Nariadenie vlády č. 294/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení neskorších predpisov

Čiastka 84/2015
Platnosť od 06.11.2015
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

294

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 28. októbra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 219/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 1 znie:

(1) Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.“.

2. V § 2 ods. 1 písm. e) sa za slovo „štátom“ vkladajú slová „Európskej únie (ďalej len „členský štát“)“ a vypúšťa sa slovo „je“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a ­registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11. 8. 2000;­ ­Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 30) v platnom znení.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 278/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z.“.

4. V § 14 ods. 8 písm. c) prvý bod znie:

1. pre zviera

1.1. jedinečný identifikačný kód alebo jedinečné identifikačné kódy, ak ide o prípady uvedené v osobitnom predpise,28a)

1.2. dátum narodenia,

1.3. pohlavie,

1.4. plemeno alebo farba srsti,

1.5. identifikačný kód matky, alebo ak ide o zviera dovezené z tretej krajiny, jedinečný identifikačný kód individuálneho prostriedku identifikácie pridelený podľa osobitného predpisu,8)

1.6. identifikačné číslo chovu, kde sa zviera narodilo,

1.7. identifikačné čísla všetkých chovov, kde bolo zviera držané, a dátumy každej zmeny chovu,

1.8. dátum uhynutia alebo dátum zabitia,

1.9. druh elektronického identifikátora, ak je ním zviera označené.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

28a) Čl. 4 ods. 1, čl. 4b, čl. 4c ods. 1 a čl. 4d nariadenia (ES) č. 1760/2000 v platnom znení.“.

5. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016

Údaje zvieraťa podľa § 14 ods. 8 písm. c) prvého bodu sa v počítačovej databáze uvádzajú od 18. júla 2019.“.

6. V prílohe č. 1 sa slová „Zoznam preberaných a vykonávaných právnych aktov Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Zoznam preberaných a vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

7. Príloha č. 1 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/64/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa mení smernica Rady 64/432/EHS, pokiaľ ide o počítačové databázy, ktoré sú súčasťou sietí dohľadu v členských štátoch (Ú. v. EÚ, L 189, 27. 6. 2014).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Robert Fico v. r.