Nariadenie vlády č. 397/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2008 Z. z. o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov

Čiastka 98/2012
Platnosť od 19.12.2012
Účinnosť od 01.01.2013

OBSAH

397

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 28. novembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2008 Z. z. o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2008 Z. z. o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 písm. a) sa slová „Európskom spoločenstve (ďalej len „spoločenstvo“)“ nahrádzajú slovami „Európskej únii“.

2. § 47 vrátane nadpisu znie:

㤠47

Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.“.

3. V prílohe č. 3 časť II znie:

„Zoznam chorôb

Exotické choroby
 ChorobaVnímavé druhy
Rybyepizootická hematopoetická nekrózapstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) a ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis)
Mäkkýšebonamióza (Bonamia exitiosa)Ostrea angasi a ustrica čílska (O. chilensis)
perkinsóza (Perkinsus marinus)Crassostrea gigasCrassostrea virginica
mikrocytóza (Microcytos mackini)Crassostrea gigas, Crassostrea virginica, Ostrea conchaphila a ustrica jedlá (Ostrea edulis)
Kôrovcesyndróm Tauragolfská biela kreveta (Penaeus setiferus), tichomorská modrá kreveta (Penaeus stylirostris) a tichomorská biela kreveta (Penaeus vannamei)
„choroba žltých hláv“golfská hnedá kreveta (Penaeus aztecus), golfská ružová kreveta (Penaeus duorarum), kreveta Kuruma (Penaeus japonicus), kreveta čierna obrovská (Penaeus monodon), golfská biela kreveta (Penaeus setiferus), tichomorská modrá kreveta (Penaeus stylirostris) a tichomorská biela kreveta (Penaeus vannamei)
Neexotické choroby
 ChorobaVnímavé druhy
Rybyvírusová hemoragická septikémia (VHS)sleď (Clupea spp.), síh (Coregonus sp.), šťuka severná (Esox lucius), treska jednoškvrnná (Gadus aeglefinus), treska aljašská (Gadus macrocephalus), treska škvrnitá (Gadus morhua), losos (Oncorhynchus spp.), pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss), Onos mustelus, pstruh jazerný a potočný (Salmo trutta), kambala veľká (Scophthalmus maximus), šprota, lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) a platesa japonská (Paralichthys olivaceus)
infekčná hematopoetická nekróza (IHN)„keta“ losos (Oncorhynchus keta), strieborný losos (O. kisutch), japonský losos (O. masou), pstruh dúhový (O. mykiss), losos nerka (O. nerka), O. rhodurus, kráľovský losos (O. tshawytscha) a losos atlantický (Salmo salar)
herpesviróza kaprov koi (KHV)kapor obyčajný a kapor ozdobný koi (Cyprinus carpio)
infekčná anémia lososov (ISA)pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss), losos atlantický (Salmo salar), pstruh jazerný a potočný (Salmo trutta)
Mäkkýšemarteilióza (Marteilia refringens)Ostrea angasi, ustrica čílska (O. chilensis), ustrica jedlá (O. edulis), O. puelchana, slávka jedlá (Mytilus edulis)M. galloprovencialis
bonamióza (Bonamia ostreae)Ostrea angasi, ustrica čílska (O. chilensis), O. conchaphila, O. denselammellosa, ustrica jedlá (Ostrea edulis), O. puelchana
Kôrovceichtyoftirióza (choroba bielych škvŕn)všetky desaťnožce (rad desaťnožce)“

4. V nadpise prílohy č. 6 sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov Európskej únie“.

5. Príloha č. 6 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Vykonávacia smernica Komisie 2012/31/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha IV k smernici Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o zoznam druhov rýb vnímavých na vírusovú hemoragickú septikémiu a vypustenie položky týkajúcej sa epizootického ulcerózneho syndrómu (Ú. v. EÚ L 297, 26. 10. 2012).“.

6. V celom texte nariadenia vlády sa slovo „spoločenstvo“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „Európska únia“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Robert Fico v. r.