Oznámenie č. 303/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na chov historicky významného genofondu koní a na dostihovú prevádzku

Čiastka 107/2009
Platnosť od 25.07.2009
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2009.

303

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 37d ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.

výnos z 8. júla 2009 č. 1065/2009-100 o poskytovaní dotácií na chov historicky významného genofondu koní a na dostihovú prevádzku.

Výnosom sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií na chov historicky významného genofondu koní, rozvoj a zachovanie majetku štátu využívaného na chov historicky významného genofondu koní, na overenie a podporu výkonnosti koní v dostihoch a v jazdeckých súťažiach a na dostihovú prevádzku.

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2009.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 16/2009 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.