Nariadenie vlády č. 432/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy do obehu

Čiastka 177/2005
Platnosť od 30.09.2005 do31.12.2006
Účinnosť od 01.10.2005 do31.12.2006
Zrušený 597/2006 Z. z.

OBSAH

432

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. septembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy do obehu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/ 2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na vykonanie § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy do obehu sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písmeno c) znie:

c) požiadavky na výrobu osiva repy,“.

2. V § 3 písm. b) štvrtý bod znie:

4. pri úradnej skúške, alebo ak ide o požiadavky ustanovené v prílohe č. 2, pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v prvom až treťom bode,“.

3. V § 3 písm. c) štvrtý bod znie:

4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v prvom až treťom bode,“.

4. V § 5 sa vypúšťajú odseky 4 až 6.

5. § 6 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

(3) Vzorky osiva repy na účely kontroly odrodovej pravosti a na uznávanie osiva repy sa odoberajú úradne alebo pod úradným dohľadom podľa schválených metód medzinárodných organizácií.

(4) Pri odbere vzoriek osiva repy pod úradným dohľadom podľa odseku 3 musia byť splnené tieto požiadavky:

a) odber vzoriek osiva vykonáva vzorkovateľ, ktorý je na to poverený kontrolným ústavom,

b) odber vzoriek osiva sa vykonáva v súlade so schválenými metódami medzinárodných organizácií,

c) vzorkovateľ osiva je

1. fyzická osoba, ktorá nemá prospech v závislosti od výsledku uznania osiva,

2. zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo vyrába, pestuje, spracúva alebo uvádza na trh, ktorý nemá prospech v závislosti od výsledku uznania osiva, alebo

3. zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo nevyrába, nepestuje, nespracúva ani neuvádza do obehu (ďalej len “semenárska spoločnosť„), ktorý nemá prospech v závislosti od výsledku uznania osiva,

d) odber vzoriek osiva sa vykonáva pod dohľadom kontrolného ústavu,

e) vzorkovateľ osiva uvedený v písmene c) druhom bode vykoná odber vzoriek osiva len z dávok osiva vyrobených pre svojho zamestnávateľa alebo dodávateľa, ak sa jeho zamestnávateľ alebo dodávateľ, žiadateľ o certifikáciu a kontrolný ústav nedohodnú inak.

(5) Pri vykonávaní dohľadu uvedeného v odseku 4 písm. d) sa pomerná časť dávok osiva repy predložených na uznávanie kontrolne vzorkuje. Pomerná časť je najmenej 5 % dávok osiva repy, ktorá sa rozdelí úmerne. Kontrolný ústav porovnáva vzorky úradne odobratého osiva repy so vzorkami z tej istej dávky osiva repy, ktoré sa odobrali pod úradným dohľadom.“.

6. V § 7 odsek 2 znie:

(2) Na účely uznávania osiva repy podľa odseku 1 sa odoberajú vzorky osiva repy z dávok, ktoré musia byť homogénne. Požiadavky na najvyššiu hmotnosť dávky a požiadavky na najnižšiu hmotnosť vzorky osiva sú uvedené v prílohe č. 3.“.

7. § 7 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Pri vykonávaní skúšky pod úradným dohľadom pri uznávaní osiva podľa § 3 písm. b) štvrtého bodu a písm. c) štvrtého bodu musia byť splnené tieto požiadavky:

a) pri poľnej prehliadke

1. inšpektor má technickú kvalifikáciu,

1.1. je úradne poverený kontrolným ústavom a zložil sľub inšpektorov, že sa pri svojej činnosti bude riadiť pravidlami pre úradné skúšanie,

1.2. nemá žiadny prospech v závislosti od výsledku vykonávanej skúšky,

1.3. vykonáva prehliadky,

2. množiteľské porasty, ktoré podliehajú prehliadke, sú zložené z osiva, ktoré prešlo nasledujúcou úradnou kontrolou a jej výsledky boli vyhovujúce,

3. úradní inšpektori skontrolujú pomernú časť množiteľských porastov; pomerná časť je najmenej 5 % dávky porastov,

4. pomerná časť vzoriek osiva z dávok osív zozbieraných z množiteľských porastov sa odoberie na účely nasledujúcej úradnej kontroly, a ak je to vhodné, na úradné laboratórne skúšky osív týkajúce sa odrodovej pravosti a čistoty,

b) pri skúšaní osiva

1. skúšanie osiva vykoná laboratórium na skúšanie osív (ďalej len „laboratórium"), ktoré je na tento účel poverené kontrolným ústavom za podmienok uvedených v druhom až siedmom bode,

2. laboratórium má výkonného analytika osív, ktorý je priamo zodpovedný v prípade porušenia povinností súvisiacich s výkonom technickej prevádzky laboratória a má potrebnú kvalifikáciu na technické vedenie laboratória,

3. laboratórium je umiestnené v priestoroch a má zariadenia, ktoré úradne posúdil kontrolný ústav ako primerané na skúšania osiva v rozsahu vydaného oprávnenia,

4. skúšanie sa vykonáva v súlade so schválenými metódami medzinárodných organizácií,

5. laboratórium je

5.1. nezávislé laboratórium alebo

5.2. laboratórium, ktoré je vo vlastníctve semenárskej spoločnosti,

6. laboratórium podľa bodu 5.2. môže vykonávať skúšanie osiva len z dávok osív vyprodukovaných v mene semenárskej spoločnosti, ktorej patrí, ak sa táto semenárska spoločnosť, žiadateľ o certifikáciu a kontrolný ústav nedohodnú inak,

7. laboratórium umožní vykonávanie dohľadu kontrolného ústavu nad laboratórnym skúšaním osiva.

