Zákon č. 404/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení zákona č. 484/2001 Z. z.

Čiastka 159/2002
Platnosť od 25.07.2002
Účinnosť od 01.08.2002

OBSAH

404

ZÁKON

z 2. júla 2002,

ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení zákona č. 484/2001 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení zákona č. 484/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) sudcov a prokurátorov.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.