Nariadenie vlády č. 342/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na obchod s koňovitými zvieratami určenými na súťaženie a o ustanovení podmienok účasti na pretekoch

Čiastka 143/2004
Platnosť od 01.06.2004
Účinnosť od 01.06.2004

342

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 19. mája 2004

o požiadavkách na obchod s koňovitými zvieratami určenými na súťaženie a o ustanovení podmienok účasti na pretekoch

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a zmene niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Týmto nariadením sa zabezpečuje harmonizácia požiadaviek na ochranu zvierat pre oblasť obchodu s koňovitými zvieratami určenými na súťaženie a pre ustanovenie podmienok ich účasti na pretekoch.

§ 2

Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) koňovitými zvieratami domáce zvieratá druhu kone, osly alebo ich kríženci,

b) registrovanými koňovitými zvieratami koňovité zvieratá, ktoré sú zapísané, zaregistrované alebo oprávnené na zápis do plemennej knihy a identifikované identifikačným dokladom podľa osobitného predpisu,1)

c) plemennou knihou každá kniha, register alebo nosič informácií,

1. ktoré vedie plemenárska organizácia podľa osobitného predpisu,2)

2. do ktorej sa zapisujú alebo registrujú koňovité zvieratá s uvedením všetkých ich známych predkov,

d) pretekmi súťaž koňovitých zvierat vrátane dostihov, parkúrového skákania, súťaží všestrannej spôsobilosti, drezúry, vozatajských súťaží a exhibícií.

§ 3

Pravidlá pretekov nesmú rozlišovať medzi koňmi registrovanými v Slovenskej republike alebo v členských štátoch, v ktorých sa konajú preteky, a koňmi registrovanými v iných členských štátoch alebo koňmi pochádzajúcimi zo Slovenskej republiky alebo z iných členských štátov, v ktorých sa konajú preteky a koňmi, pochádzajúcimi z iných členských štátov (ďalej len „zákazy rozlišovania“).

§ 4

(1) Zákazy rozlišovania sa vzťahujú na

a) požiadavky na účasť na pretekoch,

b) rozhodovanie jednotlivých pretekov,

c) peňažné ceny alebo zisky, ktoré môžu plynúť z pretekov.

(2) Zákazy rozlišovania neovplyvnia organizáciu

a) pretekov rezervovaných pre koňovité zvieratá registrované v špecifickej plemennej knihe s cieľom umožniť šľachtenie plemena,

b) regionálnych pretekov určených na triedenie koňovitých zvierat,

c) historických podujatí alebo tradičných podujatí.

(3) Slovenská jazdecká federácia (ďalej len „federácia“) informuje Komisiu Európskych spoločenstiev o vyčlenení určitej sumy z peňažných cien alebo ziskov uvedených v odseku 1 písm. c) na ochranu, rozvoj a skvalitnenie šľachtenia koňovitých zvierat.

(4) Na účely uvedené v odseku 3 je federácia oprávnená vyberať určitý percentuálny podiel, ktorý nepresiahne 20 percent z peňažných súm uvedených v odseku 1 písm. c) pri každých pretekoch alebo type pretekov.

§ 5

(1) Až do prijatia právnych aktov Európskeho spoločenstva a Európskej únie je federácia povinná dôvody, pre ktoré sa odmietne zápis na preteky koňovitému zvieraťu registrovanému v inom členskom štáte, písomne oznámiť vlastníkovi zvieraťa alebo jeho poverenému zástupcovi.

(2) Ak nastanú okolnosti podľa odseku 1, vlastník zvieraťa alebo jeho poverený zástupca môže požiadať o vypracovanie odborného posudku podľa osobitného predpisu.3)

§ 6

Týmto nariadením sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.


§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2004.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha

k nariadeniu vlády č. 342/2004 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

Smernica Rady 90/428/EHS o obchode s koňovitými zvieratami určenými na pretekanie a stanovenie podmienok na účasť na pretekoch (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 224, 18. 8. 1990).

Preklad tejto smernice sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Poznámky pod čiarou

1) § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 295/2003 Z. z. o zootechnických a genealogických požiadavkách na obchodovanie s koňovitými zvieratami, ich spermou, vajíčkami a embryami.

2) Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 488/2002 Z. z.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení zariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2003 Z. z.