Nariadenie vlády č. 421/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovili ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme

Čiastka 71/1990
Platnosť od 15.10.1990
Účinnosť od 01.11.1990

OBSAH

421

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. septembra 1990

o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovili ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme

Vláda Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 2 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi nariaďuje:


§ 1

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 48/1971 Zb., ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme, v znení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 69/1980 Zb.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembrom 1990.


Mečiar v. r.