31

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. februára 2011

o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov poskytovanie finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu1) (ďalej len „pomoc“) na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pri výkone opatrení podľa osobitného predpisu.2)

(2) Na účely tohto nariadenia vlády je včelárom fyzická osoba alebo právnická osoba registrovaná v centrálnom registri včelstiev.3)

§ 2

Žiadosť o poskytnutie pomoci

(1) Žiadateľom o poskytnutie pomoci je včelárske združenie,4) ktoré združuje viac ako 10 % včelárov a zastupuje včelárov, ktorí čerpajú pomoc prostredníctvom včelárskych združení.

(2) Žiadosť o poskytnutie pomoci (ďalej len „žiadosť o pomoc“) podáva žiadateľ Pôdohospodárskej platobnej agentúre5) (ďalej len „platobná agentúra“) do 31. júla príslušného kalendárneho roka na podporné obdobie od 1. septembra príslušného kalendárneho roka do 31. augusta nasledujúceho roka (ďalej len „podporný rok“) na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle.

(3) Prílohou k žiadosti o pomoc podľa odseku 2 je

a) kópia stanov žiadateľa,

b) ročný program rozvoja včelárstva, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle,

c) kópia zmluvy alebo potvrdenie o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,

d) vyhlásenie žiadateľa o vysporiadaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,

e) potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že nie je proti žiadateľovi vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

f) vyhlásenie žiadateľa, že proti nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,6)

g) potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, alebo vyhlásenie, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,7)

h) potvrdenie Sociálnej poisťovne, že proti žiadateľovi neeviduje nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové poistenie, nie staršie ako tri mesiace, a potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, že proti žiadateľovi neeviduje nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie, nie staršie ako tri mesiace,

i) vyhlásenie žiadateľa, že mu na ten istý účel nebola poskytnutá iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie.

(4) Žiadateľovi sa neposkytne pomoc, ak

a) nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

b) je v likvidácii alebo konkurznom konaní,

c) sa mu na ten istý účel poskytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,

d) žiadateľ nepredloží prílohy podľa odseku 3.

§ 3

Technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam

(1) Pomoc na vykonanie opatrenia technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam (ďalej len „odborná pomoc“) možno poskytnúť na

a) organizovanie prednášok a seminárov, ak

1. sú vykonané za účasti najmenej dvadsiatich včelárov alebo žiakov základných škôl, stredných odborných škôl s poľnohospodárskym, veterinárnym a lesníckym zameraním alebo centier voľného času,

2. obsahuje najmenej dve vzdelávacie jednotky a je zameraná na tému uvedenú v prílohe; vzdelávacia jednotka na účely tohto nariadenia vlády je 60 minút,

b) organizovanie vzdelávacích kurzov, ak vzdelávací kurz

1. jednodňový trvá najmenej 8 vzdelávacích jednotiek,

2. viacdňový trvá najmenej 16 vzdelávacích jednotiek,

3. je vykonaný za účasti najmenej 20 včelárov,

4. je vykonaný akreditovanou inštitúciou v oblasti včelárstva,8)

c) organizovanie výstav a súťaží,

d) účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach,

e) publikačnú, osvetovú a propagačnú činnosť súvisiacu so včelárstvom,

f) nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky pre včelárske združenia,

g) koordináciu odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva,

h) zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie včelích produktov,

i) budovanie školských a ukážkových včelníc,

j) ochranu včelstiev pred voľne žijúcou zverou.

(2) Odbornú pomoc podľa odseku 1 možno poskytnúť do

a) 300 eur na prednášku alebo seminár podľa odseku 1 písm. a),

b) 800 eur na jednodňový vzdelávací kurz podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu,

c) 1600 eur na viacdňový vzdelávací kurz podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu,

d) 80 % oprávnených nákladov podľa odseku 1 písm. c),

e) 80 % oprávnených nákladov podľa odseku 1 písm. d),

f) 60 % oprávnených nákladov podľa odseku 1 písm. e),

g) 60 % oprávnených nákladov podľa odseku 1 písm. f),

h) 80 % oprávnených nákladov na poradenskú činnosť podľa odseku 1 písm. g),

i) 35 % oprávnených nákladov podľa odseku 1 písm. h),

j) 70 % oprávnených nákladov podľa odseku 1 písm. i),

k) 50 % oprávnených nákladov podľa odseku 1 písm. j).

