Nariadenie vlády č. 431/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 112/2005 Z. z.

Čiastka 177/2005
Platnosť od 30.09.2005 do31.12.2006
Účinnosť od 01.10.2005 do31.12.2006
Zrušený 597/2006 Z. z.

OBSAH

431

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. septembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 112/2005 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. (ďalej len „zákon “) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 112/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písmeno c) znie:

c) požiadavky na výrobu osiva krmovín,“.

2. V § 3 písm. b) štvrtý bod znie:

4. pri úradnej skúške, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,“.

3. V § 3 písm. c) štvrtý bod znie:

4. pri úradnej skúške, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,“.

4. V § 3 písm. d) štvrtý bod znie:

4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,“.

5. V § 3 písm. e) štvrtý bod znie:

4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,“.

6. V § 3 písm. f) štvrtý bod znie:

4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,“.

7. V § 3 písm. g) tretí bod znie:

3. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,“.

8. V § 5 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

9. § 6 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

(3) Vzorky osiva na účely kontroly odrodovej pravosti a na uznávanie osiva a skúšku obchodných osív sa odoberajú úradne alebo pod úradným dohľadom podľa schválených metód medzinárodných organizácií. Vzorky osiva na účely kontroly podľa § 18 sa odoberajú úradne.

(4) Pri odbere vzoriek osiva pod úradným dohľadom podľa odseku 3 musia byť splnené tieto požiadavky:

a) odber vzoriek osiva vykonáva vzorkovateľ osiva, ktorý je na to poverený kontrolným ústavom, v súlade s podmienkami ustanovenými v písmenách b) a c),

b) odber vzoriek osiva sa vykonáva v súlade so schválenými metódami medzinárodných organizácií,

c) vzorkovateľ vzoriek osiva je

1. fyzická osoba, ktorá nemá z výsledkov uznania osiva osobný prospech na výsledku uznania osiva,

2. zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo nevyrába, nepestuje, nespracúva osivo ani neuvádza na trh,

3. zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo vyrába, pestuje, spracúva alebo uvádza osivo na trh (ďalej len „semenárska spoločnosť"); v tomto prípade vzorkovateľ osiva môže vykonávať odber vzoriek osiva len z dávok osiva vyrobených jeho zamestnávateľom alebo dodávateľom, ak sa jeho zamestnávateľ, dodávateľ alebo žiadateľ o certifikáciu a kontrolný ústav nedohodnú inak,

d) odber vzoriek osiva sa vykonáva pod dohľadom kontrolného ústavu.

(5) Pri dohľade podľa odseku 4 písm. d) sa pomerná časť dávok osiva vzorkuje. Pomerná časť je najmenej 5 % dávky osiva krmovín, ktorá sa úmerne rozdelí medzi fyzické osoby a právnické osoby na vylúčenie pochybnosti o správnosti výsledku. Toto kontrolné odoberanie vzoriek sa neuplatňuje na automatické odoberanie vzoriek. Kontrolný ústav porovnáva vzorky úradne odobratého osiva so vzorkami z tej istej dávky osiva, ktoré sa odobrali pod úradným dohľadom.“.

10. V § 7 odsek 2 znie:

(2) Na účely uznávania osiva krmovín podľa odseku 1 sa odoberajú vzorky z dávok osiva krmovín, ktoré musia byť homogénne. Najvyššia hmotnosť dávky a najnižšia hmotnosť vzorky osiva krmovín je uvedená v prílohe č. 3.“.

11. § 7 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

(3) Pri vykonávaní skúšky pod úradným dohľadom pri uznávaní osiva podľa § 3 písm. b) štvrtého bodu, písm. c) štvrtého bodu, písm. d) štvrtého bodu, písm. e) štvrtého bodu, písm. f) štvrtého bodu a písm. g) tretieho bodu sa musia dodržať tieto požiadavky:

a) pri poľnej prehliadke

1. inšpektor

1.1. má požadovanú technickú kvalifikáciu,

1.2. nemá v súvislosti s vykonávaním prehliadok osobný prospech,

1.3. je poverený kontrolným ústavom a zloží sľub inšpektorov, že pri svojej činnosti sa bude riadiť pravidlami na úradné skúšanie,

1.4. vykonáva prehliadky pod úradným dohľadom v súlade s medzinárodnými pravidlami uplatňovanými na úradné prehliadky,

2. množiteľské porasty, ktoré podliehajú takej prehliadke, musia byť založené z osiva, ktoré prešlo následnou úradnou kontrolou a jej výsledky boli vyhovujúce,

3. úradní inšpektori skontrolujú pomernú časť množiteľských porastov; táto pomerná časť je najmenej 5 %,

4. pomerná časť vzoriek z dávok osív zozbieraných z množiteľských porastov sa odoberie na účely následnej úradnej kontroly, a ak je to vhodné, na úradné laboratórne skúšky osív týkajúce sa odrodovej pravosti a čistoty,

b) pri skúšaní osiva

1. skúšanie osiva vykoná laboratórium na skúšanie osív (ďalej len „laboratórium"), ktoré patrí semenárskej spoločnosti a môže vykonávať skúšanie osiva iba z dávok osív a ktoré je na tento účel poverené kontrolným ústavom za podmienok ustanovených v druhom až šiestom bode,

2. laboratórium má výkonného analytika osív, ktorý je priamo zodpovedný za porušenie povinností súvisiacich s výkonom technickej prevádzky laboratória a má potrebnú kvalifikáciu na technické vedenie laboratória,

3. laboratórium sa nachádza v priestoroch a má zariadenia, ktoré sú úradne posúdené kontrolným ústavom ako primerané na účel skúšania osiva v rámci oprávnenia,

4. laboratórium

4.1. je nezávislým laboratóriom alebo

4.2. patrí semenárskej spoločnosti,

5. laboratórium podľa bodu 4.2. môže vykonávať skúšanie osiva iba z dávok osív vyprodukovaných v semenárskej spoločnosti, ktorej patrí, ak sa daná semenárska spoločnosť, žiadateľ o certifikáciu a kontrolný ústav nedohodnú inak,

6. laboratórium podľa bodu 4.2. umožní vykonávanie dohľadu kontrolným ústavom nad laboratórnym skúšaním osiva.