(4) Pri vykonávaní dohľadu podľa odseku 3 písm. b) siedmeho bodu sa pomerná časť dávok osív repy na uznávanie kontrolne skúša úradným skúšaním osiva. Pomerná časť je najmenej 5 % dávky osiva repy, ktorá sa rozdelí úmerne.“.

8. V § 8 ods. 1 sa v prvej vete slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")“.

9. V § 8 sa vypúšťa odsek 4.

10. § 9 znie:

㤠9

(1) Ak je dočasne ohrozené zásobovanie trhu základným osivom repy alebo certifikovaným osivom repy, možno uznať a uvádzať do obehu osivo repy takej kategórie, ktorá nespĺňa požiadavky, alebo osivo repy takej odrody, ktorá nebola zaradená do Spoločného katalógu odrôd a druhov poľnohospodárskych rastlín ani do národných katalógov odrôd v jednotlivých členských štátoch. O možnosť uznať a uvádzať do obehu uvedené osivo repy žiada Európsku komisiu (ďalej len „Komisia") ministerstvo.

(2) Ak je do obehu uvádzané osivo podľa odseku 1, môže ísť len o také jeho množstvo, ktoré je potrebné na prekonanie dočasných ťažkostí v zásobovaní trhu osivom repy.

(3) Dodávateľ je povinný použiť úradnú návesku, ktorá zodpovedá príslušnej kategórii osiva repy. Pri dodávke osiva neregistrovaných odrôd repy dodávaného podľa odseku 1 je dodávateľ povinný použiť úradnú návesku hnedej farby. Na úradnej náveske musí byť vždy uvedené, že dodávané osivo repy je obchodované na základe rozhodnutia Komisie podľa odseku 1.“.

11. V § 10 ods. 3 sa za slovo „množstve“ vkladajú slová „na základe výnimky udelenej ministerstvom“.

12. V § 10 ods. 4 písmeno d) znie:

d) osivo repy neregistrovanej odrody na iné skúšky alebo na pokusné účely, ak autorizáciu1a) udelil kontrolný ústav.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské štáty udeľovať oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do štátneho katalógu poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo zeleninových druhov (Ú. v. EÚ L 362, 9. 12. 2004).“.

13. V § 12 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

14. V § 12 odsek 4 znie:

(4) Ministerstvo môže udeliť výnimku z odseku 1 a ustanoviť podmienky na uvádzanie osiva repy do obehu v malom balení ES podľa § 3 písm. f) za podmienok ustanovených Komisiou.“.

15. V § 13 odsek 3 znie:

(3) Na základe žiadosti dodávateľa môže ministerstvo, ak sú splnené podmienky ustanovené Komisiou, udeliť súhlas s tým, aby dodávateľ pod dozorom kontrolného ústavu namiesto visiacej úradnej návesky alebo nalepovacej úradnej návesky uvádzal údaje podľa odseku 1 priamo na obale, vytlačené vo forme úradnej návesky nezmazateľným spôsobom.“.

16. V § 13 ods. 5 tretia veta znie: „Dodávateľ nemusí do obalov vkladať sprievodný doklad, ak sú údaje podľa odseku 1 nezmazateľne vytlačené na obale alebo ak sa použila nalepovacia úradná náveska alebo úradná náveska z materiálu, ktorý nemožno roztrhnúť.“.

17. V § 14 sa vypúšťa odsek 3.

18. V § 17 ods. 3 sa slová „§ 13 ods. 1 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 1 písm. e)“.

19. V § 19 sa vypúšťajú odseky 2 a 6 až 8.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

20. V § 19 odsek 2 znie:

(2) Kontrolný ústav môže poveriť vykonávaním určitých činností fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, len ak táto osoba alebo jej zamestnanci nemajú žiadny prospech v závislosti od výsledku tejto činnosti a z opatrení, ktoré treba prijať na základe jej výsledkov. “.

21. V § 19 ods. 4 úvodná veta znie: „Kontrolný ústav, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak bola na to poverená podľa odseku 2,“.

22. V § 20 písm. a) sa za slovo „znenie“ dopĺňajú slová „s tabuľkou zhody“.

23. V § 20 sa vypúšťajú písmená d) a e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno d).

24. V § 20 písm. d) sa vypúšťajú slová „na základe žiadosti komisie“.

25. § 20 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) môže požiadať Komisiu o udelenie súhlasu s dočasným obmedzením alebo obmedzením určeným lehotou tohto nariadenia na uvádzanie osiva repy, ktoré sa na území Slovenskej republiky obvykle nevyrába ani neuvádza do obehu.“.

26. V § 22 sa vypúšťajú písmená a) až c), e) až g) a i) a j).

Doterajšie písmená d), h) a k) sa označujú ako písmená a), b) a c).

27. § 23 znie:

㤠23

Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 4.“.

28. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4

k nariadeniu vlády č. 166/2004 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev

1. Smernica Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy (Ú. v. ES L 193, 20. 7. 2002) v znení smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003).

2. Smernica Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES ohľadne úradných skúšok vykonávaných pod úradným dohľadom a rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.