(3) Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. c) sa považujú náklady na

a) účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa

1. registračný poplatok,

2. výstavbu a zariadenie výstavného stánku,

3. zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,

4. zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,

b) prenájom výstavných priestorov,

c) dopravu a poistenie exponátov,

d) vzorky včelích a včelárskych produktov určených na ochutnávky,

e) materiál potrebný na prípravu súťažných exponátov,

f) ceny a reprezentačný materiál, a to najviac 330 eur za podporný rok.

(4) Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. d) sa považujú náklady na

a) registračný poplatok,

b) cestovné náhrady za účasť zástupcov včelárskych združení na zahraničných podujatiach v rozsahu podľa osobitného predpisu.9)

(5) Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. e) sa považujú náklady na

a) prípravu, vydanie a distribúciu publikácií, brožúr a odborných časopisov,

b) tvorbu inštruktážnych filmov,

c) správu webových stránok,

d) získavanie, udržiavanie a prezentáciu priestorov a exponátov súvisiacich s históriou včelárstva.

(6) Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. f) sa považujú náklady na technické zariadenie a vybavenie pre včelárske združenia.

(7) Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. g) sa považujú náklady na

a) telekomunikačné poplatky,

b) prenájom a zariadenie kancelárskych priestorov; pri cene vyššej ako 100 eur je žiadateľ povinný doložiť prieskum trhu s tromi cenovými ponukami a dokladom preukazujúcim výber najnižšej cenovej ponuky,

c) odmeny pre odborných poradcov,

d) režijné náklady na prevádzku kancelárskeho priestoru,

e) nákup kancelárskych potrieb,

f) výpočtovú, dokumentačnú a meraciu techniku.

(8) Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. h) sa považujú náklady na technické pomôcky a zariadenia na získavanie a spracovanie medu a včelích produktov.

(9) Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. i) sa považujú náklady na

a) projektovú dokumentáciu,

b) vybudovanie školských a ukážkových včelníc,

c) technické pomôcky a zariadenia na získavanie a spracovanie medu a včelích produktov,

d) zariadenie na odstraňovanie včiel pri medobraní a kŕmení,

e) ochranné včelárske pomôcky,

f) zabezpečenie ochrany pozemku,

g) výučbové a didaktické pomôcky.

(10) Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. j) sa považujú náklady na signalizačné, ochranné a odpudzujúce zariadenie a oplotenie.

§ 4

Kontrola varroázy

(1) Pomoc na vykonanie opatrenia kontrola varroázy možno poskytnúť na úhradu nákladov

a) na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky povolené v Slovenskej republike na liečbu varroázy,10)

b) spojených s aplikáciou aerosólu alebo použitím iných technologických zariadení povolených v Slovenskej republike pri prevencii alebo liečení varroázy,

c) na prehliadky včelstiev vykonané poverenými úradnými veterinárnymi lekármi alebo poverenými úradnými veterinárnymi asistentmi,11)

d) na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy,

e) na nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom klieštika včelieho (Varroa destructor).

(2) Pomoc možno poskytnúť do

a) 80 % nákladov na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky proti varroáze podľa odseku 1 písm. a),

b) 0,64 eura na jedno včelstvo na úhradu nákladov podľa odseku 1 písm. b),

c) 0,80 eura na jedno prehliadnuté včelstvo podľa odseku 1 písm. c),

d) 70 % nákladov na zariadenie podľa odseku 1 písm. d),

e) 70 % nákladov na nákup prostriedkov podľa odseku 1 písm. e).

