Vyhláška č. 42/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat

Čiastka 24/2010
Platnosť od 10.02.2010 do31.01.2012
Účinnosť od 15.02.2010 do31.01.2012
Zrušený 16/2012 Z. z.

42

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 27. januára 2010,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o

a) identifikácii koňovitých zvierat,

b) registrácii koňovitých zvierat.

§ 2

Identifikácia koňovitých zvierat

(1) Identifikačný dokument koňovitého zvieraťa (ďalej len „pas“) vydaný na základe žiadosti uvedenej v prílohe č. 1 obsahuje údaje podľa osobitného predpisu.1)

(2) Ak dôjde k strate pasu, osoba poverená vydávaním pasov podľa § 5 písm. k) zákona v závislosti od toho, či sa dá určiť totožnosť koňovitého zvieraťa, alebo nie, vydá duplikát alebo náhradný pas podľa osobitného predpisu2) do 14 dní od doručenia žiadosti.

(3) Ak dôjde k úhynu, utrateniu, zabitiu alebo strate koňovitého zvieraťa alebo sa po vydaní duplikátu alebo náhradného pasu nájde pôvodný pas, posledný držiteľ bezodkladne vráti pas osobe, ktorá ho vydala.

§ 3

Registrácia koňovitých zvierat

(1) Držiteľ prihlási do centrálneho registra zvierat chov koňovitých zvierat na predpísanom tlačive s názvom „Registrácia chovu“, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Prvotnú registráciu koňovitého zvieraťa v centrálnom registri zvierat zabezpečí držiteľ do 14 dní od vydania pasu alebo od dovozu koňovitého zvieraťa.

(3) Individuálny register koňovitých zvierat v chove obsahuje tieto údaje:

a) o chove

1. meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby držiteľa,

2. registračné číslo chovu,

3. adresu chovu,

b) o koňovitých zvieratách

1. životné číslo a číslo transpondéra,3) ak ním bolo koňovité zviera označené,

2. druh,

3. meno,

4. pohlavie,

5. plemeno,

6. meno a priezvisko alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo sídlo vlastníka koňovitého zvieraťa,

7. dátum premiestnenia do chovu a dátum premiestnenia z chovu,

8. registračné číslo chovu, bitúnku, spracovateľského závodu, odkiaľ alebo kam boli koňovité zvieratá premiestnené, a kód krajiny, ak ide o koňovité zvieratá dovezené alebo vyvezené.

§ 4

Hlásenie zmien

(1) Ak dôjde k zmene vlastníka koňovitého zvieraťa, úhynu, utrateniu, zabitiu, strate, kastrácii alebo k premiestneniu koňovitého zvieraťa okrem premiestnenia pre účasť na chovateľskej udalosti alebo športovom podujatí, zasiela držiteľ osobe poverenej prevádzkovaním počítačovej databázy pre centrálny register zvierat podľa § 19 ods. 1 zákona hlásenie zmien do 14 dní odo dňa, keď ku zmene došlo.

(2) Vzor hlásenia podľa odseku 1 a § 3 ods. 2 je uvedený v prílohe č. 3.

(3) Na účely vyznačenia zmeny vlastníka zasiela držiteľ osobe poverenej vydávaním pasov pas v lehote podľa odseku 1. Zmena v pase sa vyznačí po jej zaregistrovaní v centrálnom registri zvierat.


§ 5

Prechodné ustanovenie

Výpalom, ako jediným spôsobom identifikácie,4) možno označiť kone plemien Shagya arab, Arabský kôň, Lipican, Hucul, Norik muránskeho typu, Nonius a Furioso do 30. júna 2010.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2010.


Vladimír Chovan v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 42/2010 Z. z.

ŽIADOSŤ O VYDANIE PASU KOŇOVITÉHO ZVIERAŤA

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 42/2010 Z. z.

REGISTRÁCIA CHOVU

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 42/2010 Z. z.

HLÁSENIE

Vzor 03

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 5 a príloha I nariadenia (ES) č. 504/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa vykonávajú smernice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokiaľ ide o spôsoby identifikácie koňovitých zvierat (Ú. v. EÚ L 149, 7. 6. 2008).

2) Čl. 16 a 17 nariadenia (ES) č. 504/2008.

3) Čl. 2 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 504/2008.

4) Čl. 12 nariadenia (ES) č. 504/2008.