Nájdených 84
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii 01.01.2006
421/2020 Z. z. Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach 01.01.2021
45/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii 01.03.2017
315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora 01.02.2017
282/2015 Z. z. Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim 01.07.2016
117/2015 Z. z. Novela zákona o cenných papieroch a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.07.2015
371/2014 Z. z. Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu 01.01.2015
305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 01.11.2013
665/2005 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o konkurze a reštrukturalizácii 01.01.2006
291/2005 Z. z. Vyhláška o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie 01.07.2005
8/2005 Z. z. Zákon o správcoch 01.07.2005
581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 01.11.2004
526/2004 Z. z. Vyhláška o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora 01.10.2004
510/2002 Z. z. Zákon o platobnom styku 01.01.2003
374/1994 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia SR v roku 1995 01.01.1995
72/2021 Z. z. Novela zákona o kritickej infraštruktúre 01.03.2021
412/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii 01.01.2021
343/2020 Z. z. Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu 28.12.2020
264/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19 29.09.2020
134/2020 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 26.05.2020