(3) Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. e) sa považujú najmä náklady na nákup monitorovacích podložiek a príslušenstva pre kontrolu invadovanosti včelstiev.

§ 5

Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev

(1) Pomoc na vykonanie opatrenia racionalizácia sezónneho presunu včelstiev možno poskytnúť na úhradu nákladov na

a) zariadenie na sezónny presun včelstiev,

b) starostlivosť o sezónne stanovištia včelstiev, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť,

c) vypracovanie a realizáciu projektov na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev a signalizačnej služby kvitnutia nektárodajných rastlín,

d) nákup zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu.

(2) Návrhy projektov podľa odseku 1 písm. c) sa predkladajú prostredníctvom žiadateľa na posúdenie Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) do 31. júla príslušného kalendárneho roka na podporný rok. Žiadateľ pred ukončením príslušného podporného roka najneskôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka predkladá ministerstvu priebežnú alebo záverečnú správu predloženého projektu.

(3) Pomoc možno poskytnúť do

a) 35 % z nákupnej ceny zariadenia, najviac 3 300 eur za podporný rok podľa odseku 1 písm. a),

b) 3 eur na sezónny presun včelstva podľa odseku 1 písm. b) za podporný rok a na nákup zariadení na úpravu sezónneho stanovišťa do 35 % z nákupnej ceny, najviac do 330 eur za podporný rok,

c) 1 600 eur za vypracovanie a realizáciu projektov podľa odseku 1 písm. c),

d) 35 % z nákupnej ceny zariadenia podľa odseku 1 písm. d), najviac 330 eur za podporný rok.

(4) Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. d) sa považujú náklady na signalizačné, ochranné a odpudzujúce zariadenie a oplotenie.

§ 6

Opatrenia na podporu laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu

(1) Pomoc na vykonanie opatrenia úhrada nákladov na podporu laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu možno poskytnúť na

a) diagnostiku rezíduí farmakologicky účinných látok12) a pesticídov v mede,

b) analýzy medu v rámci súťaže o najlepší med a získanie súhlasu s používaním ochrannej známky „Slovenský med“,

c) analýzy medu v rámci medzinárodných súťaží.

(2) Pomoc možno poskytnúť na analýzy medu do

a) 80 % podľa odseku 1 písm. a) z dokladovanej a uhradenej sumy analýz medu, ak boli vykonané v referenčnom laboratóriu členského štátu Európskej únie (ďalej len „referenčné laboratórium“),

b) 100 % podľa odseku 1 písm. b) z dokladovanej a uhradenej sumy, ak boli vykonané v referenčnom laboratóriu,

c) 100 % podľa odseku 1 písm. c) z dokladovanej a uhradenej sumy analýz medu.

(3) Pomoc sa neposkytne, ak sa v mede potvrdí prítomnosť rezíduí farmakologicky účinných látok a pesticídov podľa odseku 1 písm. a).13)

§ 7

Opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev

(1) Pomoc na vykonanie opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev možno poskytnúť na

a) nákup včelích matiek kranskej včely a rozširovanie včelích línií testovaných na varroatoleranciu,

b) založenie a prevádzku testovacích staníc,

c) nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely a na nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie pre začínajúcich včelárov, ktorí počas posledných piatich rokov nechovali včely a absolvovali školenie pre začínajúcich včelárov.

(2) Pomoc podľa odseku 1 písm. a) sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý nakúpi včelie matky od chovateľa včelích matiek s dekrétom šľachtiteľského chovu alebo rozmnožovacieho chovu slovenskej kranskej včely z preverenej línie.

(3) Pomoc možno poskytnúť do

a) 10 eur/kus na kúpenú voľne spárenú včeliu matku,

b) 15 eur/kus na kúpenú inseminovanú včeliu matku,

c) 80 % nákladov na založenie a prevádzku testovacích staníc,

d) 80 % nákladov na nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely a na nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie pre začínajúcich včelárov, ktorí počas posledných piatich rokov nechovali včely a absolvovali školenie pre začínajúcich včelárov.

