Nájdených 47
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
429/2013 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností
374/1994 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia SR v roku 1995 01.01.1995
578/1991 Zb. Zákon o štátnom rozpočte federácie na rok 1992 a o zmene daňových a niektorých ďalších zákonov 01.01.1992
214/1949 Zb. Nariadenie ministra financií, ktorým sa vydávajú predpisy na skoncovanie poplatkového ekvivalentu za čas do 30. júna 1949. 15.10.1949
257/2019 Z. z. Oznámenie o zmene a doplnení Zmluvy SR a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia
372/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností
153/2010 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Macedónskom o zamedzení dvojitého zdanenia
585/2009 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností
388/2008 Z. z. Oznámenie o opatrení o ustanovení vzorov daňových priznaní k dani z nehnuteľností
383/2006 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Estónskom o zamedzení dvojitého zdanenia
750/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností
91/2004 Z. z. Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností
546/2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov 01.01.2004
543/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2001 č. 20842/2001-74, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností
476/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov 01.01.2004
597/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností
493/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov 01.12.2001
287/2001 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Bulharskom o zabránení dvojitému zdaneniu
329/1997 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov 11.12.1997
106/1997 Z. z. Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností