Vyhláška č. 104/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 342/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov

Platnosť od 05.05.2017
Účinnosť od 15.05.2017

OBSAH

104

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 25. apríla 2017,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení vyhlášky č. 48/2015 Z. z.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení vyhlášky č. 48/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 písmeno c) znie:

c) identifikačné údaje o držiteľovi

1. meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,

2. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

3. názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, a meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu jej konateľa alebo členov jej štatutárneho orgánu,“.

2. V § 8 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kontaktnej osoby,“.

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).

3. V § 10 odsek 2 znie:

(2) Doklad o premiestnení ošípaných potvrdený držiteľom chovu, z ktorého sa zviera premiestnilo, a držiteľom chovu, do ktorého sa zviera premiestnilo, sa zasiela do siedmich dní odo dňa premiestnenia zvieraťa preukázateľným spôsobom poverenej osobe z chovu, do ktorého sa zviera premiestnilo. Vzor dokladu o premiestnení ošípaných je uvedený v prílohe č. 5.“.

4. Prílohy č. 3 a 5 znejú:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2017.


Gabriela Matečná v. r.