(4) Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. b) sa považujú náklady na

a) technické pomôcky a zariadenia potrebné na testovanie včelstiev,

b) pozorovaciu a výpočtovú techniku,

c) fototechniku,

d) ochranu proti lesnej zveri,

e) kontrolu testovacích staníc a plemenných chovov,

f) kalibráciu technických prostriedkov používaných pri testovaní,

g) ochranné a dezinfekčné prostriedky.

§ 8

Spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov

(1) Pomoc na vykonanie opatrenia spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov (ďalej len „riešiteľská organizácia“) sa poskytuje na rozvoj vedy a výskumu pri

a) šľachtení a ochrane genetických zdrojov autochtónnej domácej včely a podpore zavedenia a vedenia plemenárskej evidencie včely medonosnej,

b) uplatňovaní ozdravovacích metód a spôsobe ošetrovania včelstiev zavedením a vedením evidencie stanovíšť včelstiev,

c) kvalitatívnej charakteristike a autentifikácii včelích produktov,

d) zdravotnom účinku včelích produktov,

e) opeľovacej činnosti včiel a ich vplyvu na zvyšovanie úrod technických plodín.

(2) Riešiteľská organizácia je právnickou osobou, ktorá vyhotoví návrh zmluvy, v ktorom navrhne podmienky spolupráce vrátane financovania, využitia a odovzdania výsledkov projektu; návrh zašle prostredníctvom žiadateľa na posúdenie ministerstvu.

(3) Výskumné projekty s predpokladaným rozpočtom na ich realizáciu predkladá riešiteľská organizácia prostredníctvom žiadateľa na posúdenie ministerstvu do 31. júla príslušného kalendárneho roka na podporný rok. Žiadateľ pred ukončením príslušného podporného roka, najneskôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka, predkladá ministerstvu priebežnú alebo záverečnú správu predloženého projektu.

(4) Pomoc možno poskytnúť do 80 % nákladov na realizáciu výskumných projektov podľa odseku 1.

§ 9

Žiadosť o vyplatenie pomoci

(1) Žiadosť o vyplatenie pomoci spolu s prílohami a príslušnými dokladmi predkladá žiadateľ platobnej agentúre po vykonaní opatrení2) každoročne do 30. júna pre opatrenia vykonané do 31. mája.

(2) Pre opatrenia vykonané každoročne od 1. júna do 31. augusta predkladá žiadateľ žiadosť o vyplatenie pomoci do 31. augusta podporného roka.

(3) Rozhodujúci dátum pre posúdenie dátumu vykonania opatrenia je dátum vyhotovenia účtovného dokladu alebo dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia účtovného dokladu.

(4) Žiadosť o vyplatenie pomoci predkladá žiadateľ na základe schválenej žiadosti o pomoc na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle.

(5) K žiadosti o vyplatenie pomoci žiadateľ priloží

a) zoznam vzdelávacích aktivít,

b) prezenčnú listinu vzdelávacej aktivity s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala, a s podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla, a správu zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou prednášaných tém, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. a) až b), kópiu dokladu o akreditácii v oblasti včelárstva inštitúcie organizujúcej kurz, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. b),

c) kópiu dokladu o vynaložených nákladoch a informáciu, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. c), d), f) až j), § 5 ods. 1 písm. d), § 7 ods. 1 písm. b) alebo § 8 ods. 1,

d) informáciu, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, počet výtlačkov, názov publikovaného materiálu, jeden kus z každej vydanej publikácie, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. e),

e) informáciu o počte a druhu použitých prostriedkov a prípravkov, kópiu dokladov o úhrade, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. a),

f) informáciu o počte včelstiev ošetrených aerosólom alebo iným technologickým zariadením, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. b), kópiu osvedčenia o školení osoby, ktorá ošetrenie vykonala,

g) informáciu o počte prehliadnutých včelstiev poverenými úradnými veterinárnymi lekármi alebo poverenými úradnými asistentmi a kópiu poverenia od regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. c),

