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

3. názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,

d) údaje o zvierati:

1. identifikačný kód zvieraťa,

2. identifikačný kód matky zvieraťa,

3. deň, mesiac a rok narodenia zvieraťa,

4. pohlavie zvieraťa,

5. plemeno alebo farbu srsti zvieraťa,

6. úžitkové zameranie kravy – dojnica alebo dojčiaca krava,

7. kód krajiny, ak je zviera dovezené z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,

8. každá zmena v chove hovädzieho dobytka držaného v chove a dátum tejto zmeny.“.

5. V § 10 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

6. Prílohy č. 2, 4 a 7 znejú:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 20/2012 Z .z.

“.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2017.


Gabriela Matečná v. r.