Vyhláška č. 105/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia zvierat a na nové spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a chorobám a o odmieňaní ich autorov

Čiastka 24/1983
Platnosť od 20.10.1983
Účinnosť od 20.10.1983

105

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 13. septembra 1983

o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia zvierat a na nové spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a chorobám a o odmieňaní ich autorov

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode s Ministerstvom financií Českej socialistickej republiky, Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky a Úradom pre vynálezy a objavy podľa § 155 ods. 2 zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

PREDMET ÚPRAVY A VYMEDZENIE POJMOV

§ 1

(1) Novým spôsobom prevencie, diagnostiky a liečenia zvierat je konkrétne vyriešenie preventívneho vyšetrovacieho alebo liečebného postupu, ktorý je z hľadiska spoločenského prospechu efektívnejší ako doterajšie postupy, a to v oblasti

a) ochrany zvierat pred ochorením a úrazmi a pred prenosom infekčných ochorení zo zvierat na ľudí alebo z ľudí na zvieratá,

b) diagnostiky chorôb, úrazov, fyziologických stavov a ich zmien ovplyvňujúcich zdravie a úžitkovosť zvierat, zdravotnú nezávadnosť a biologickú hodnotu potravín a surovín živočíšneho pôvodu,

c) liečenie chorôb a úrazov zvierat, ako aj liečenia ich následkov

(ďalej len „nová metóda“).

(2) Novým spôsobom ochrany rastlín proti škodcom a chorobám je konkrétne vyriešenie preventívneho, vyšetrovacieho alebo ochranného postupu, ktorý je z hľadiska spoločenského prospechu efektívnejší ako doterajšie postupy, a to v oblasti

a) ochrany rastlín proti škodcom a chorobám v priebehu vegetácie,

b) určovania škodcov a chorôb rastlín a diagnostiky patologických vád rastlín,

c) prognózy a signalizácie výskytu škodcov a chorôb rastlín,

d) regulácie, prípadne prerušenia rastu, vývoja a ďalších fyziologických procesov prebiehajúcich v rastlinách v priebehu vegetácie

(ďalej len „nová metóda“).

(3) Predmet prihlášky novej metódy je nový, ak nebol pred časom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti (§ 7), známy v Československej socialistickej republike alebo v zahraničí z verejne dostupných prameňov, najmä ak nebol opísaný alebo zobrazený vo zverejnených tlačovinách alebo ak sa verejne nevyužíval, prípadne ak nebol prednesený alebo predvedený, a to tak zjavne a zreteľne, že by ho odborníci mohli na tomto podklade využívať.

(4) Novou metódou nie je :

a) iba samotný námet,

b) opis novej metódy bez vedecky preukázaného a zdôvodneného účinku,

c) upozornenie na nedostatky dosiaľ používaného spôsobu prevencie, diagnostiky a liečenia zvierat alebo spôsobu ochrany rastlín proti škodcom a chorobám,

d) nová zlúčenina, nový prípravok, nový kmeň mikroorganizmu, nové zariadenie alebo nástroj na uskutočňovanie známej alebo novej metódy,

e) úprava dosiaľ používaných metód nespĺňajúca podmienky uvedené v odsekoch 1 a 2.

(5) Novou metódou podľa tejto vyhlášky nie sú klinické laboratórne vyšetrovacie spôsoby uskutočňované mimo tela živého zvieraťa.1)

§ 2

(1) Autorom novej metódy je ten, kto ju vyriešil vlastnou tvorivou prácou.

(2) Vyriešením novej metódy vzniká autorovi právo na autorstvo a právo na udelenie osvedčenia. Právo na autorstvo je neprevoditeľné.

(3) Spoluautormi sú osoby, ktoré sa na vyriešení novej metódy podieľali spoločnou tvorivou prácou. Spoluautori novej metódy sa podieľajú na právach a povinnostiach rovnakým dielom, pokiaľ sa nedohodnú inak alebo pokiaľ inak nerozhodne súd.

DRUHÁ ČASŤ

KONANIE O NOVÝCH METÓDACH

Prihláška novej metódy

§ 3

(1) Prihláškou novej metódy podáva autor alebo jeho dedič Ministerstvu poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvu poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“) písomne vo dvoch vyhotoveniach.

(2) Prihláška smie obsahovať len jednu novú metódu a musí z nej byť zjavné, že autor (dedič) žiada o udelenie osvedčenia.

(3) Ak prihlášku podáva niekoľko spoluautorov a ak nemajú spoločného zástupcu, uvedú v prihláške meno a adresu spoluautora, ktorému sa majú správy a rozhodnutia ministerstva zasielať; ak tak neurobia, správy a rozhodnutia sa zasielajú tomu spoluautorovi, ktorý je v prihláške uvedený na prvom mieste.

