Oznámenie č. 136/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Čiastka 58/2002
Platnosť od 26.03.2002 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2002. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

136

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.

opatrenie zo 6. marca 2002 č. R-1/2002, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa podrobnejšie ustanovuje postup regulácie cien nájmu bytu pri zachovaní doterajšieho rozsahu regulácie cien.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.