Nájdených 17
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
247/2008 Z. z. Postupy, spôsoby a pravidlá pre duálne zobrazovanie meny v zdravotníctve 04.07.2008
500/1991 Zb. Zákon o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov 11.12.1991
12/2019 Z. z. Novela vyhlášky o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov 15.01.2019
70/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.04.2010
325/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.10.2007
593/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
394/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
400/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 01.09.2002
158/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z. 01.06.1998
540/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení zákona č. 403/1990 Zb. a zákona č. 529/1990 Zb. 20.12.1991
440/1991 Zb. Novela o odplate za ústredné (diaľkové) vykurovanie a za dodávku teplej vody 01.11.1991
98/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o úhrade za užívanie nebytových priestorov 24.10.1967
52/1955 Zb. Nariadenie o presune pôsobnosti vo veciach hospodárenia s niektorými miestnosťami 03.12.1955
172/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o hospodárení s niektorými miestnosťami 01.01.1951
111/1950 Zb. Zákon o hospodárení s niektorými miestnosťami 01.01.1951
113/1946 Zb. Vyhláška o úplném znění zákona o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné. 01.01.1946
112/1946 Zb. Zákon, kterým se mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 304 Sb., o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné. 01.01.1946