Opatrenie č. 453/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

Čiastka 172/2010
Platnosť od 07.12.2010 do31.12.2011
Účinnosť od 01.01.2011 do31.12.2011
Zrušený 353/2011 Z. z.

453

OPATRENIE

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 23. novembra 2010,

ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 3 písm. a) zákona vrátane príloh k žiadosti je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 3 písm. b) zákona vrátane príloh k žiadosti je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 3 písm. c) zákona vrátane príloh k žiadosti je uvedený v prílohe č. 3.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Ján Figeľ v. r.


Príloha č. 1 k opatreniu č. 453/2010 Z. z.

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE NÁJOMNÝCH BYTOV

Vzor 01

Príloha č. 2 k opatreniu č. 453/2010 Z. z.

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE TECHNICKEJ VYBAVENOSTI

Vzor 02

Príloha č. 3 k opatreniu č. 453/2010 Z. z.

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ODSTRAŇOVANIE SYSTÉMOVÝCH PORÚCH

Vzor 03