Vyhláška č. 163/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 205/2007 Z. z. o klasifikácii jatočne opracovaných tiel ošípaných, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti

Čiastka 68/2010
Platnosť od 27.04.2010
Účinnosť od 01.05.2010

OBSAH

163

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 15. apríla 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 205/2007 Z. z. o klasifikácii jatočne opracovaných tiel ošípaných, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 5 a 7 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 205/2007 Z. z. o klasifikácii jatočne opracovaných tiel ošípaných, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa slová „podielu svaloviny“ nahrádzajú slovami „obsahu chudého mäsa“.

2. V § 2 ods. 4 sa slová „podiel svaloviny“ nahrádzajú slovami „obsah chudého mäsa“.

3. V § 2 ods. 4 sa slová „prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „osobitnom predpise1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Rozhodnutie Komisie 2009/622/ES z 20. augusta 2009, ktorým sa schvaľujú metódy klasifikácie jatočných tiel ošípaných na Slovensku (Ú. v. EÚ L 224, 27. 8. 2009).“

Doterajší odkaz 1 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako odkaz 2.

4. V § 5 ods. 1 sa slová „Slovenskému centru poľnohospodárskeho výskumu“ nahrádzajú slovami „Centru výskumu živočíšnej výroby“.

5. V prílohe č. 1 a prílohe č. 4 sa slová „podiel svaloviny“ nahrádzajú slovami „obsah chudého mäsa“.

6. Príloha č. 2 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2010.


Vladimír Chovan v. r.