Vyhláška č. 166/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o sťahovaní, odpredaji a preberaní bravčových krupónov

Čiastka 39/1975
Platnosť od 29.12.1975
Účinnosť od 01.01.1976

OBSAH

166

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky

z 18.decembra 1975

o sťahovaní, odpredaji a preberaní bravčových krupónov

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 15 ods. 1 zákona č. 51/1959 Zb. o výkupe poľnohospodárskych výrobkov:


§ 1

(1) Chovatelia ošípaných, ktorí vykonali zakáľačku, sú povinní dať ošípanú stiahnuť a krupón po stiahnutí odpredať.

(2) Sťahovanie vykonávajú, ak sa ošípaná zabije na bitúnku, zamestnanci mäsového priemyslu, v ostatných prípadoch sťahovači, t. j. osoby, ktoré dostali od okresného národného výboru oprávnenie na sťahovanie ošípaných zo zakáľačiek.

(3) Krupón sa musí hneď po stiahnutí zbaviť všetkého podkožného tuku, opatriť pečiatkou sťahovača s použitím farby, ktorá kožu nepoškodzuje; tuk z kože odovzdá sťahovač chovateľovi ošípanej.

(4) Ak sa zakáľačka robí na bitúnku, odovzdá chovateľ ošípanej stiahnutý krupón podniku mäsového priemyslu, v ostatných prípadoch ho odovzdá sťahovačovi. Sťahovač je povinný stiahnutý krupón riadne ošetriť a odovzdať ho buď v čerstvom stave najneskoršie na druhý deň do zberne krupónov, alebo ho nasoliť a uložiť na chladnom mieste. Nasolené krupóny odovzdá do jedného týždňa po povolení zakáľačky zberni krupónov.

(5) Krupón sa hneď po stiahnutí odváži, akostne ohodnotí z hľadiska prírodných chýb a vypočíta sa jeho cena. Na poškodenie kože spôsobené pri sťahovaní zamestnancom podniku mäsového priemyslu alebo sťahovačom (obareniny, porezy a pod.) sa neprihliada. Cena krupónu sa vyúčtuje odpočítaním z odmeny, ktorú je chovateľ ošípanej povinný poskytnúť podniku mäsového priemyslu, prípadne sťahovačovi za zabitie a stiahnutie ošípanej. Podnik mäsového priemyslu pri prevzatí krupónu kontroluje, či sťahovač zaradil krupón do správnej akostnej triedy. V prípade, že sťahovač zaradil krupón do nesprávnej akostnej triedy, podnik mäsového priemyslu vykoná opravu na nákupnom lístku (krupónke) a upozorní na nezodpovedné konanie sťahovača okresný národný výbor. Podnik mäsového priemyslu alebo sťahovač vyplní ihneď pri stiahnutí krupónu nákupný lístok.1)

(6) V nákupnom lístku sa musí uviesť: meno a presná adresa chovateľa ošípanej, meno a presná adresa sťahovača (na bitúnku zamestnanca, ktorý stihnutie vykonal), živá váha ošípanej (zistená alebo odhadnutá), váha, akosť a cena krupónu, dátum vykonania zakáľačky, odmena za zabitie a stiahnutie ošípanej a odpočítanie ceny krupónu z tejto odmeny. Nákupný lístok podpíšu chovateľ ošípanej a sťahovač (na bitúnku zamestnanec, ktorý stiahnutie vykonal).

§ 2

(1) Okresný národný výbor môže v ojedinelých prípadoch povoliť výnimku z povinnosti stiahnutia a odpredaja krupónu, najmä chovateľom, ktorí bývajú na samote a vykonávajú si zakáľačku sami (odľahlé hájovne, samoty v pohraničných a horských oblastiach a pod.).

(2) Na základe posudku veterinára, že je nutné v záujme ochrany zdravia ľudí alebo zvierat od stiahnutia krupónu upustiť, povolí okresný národný výbor výnimku dodatočne.

(3) Na zakáľačky vyradených plemenných kancov bagúnov (plemená mangalíc) sa povinnosť stiahnutia a odpredaja krupónu až do odvolania nevzťahuje.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1976.


Námestník ministra:

ing. Medveď CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Pre opracovanie krupónu a manipuláciu s ním platí ustanovenie technickej normy ČSN 79 1265.