Nález č. 63/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 3. februára 1998 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné č. 21/1995 z 26. septembra 1995 v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné z 28. decembra 1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.

Čiastka 25/1998
Platnosť od 11.03.1998
Účinnosť od 11.03.1998

63

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 3. februára 1998

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Júliusa Černáka a zo sudcov JUDr. Anny Danielčákovej a JUDr. Ľubomíra Dobríka na neverejnom zasadnutí 3. februára 1998 prerokoval návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky JUDr. Michala Vaľa na začatie konania podľa čl. 125 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky o vyslovenie nesúladu čl. 2 bodu 1 písm. c) všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné č. 21/1995 z 26. septembra 1995 v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné z 28. decembra 1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov s označenými ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z. a takto

rozhodol:

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č. 21/1995 z 26. septembra 1995 v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné z 28. decembra 1995 nie je v súlade

a) s čl. 2 ods. 3, s čl. 12 ods. 1 a s čl. 67 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky,

b) s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

c) s ustanovením § 29a v spojení s § 16 ods. 1 až 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.

2. V ďalšej časti návrhu nevyhovuje .

Predseda senátu:

Július Černák v. r.