§ 4

Ak novú metódu vyriešil autor alebo niektorý zo spoluautorov pri plnení úloh z pracovného vzťahu s organizáciou alebo v priamej súvislosti s ich plnením alebo za hmotnej podpory organizácie, uvedie autor túto skutočnosť v prihláške novej metódy. Ak je autorovi známe, že nová metóda sa dotýka určitej plánovanej úlohy, uvedie v prihláške aj tento údaj.

§ 5

(1) Prihláška novej metódy musí obsahovať tieto údaje:

a) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a štátne občianstvo autora (spoluautora), názov a sídlo organizácie, s ktorou je v pracovnom pomere, a jeho pracovné zaradenie v tejto organizácii,

b) názov novej metódy,

c) vlastnoručne podpísané vyhlásenie prihlasovateľa, že je autorom (spoluautorom) novej metódy alebo jeho dedičom,

d) požiadavku na vydanie osvedčenia na novú metódu podpísanú autorom alebo spoluautormi, prípadne dedičom,

e) v prípadoch uvedených v § 4 prvej vete vyhlásenie autora, že o podaní prihlášky upovedomil organizáciu, s ktorou je v pracovnom pomere,

f) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a štátne občianstvo dediča, ako aj doklad o nadobudnutí dedičstva, ak prihlášku podáva dedič,

g) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, prípadne názov a sídlo zástupcu a plnomocenstvo pre zástupcu, ak je autor (spoluautor), prípadne dedič zastúpený.

(2) K prihláške novej metódy sa prikladá v 4 vyhotoveniach príloha obsahujúca:

a) opis novej metódy a vedecky uskutočnený rozbor s podrobnou dokumentáciou o jej novosti, údaje o zdokonalení alebo zlacnení doterajšieho spôsobu prevencie, diagnostiky alebo liečenia zvierat alebo ochrany rastlín proti škodcom a chorobám,

b) objasnenie výhod a nevýhod novej metódy,

c) definíciu novej metódy (predmetu osvedčenia),

d) výsledky overenia novej metódy (spôsoby overenia, miesto, pracovisko a predpokladaný spoločenský prínos).

Prerokovanie prihlášky novej metódy

§ 6

(1) Na prihláške novej metódy vyznačí ministerstvo časový údaj jej doručenia (dátum a hodinu) a zapíše ju do zoznamu prihlášok nových metód.

(2) O podaní prihlášky novej metódy vydá ministerstvo autorovi bezodkladne potvrdenie.

§ 7

(1) Od času, keď prihláška novej metódy došla ministerstvu, patrí autorovi právo prednosti.

(2) Ak z opisu nie je zrejmé, v čom predmet prihlášky spočíva, patrí autorovi právo prednosti od času, keď bol ministerstvu doručený dostatočný opis.

(3) Ak autor počas prerokúvania zmení predmet prihlášky, patrí mu právo prednosti až od času, keď podanie obsahujúce zmenu dôjde ministerstvu.

§ 8

(1) Ak prihláška novej metódy nevyhovuje predpísaným požiadavkám, vyzve ministerstvo autora, aby vytknuté chyby v určenej lehote odstránil, a poučí ho, aký význam môže mať neodstránenie nedostatkov pre ďalší priebeh konania.

(2) Ak autor vytknuté chyby v určenej lehote neodstráni, ministerstvo konanie preruší.

§ 9

(1) Ministerstvo podrobí prihlášku novej metódy prieskumu, či jej predmet spĺňa podmienky ustanovené pre udelenie osvedčenia.

(2) Na vyzvanie ministerstva je autor povinný podieľať sa po dobu nevyhnutne potrebnú na experimentálnom overovaní novej metódy. Ak autor tejto výzve bez vážneho dôvodu nevyhovie, ministerstvo prihlášku zamietne.

Udelenie osvedčenia

§ 10

(1) Ak predmet prihlášky novej metódy spĺňa podmienky ustanovené v § 1 a ak predmet prihlášky nie je zhodný s predmetom inej prihlášky so skorším právom prednosti, rozhodne ministerstvo o udelení osvedčenia na novú metódu do 1 roka od podania prihlášky.

(2) Osvedčenie obsahuje tieto údaje:

a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu autora,

b) číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia,

c) názov novej metódy,

d) deň, od ktorého patrí autorovi právo prednosti,

e) opis novej metódy.

(3) Rozhodnutím o udelení osvedčenia sa uznáva predmet prihlášky za novú metódu, potvrdzuje sa autorstvo a právo prednosti a právo štátu na zavádzanie nových metód. Práva z rozhodnutia o udelení osvedčenia platia odo dňa podania prihlášky. Platnosť rozhodnutia o udelení osvedčenia nie je časovo obmedzená.