h) informáciu o počte a druhu zariadení, prostriedkov a technických pomôcok určených na liečenie a kontrolu varroázy, kópiu dokladov o úhrade nákladov, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. d) a e),

i) informáciu o počte a druhu zariadení na kočovanie včelstiev, kópiu dokladov o úhrade, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. a),

j) kópiu dokladu o nákladoch na starostlivosť o kočovné stanovište, kópiu kočovného preukazu potvrdeného príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou alebo kópiu sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev za včelou pastvou vydaného regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. b),

k) priebežnú alebo záverečnú správu predloženého projektu, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. c),

l) informáciu o druhu analýz medu, kópiu protokolov o rozboroch z referenčného laboratória, kópiu dokladov o nákladoch za rozbory, ak ide o pomoc podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b),

m) informáciu o druhu analýz medu, kópiu protokolov o rozboroch z referenčného laboratória a schválených medzinárodných laboratórií, kópiu dokladov o nákladoch za rozbory, ak ide o pomoc podľa § 6 ods. 1 písm. c),

n) kópiu dokladu o nákladoch na kúpu včelích matiek, doklady, preukazujúce nákup včelích matiek od chovateľa včelích matiek s dekrétom šľachtiteľského chovu alebo rozmnožovacieho chovu slovenskej kranskej včely, ak ide o pomoc podľa § 7 ods. 1 písm. a),

o) informáciu o počte zakúpených nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely, doklad, že zakúpené včelstvá sú osadené matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely, doklad o zakúpení novej úľovej zostavy na ich osadenie, doklad o absolvovaní školenia pre začínajúcich včelárov a čestné vyhlásenie začínajúceho včelára, že počas posledných piatich rokov nechoval včely, ak ide o pomoc podľa § 7 ods. 1 písm. c).


§ 10

Prechodné ustanovenia

Na žiadosť podanú platobnej agentúre do 31. augusta 2011 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 11

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie podpory pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi v znení nariadenia vlády č. 340/2009 Z. z.

§ 12

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.


Iveta Radičová v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 31/2011 Z. z.

Témy prednášok podľa § 3 ods. 1 písm. a)

1. Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka.

2. Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka.

3. História a vývoj včelárstva u nás a vo svete.

4. Fyziológia, anatómia a biológia včely medonosnej.

5. Botanika vo včelárstve.

6. Abeceda začínajúceho včelára.

7. Všeobecné včelárstvo.

8. Školenia pre začínajúcich včelárov.

9. Chov včelích matiek.

10. Inseminácia včelích matiek.

11. Školenia asistentov úradných veterinárnych lekárov.

12. Včelie produkty.

13. Apiterapia.

14. Nové smery vo včelárstve.

15. Ekonomicky orientovaný chov včiel.

16. Školenie na aplikáciu aerosólu.

17. Právne predpisy súvisiace so včelárstvom.

18. Šľachtenie včiel.

19. Využitie znášky a kočovanie.

20. Ošetrovanie včelstiev počas roka.

21. Včelárstvo na Slovensku a vo svete.

22. Propagácia včelích produktov, marketing.

23. Propagácia značky „Slovenský med“.

24. Správna výrobná prax.

25. Ekologický chov včiel.

26. Spracovanie včelích produktov.

27. Senzorické hodnotenie medu.

28. Využitie výpočtovej techniky vo včelárskej evidencii.

29. Využitie výpočtovej techniky vo vzdelávaní včelárov.

30. Laboratórne metódy stanovenia kvality včelích produktov.

31. Laboratórna diagnostika chorôb včiel.

32. Seminár pre funkcionárov včelárskych organizácií.

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 108 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.

2) Čl. 106 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.

3) § 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

4) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

5) § 7 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.

6) Napríklad § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, § 36 až 61b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

7) Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8) § 6 ods. 2 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

10) § 4 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z.

11) § 8 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z.

12) § 65 ods. 2 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

13) § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2007 Z. z.