Oznámenie č. 372/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov

Čiastka 137/2008
Platnosť od 01.10.2008
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.

372

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. a) a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 25. septembra 2008 č. 02/R/2008, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov (oznámenie č. 158/2008 Z. z.).

Opatrením sa menia a dopĺňajú podmienky uplatňovania určených maximálnych cien nájmu bytov, pri ktorých prenajímateľom bytu nie je štát, vyšší územný celok, obec alebo právnická osoba zriadená alebo založená štátom, vyšším územným celkom alebo obcou.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.