Nájdených 34
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
338/2011 Z. z. Opatrenie o vzore žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov 15.11.2011
326/2011 Z. z. Vyhláška o vzore žiadosti o bytovej náhrade a deklarácie majetku 15.10.2011
261/2011 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov 01.09.2011
259/2008 Z. z. Vyhláška o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu 01.08.2008
486/2004 Z. z. Nariadenie, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie 01.09.2004
44/1987 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave podmienok poskytovania pôžičiek so štátnym príspevkom mladým manželom 01.07.1987
76/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška vedúceho Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 80/1963 Zb. o organizácii bytového hospodárstva národných výborov 01.01.1974
14/1973 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o poskytovaní pôžičiek so štátnym príspevkom mladým manželom 01.04.1973
82/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa zvýhodňuje platenie nájomného. 01.10.1953
70/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.04.2010
358/2009 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla 15.09.2009
277/2008 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia 01.08.2008
630/2005 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste 01.01.2006
593/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
33/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
505/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú najnižšie hygienické požiadavky na byty v bytových domoch, hygienické požiadavky na ubytovacie zariadenia a náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení 01.09.2002
383/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
400/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení 24.07.1992
r1/c28/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
15/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení neskorších predpisov 16.01.1992