Vyhláška č. 103/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 342/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov

Platnosť od 05.05.2017
Účinnosť od 15.05.2017

OBSAH

103

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 25. apríla 2017,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 342/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 342/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Žiadosť o registráciu nového chovu obsahuje údaje podľa prílohy č. 2.“.

2. V § 5 odsek 1 znie:

(1) Doklad o premiestnení hydiny a bežcov sa preukázateľným spôsobom zasiela poverenej osobe z chovu alebo liahne, do ktorej sa zviera premiestnilo, do desiatich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom k premiestneniu došlo. Dokladom o premiestnení hydiny a bežcov je tlačivo, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6, potvrdené držiteľom chovu alebo liahne, z ktorej sa zviera premiestnilo, a držiteľom chovu alebo liahne, do ktorej sa zviera premiestnilo.“.

3. V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Doklad o premiestnení hydiny a bežcov obsahuje údaje podľa prílohy č. 6.“.

4. V § 6 ods. 2 písmeno b) znie:

b) o držiteľovi:

1. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,

2. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

3. názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, a meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu jej konateľa alebo členov jej štatutárneho orgánu,“.

5. V § 6 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu kontaktnej osoby,“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

6. V § 6 ods. 3 písmeno b) znie:

b) o držiteľovi:

1. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,

2. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

3. názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, a meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu jej konateľa alebo členov jej štatutárneho orgánu,“.

7. V § 6 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu kontaktnej osoby,“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

8. Prílohy č. 1, 2 a 4 znejú:

„Príloha č.1 k vyhláške č.342/2013 Z.z.

REGISTER HYDINY A BEŽCOV V CHOVE

Príloha č.2 k vyhláške č.342/2013 Z.z.

REGISTRÁCIA CHOVU

Príloha č.4 k vyhláške č.342/2013 Z.z.

REGISTER PREVÁDZKOVATEĽA LIAHNE

.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2017.


Gabriela Matečná v. r.