Nariadenie vlády č. 92/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje koeficient zaťaženosti príjmu spoločne posudzovaných osôb výdavkami spojenými s bývaním a sumy minimálnych výdavkov na bývanie fyzickej osoby alebo fyzických osôb

Čiastka 40/2001
Platnosť od 20.03.2001 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.2001 do31.12.2003
Zrušený 599/2003 Z. z.

OBSAH

92

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. februára 2001,

ktorým sa upravuje koeficient zaťaženosti príjmu spoločne posudzovaných osôb výdavkami spojenými s bývaním a sumy minimálnych výdavkov na bývanie fyzickej osoby alebo fyzických osôb

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 300/1999 Z. z. o príspevku na bývanie nariaďuje:


§ 1

Koeficient zaťaženosti príjmu spoločne posudzovaných osôb výdavkami spojenými s bývaním1) sa od 1. júla 2001 upravuje na 0,29.

§ 2

Sumy minimálnych výdavkov na bývanie fyzickej osoby alebo fyzických osôb2) sa od 1. júla 2001 upravujú na

a) 1 680 Sk mesačne, ak ide o jednu fyzickú osobu,

b) 2 090 Sk mesačne, ak ide o dve fyzické osoby,

c) 2 490 Sk mesačne, ak ide o tri fyzické osoby,

d) 2 900 Sk mesačne, ak ide o štyri fyzické osoby a viac fyzických osôb.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2001.


Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 1 zákona č. 300/1999 Z. z. o príspevku na bývanie.

2) § 4 ods. 2 zákona č. 300/1999 Z. z.