Nariadenie vlády č. 205/1990 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu

Čiastka 35/1990
Platnosť od 18.05.1990
Účinnosť od 18.05.1990

OBSAH

205

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 10. května 1990,

kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu

Vláda České republiky nařizuje podle § 20 odst. 2 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty (dále jen „zákon“):


§ 1

(1) Se zřetelem na státní zájem lze kromě případů uvedených v § 20 odst. 1 zákona přidělit byt mimo pořadník:

a) občanům, kteří byli vystěhováni z bytu na základě nezákonného rozhodnutí orgánu státu nebo na základě jeho nesprávného úředního postupu;1)

b) členům předsednictva České národní rady;

c) pracovníkům ústředních státních orgánů, kteří jsou v přímé řídící působnosti vedoucího tohoto orgánu nebo jsou ve funkci vedoucího odboru nebo mu na roveň postaveného organizačního útvaru, a to jen na návrh vedoucího tohoto ústředního státního orgánu;

d) soudcům z povolání na návrh ministra spravedlnosti;

e) prokurátorům a vyšetřovatelům prokuratury na návrh generálního prokurátora;

f) občanům, kteří pečují nejméně o tři současně narozené děti.

(2) Byt mimo pořadník lze přidělit ve státním zájmu výjimečně též občanům, které vláda jmenovitě požádala o trvalý návrat ze zahraničí.

(3) Osobám uvedeným v odstavcích 1 a 2 lze přidělit byt ve státním zájmu jen za předpokladu, že splňují podmínky uvedené v zákoně.2)


§ 2

Zrušuje se vládní nařízení České socialistické republiky č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 88/1970 Sb., č. 1/1985 Sb. a č. 85/1986 Sb.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem.

2) § 6 odst. 1 a § 7 odst. 1 zákona.