Nariadenie vlády č. 224/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie klasického moru ošípaných

Čiastka 81/2009
Platnosť od 11.06.2009
Účinnosť od 01.01.2010

OBSAH

224

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 6. mája 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie klasického moru ošípaných

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie klasického moru ošípaných sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov“.

2. V § 2 písm. c) sa odkaz 1 nad slovom „štátu“ vypúšťa a za slovo „štátu“ sa vkladajú slová „Európskej únie (ďalej len „členský štát“)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

3. V § 2 písm. p) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu4)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

4. Poznámky pod čiarou k odkazom 14 až 18 znejú:

14) § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

15) § 5 písm. f) zákona č. 39/2007 Z. z.

16) § 4 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.

17) § 6 ods. 5 písm. a) druhý bod zákona č. 39/2007 Z. z.

18) § 6 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z.“.

5. V § 10 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

6. V § 10 ods. 4 písm. f) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu12)“ a slová „v súlade s osobitným predpisom13)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 13 sa vypúšťajú.

7. V § 11 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

8. V § 16 odsek 1 znie:

(1) Príslušný orgán do 90 dní od potvrdenia primárneho prípadu klasického moru ošípaných u diviakov predloží komisii písomný plán opatrení15) na eradikáciu choroby v infikovanej oblasti a opatrení uplatňovaných v chovoch v tejto oblasti schválený Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Príslušný orgán môže plán následne meniť alebo dopracovať tak, aby zohľadňoval vývoj situácie, ak sa tieto zmeny a doplnky týkajú nového vymedzenia infikovanej oblasti, príslušný orgán o nich bezodkladne informuje komisiu a členské štáty. Ak sa tieto zmeny a doplnky týkajú ostatných ustanovení plánu, príslušný orgán predloží zmenený a doplnený plán komisii.“.

9. V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú slová „uvedené v prílohe č. 5“.

10. V § 19 odsek 4 znie:

(4) Príslušný orgán zašle na schválenie komisii rozhodnutie o očkovaní proti klasickému moru ošípaných podľa odseku 1.“.

11. V § 19 ods. 11 sa slovo „povoliť“ nahrádza slovami „požiadať o“.

12. V § 19 sa vypúšťa odsek 12.

13. V § 20 odsek 3 znie:

(3) Príslušný orgán zašle na schválenie komisii rozhodnutie o očkovaní proti klasickému moru ošípaných podľa odseku 1.“.

14. V § 21 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

15. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 276/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 2001/89/ES z 23. októbra 2001, ktorá zavádza opatrenia Spoločenstva na tlmenie klasického moru ošípaných (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 34) v znení

– rozhodnutia Komisie 2006/911/ES z 5. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 346, 9. 12. 2006),

– smernice Rady 2006/104/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006),

– rozhodnutia Komisie 2007/729/ES zo 7. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 294, 13. 11. 2007).

2. Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).“.

16. Príloha č. 5 sa vypúšťa.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Robert Fico v. r.