Nariadenie vlády č. 240/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov

Čiastka 96/2010
Platnosť od 01.06.2010
Účinnosť od 01.06.2010

OBSAH

240

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. mája 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

2. V prílohe č. 1 položky 1, 10, 14 a 15 znejú:

„1. Arzén (As)10),11)Kŕmne suroviny
okrem
2
múčky vyrobenej z tráv, sušenej lucerny alebo sušenej ďateliny,
sušených repných rezkov a sušených melasovaných repných rezkov,
4
výliskov z palmových jadier,41)
fosforečnanov a zvápenatených morských rias,10
uhličitanu vápenatého,15
oxidu horečnatého,20
krmív získaných zo spracovania rýb a iných morských živočíchov vrátane rýb,251)
múčky z morských rias a kŕmnych surovín pochádzajúcich z morských rias401)
Častice železa používané ako stopovacia látka50
Doplnkové látky, ktoré patria do funkčnej skupiny zlúčenín mikroprvkov,
okrem
30
pentahydrátu síranu meďnatého a uhličitanu meďnatého, 50
oxidu zinočnatého, oxidu mangánatého a oxidu meďnatého100
Kompletné krmivá
okrem
2
kompletných krmív pre ryby a kompletných krmív pre kožušinové zvieratá101)
Doplnkové krmivá
okrem minerálnych krmív
4
Minerálne krmivá12
10. TeobromínKompletné krmivá
okrem
300
kompletných krmív pre ošípané,200
kompletných krmív pre psov, králiky, kone a kožušinové zvieratá50
14. Semená burín a nepomleté a nerozdrvené plody obsahujúce alkaloidy, glukozidy alebo iné toxické látky samostatne alebo v kombinácii vrátane Všetky krmivá3 000
durmanu (Datura sp.) 1 000
15. Semená a vonkajšie obaly semien z ricína obyčajného (Ricinus communis L.), krotónu prečisťujúceho (Croton tiglium L.) a ružencovca obyčajného (Abrus precatorius L.), ako aj ich spracované deriváty12) samostatne alebo v kombinácii.Všetky krmivá10

10) Najvyššie prípustné množstvá arzénu sa vzťahujú na celkový obsah arzénu.

11) Najvyššie prípustné množstvá sa vzťahujú na analytické určenie arzénu extrahovaného v kyseline dusičnej (5 % hm/hm) počas 30 minút pri teplote varu; iný extrakčný postup možno uplatniť vtedy, ak je preukázané, že tento postup extrakcie má rovnakú účinnosť.

12) Za predpokladu, že sú určiteľné analyticky mikroskopiou.“.

3. V prílohe č. 1 sa vypúšťa položka 34.

4. V prílohe č. 4 sa v nadpise slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

5. V prílohe č. 4 tretí bod znie:

3. Smernica Komisie 2009/8/ES z 10. februára 2009, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie obsahy nevyhnutného prenosu kokcidiostatík alebo histomonostatík do necieľového krmiva (Ú. v. EÚ L 40, 11. 2. 2009).“.

6. Príloha č. 4 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

4. Smernica Komisie 2009/141/ES z 23. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie prípustné hladiny arzénu, teobromínu, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L. (Ú. v. EÚ L 308, 24. 11. 2009).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2010.


Robert Fico v. r.