Zákon č. 609/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony

(v znení č. 7/2005 Z. z.(nepriamo), 563/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 248/2003
Platnosť od 31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2012
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodu 63 § 35b ods. 10, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ

609

ZÁKON

z 3. decembra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia Slovenskej republiky v roku 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z., zákona č. 280/1997 Z. z. a zákona č. 125/1998 Z. z. sa mení takto:

V článku XXV sa vypúšťa bod 4.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 358/1997 Z. z., zákona č. 377/1998 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 169/2001 Z. z., zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 502/2001 Z. z., zákona č. 506/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 559/2001 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 427/2002 Z. z., zákona č. 163/2003 Z. z. a zákona č. 267/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 14 ods. 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) na základe potvrdenia o započítaní záväzku rozpočtovej organizácie podľa osobitného predpisu.10d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10d znie:

10d) § 428a zákona č. 238/2001 Z. z. v znení zákona č. 464/2003 Z. z.
§ 63a zákona č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 609/2003 Z. z.“.


Čl. V

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 12/1998 Z. z., zákonom č. 219/1999 Z. z., zákonom č. 367/1999 Z. z., zákonom č. 240/2000 Z. z., zákonom č. 493/2001 Z. z., zákonom č. 215/2002 Z. z., zákonom č. 233/2002 Z. z., zákonom č. 291/2002 Z. z., zákonom č. 526/2002 Z. z., zákonom č. 114/2003 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 s výnimkou čl. I bodu 63 § 35b ods. 10, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV

Zákonom, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony, sa čiastočne transponuje

– smernica Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci kompetentných úradov členských štátov v oblasti priamych a nepriamych daní (Úradný vestník Európskych Spoločenstiev L 336, 27. 12. 1977, s. 0015 – 0020) – zmenená smernicou Rady 79/1070/EHS zo 6. decembra 1979 (Úradný vestník Európskych Spoločenstiev L 331, 27. 12. 1979, s. 0008 – 0009) a smernicou Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 (Úradný vestník Európskych Spoločenstiev L 076, 23. 3. 1992, s. 0001 – 0013),

– smernica Rady 76/308/EHS z 15. marca 1976 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení (Úradný vestník Európskych Spoločenstiev L 073, 19. 3. 1970, s. 0018 – 0023) – doplnená smernicou Rady 79/1071/EHS zo 6. decembra 1979 (Úradný vestník Európskych Spoločenstiev L 331, 27. 12. 1979, s. 0010 – 0010), nariadením Rady 92/108/EHS zo 14. decembra 1992 (Úradný vestník Európskych Spoločenstiev L 390, 31. 12. 1992, s. 0124 – 0126), smernicou rady 2001/44/ES z 15. júna 2001 (Úradný vestník Európskych Spoločenstiev L 175, 28. 6. 2001, s. 0017 – 0020) a smernicou komisie 2002/94/ES z 9. decembra 2002 (Úradný vestník Európskych Spoločenstiev L 337, 13. 12. 2002, s. 0041-0054),

– smernica 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov s ohľadom na spracovanie osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (Úradný vestník Európskych Spoločenstiev L 281, 23. 11. 1995, s. 0031 – 0050),

– smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci spoločenstva pre elektronické podpisy (Úradný vestník Európskych Spoločenstiev L 013, 19. 1. 2000, s. 0012 – 0020).

Uvedené právne normy EÚ/ES sú oficiálnym prekladom a sú preložené, zrevidované a uložené Centrálnou prekladateľskou jednotkou Úradu vlády Slovenskej republiky sekcie Inštitút pre aproximáciu práva.