(4) Ministerstvo zaznamená údaje z rozhodnutia o udelení osvedčenia do zoznamu nových metód a oznámi udelenie osvedčenia včítane definície novej metódy vo svojom vestníku.

(5) Ak predmet prihlášky nespĺňa podmienky pre udelenie osvedčenia podľa odseku 1, ministerstvo prihlášku zamietne v lehote tam uvedenej.

§ 11

Ministerstvo vedie evidenciu udelených osvedčení.

§ 12

(1) Ministerstvo zruší rozhodnutie o udelení osvedčenia na novú metódu, ak dodatočne zistí, že sa nesplnili podmienky ustanovené pre jeho udelenie.

(2) Ak sa rozhodnutie o udelení osvedčenie na novú metódu zruší, vyplatená odmena (§ 14) sa nevracia, pokiaľ sa získala v dobrej viere.

TRETIA ČASŤ

ZAVÁDZANIE A ODMIEŇANIE NOVÝCH METÓD

§ 13

(1) Právo na odmenu vzniká autorovi zavedením novej metódy, na ktorú bolo udelené osvedčenie.

(2) Nová metóda je zavedená podľa odseku 1 dňom, ku ktorému ministerstvo rozhodlo o jej využití v praxi.

Odmena

§ 14

(1) Ministerstvo, ktoré udelilo osvedčenie, určí odmenu za novú metódu podľa sadzobníka, ktorý je prílohou tejto vyhlášky, na základe ocenenia predpokladaného spoločenského prospechu ekonomickým rozborom.

(2) Pre výšku odmeny za novú metódu je rozhodujúci predpokladaný spoločenský prospech v najvýhodnejšom roku z prvých piatich rokov po zavedení novej metódy v národnom hospodárstve.

(3) Predpokladaným spoločenským prospechom je ekonomický, technický alebo iný prínos, ktorý sa prejaví najmä úsporou spoločenskej práce, znížením vlastných nákladov a zvýšením produktivity práce, znížením úmrtnosti a chorobnosti zvierat alebo znížením výskytu škodcov rastlín. Pri určení predpokladaného spoločenského prospechu sa prihliada na predpokladané náklady spojené so zavedením novej metódy.

(4) Odmena je jednorazová a je splatná do jedného roka po zavedení novej metódy.

(5) Ak sa po uplynutí najmenej piatich rokov po zavedení novej metódy zistí, že sa jej zavedením dosiahol zvlášť významný spoločenský prospech, môže minister poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky alebo minister poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky priznať autorovi novej metódy dodatočnú odmenu, pričom odmena podľa odseku 1 a dodatočná odmena môžu byť najviac 70 000 Kčs.


ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 15

Na konanie o osvedčeniach na nové metódy platia, pokiaľ nie je touto vyhláškou ustanovené inak, ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

§ 16

Ministerstva sa bezprostredne informujú o podaných prihláškach nových metód, o priebehu ich prerokúvania, o zamietnutí prihlášok, o vydaných rozhodnutiach o udelení osvedčení, o využití nových metód a o určení odmeny autorom.

§ 17

Práva autora vyplývajúce z podania prihlášky novej metódy

a) v Českej socialistickej republike platia aj na území Slovenskej socialistickej republiky,

b) v Slovenskej socialistickej republike platia aj na území Českej socialistickej republiky.

§ 18

Organizácie sú povinné pôsobiť na to, aby nové metódy vyriešené ich pracovníkmi pri plnení pracovných úloh boli včas prihlásené podľa tejto vyhlášky.

§ 19

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Toman CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 105/1983 Zb.

Sadzobník odmien

Odmena v KčsVýška predpokladaného spoločenského prospechu
do 10 000 Kčs1 000-1 230 Kčs
od 10 000-20 000 Kčs1 230-1 840 Kčs
od 20 000-50 000 Kčs1 840-3 250 Kčs
od 50 000-100 000 Kčs3 250-5 100 Kčs
od 100 000-200 000 Kčs5 100-8 100 Kčs
od 200 000-500 000 Kčs8 100-15 300 Kčs
od 500 000-1 000 000 Kčs15 300-24 300 Kčs
od 1 000 000-2 000 000 Kčs24 300-36 300 Kčs
nad 2 000 000 36 300-50 000 Kčs

Poznámky pod čiarou

1) Nové klinické laboratórne vyšetrovacie spôsoby, ktoré sú vyriešením technického problému, môžu byť chránené ako vynálezy na základe § 24 zákona č. 84/1972 Zb.