Zákon č. 374/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia Slovenskej republiky v roku 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 58/1995 Z. z.(nepriamo), 229/1995 Z. z.(nepriamo), 289/1995 Z. z.(nepriamo), 303/1995 Z. z.(nepriamo), 387/1996 Z. z.(nepriamo), 280/1997 Z. z.(nepriamo), 125/1998 Z. z.(nepriamo), 150/2001 Z. z.(nepriamo), 154/2001 Z. z.(nepriamo), 239/2001 Z. z.(nepriamo), 483/2001 Z. z.(nepriamo), 553/2001 Z. z.(nepriamo), 461/2003 Z. z.(nepriamo), 609/2003 Z. z.(nepriamo), 581/2004 Z. z.(nepriamo), 7/2005 Z. z.(nepriamo), 563/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 95/1994
Platnosť od 31.12.1994
Účinnosť od 01.01.2012
Redakčná poznámka

okrem čl. XV bod 14 a čl. XVI bod 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júlom 1995