(4) Pri dohľade podľa písmena b) šiesteho bodu pomernú časť dávok osiva predložených na uznávanie kontrolne vzorkujú vzorkovatelia osiva. Táto pomerná časť je najmenej 5 % z dávok osiva, ktorá sa úmerne rozdelí medzi fyzické osoby a právnické osoby na vylúčenie pochybností o správnosti výsledku.

(5) Skúšanie osiva sa vykonáva v súlade so schválenými metódami medzinárodných organizácií.“.

12. V § 8 sa vypúšťa odsek 5.

13. § 9 znie:

㤠9

(1) Ak je dočasne ohrozené zásobovanie trhu základným osivom, certifikovaným osivom alebo obchodným osivom krmovín, možno uznať a uvádzať do obehu osivo takej kategórie, ktorá nespĺňa požiadavky, alebo osivo takej odrody, ktorá nebola zaradená do Spoločného katalógu odrôd a druhov poľnohospodárskych rastlín, ani do národných katalógov odrôd v jednotlivých členských štátoch. O možnosť uznať a uvádzať do obehu uvedené osivo žiada Európsku komisiu (ďalej len „Komisia") ministerstvo.

(2) Ak je do obehu uvádzané osivo podľa odseku 1, môže ísť len o také jeho množstvo, ktoré je potrebné na prekonanie dočasných ťažkostí v zásobovaní trhu osivom krmovín.

(3) Dodávateľ je povinný použiť úradnú návesku, ktorá zodpovedá príslušnej kategórii osiva. Pri dodávke osiva neregistrovaných odrôd krmovín dodávaného podľa odseku 1 dodávateľ je povinný použiť úradnú návesku hnedej farby. Na úradnej náveske sa uvedie, že dodávané osivo krmovín je obchodované na základe rozhodnutia Komisie podľa odseku 1.“.

14. V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a ak ide o obchodné osivo, aj podmienky podľa § 17 zákona,“.

15. V § 10 odsek 4 znie:

(4) Ak dodávateľ dodá konečnému spotrebiteľovi osivo krmovín v malom množstve na základe udelenia výnimky podľa § 14 ods. 8, toto osivo nemusí byť balené, uzatvárané a označované podľa odseku 3, dodávateľ je však povinný k dodávke pripojiť sprievodný doklad s údajmi preukazujúcimi identitu dodávaného osiva krmovín.“.

16. V § 10 ods. 5 písmeno d) znie:

d) prijateľné množstvá osiva krmovín neregistrovanej odrody na iné skúšky alebo na pokusné účely, ak bola autorizácia udelená kontrolným ústavom.“.

17. V § 14 ods. 3 sa slová „požiadať komisiu o udelenie súhlasu“ nahrádzajú slovami „udeliť súhlas za podmienok ustanovených komisiou“.

18. V § 14 ods. 8 sa slová „požiadať komisiu o udelenie výnimky“ nahrádzajú slovami „udeliť výnimku“.

19. V § 19 odsek 4 znie:

(4) Kontrolný ústav môže na základe žiadosti uznať osivo krmovín zozbierané v tretej krajine, ak

a) sa vyprodukovalo priamo

1. zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva úradne certifikovaného buď v jednom, alebo vo viacerých členských štátoch, alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť, alebo

2. z kríženia základného osiva úradne certifikovaného v členskom štáte so základným osivom úradne certifikovaným v tretej krajine uvedenej v prvom bode,

b) bolo podrobené poľnej prehliadke, ktorá spĺňala podmienky ustanovené v rozhodnutí o rovnocennosti pre príslušnú kategóriu,

c) úradná skúška preukázala, že podmienky ustanovené v prílohe č. 2 pre danú kategóriu sú splnené.“.

20. V § 20 sa vypúšťajú odseky 2, 6 a 7.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

21. V § 20 odsek 2 znie:

(2) Kontrolný ústav môže poveriť vykonávaním kontrolných a skúšobných činností fyzickú osobu alebo právnickú osobu len vtedy, ak táto osoba alebo jej zamestnanci nemajú osobný prospech na výsledku vykonanej činnosti a na opatreniach, ktoré treba prijať na základe výsledku vykonanej činnosti.“.

22. V § 20 ods. 4 úvodná veta znie: „Kontrolný ústav, fyzická osoba alebo právnická osoba, ak bola na to poverená podľa odseku 2,“.

23. V § 21 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „s tabuľkou zhody,“

24. V § 21 písm. c) sa vypúšťajú slová „a § 14 ods. 8“.

25. V § 21 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

26. V § 23 sa vypúšťajú písmená a) až c), písmená e) až j) a písmeno l).

Doterajšie písmená d) a k) sa označujú ako písmená a) a b).

27. V § 24 sa vypúšťajú slová „a Európskej únie“.

28. V prílohe č. 4 B písmene a) prvom bode a v písmene b) prvom bode sa slová „Malé balenie“ nahrádzajú slovami „Malé ES B balenie“.

29. V prílohe č. 4 B písmene b) šiestom bode sa nad slovom „druhu“ umiestňuje označenie „*“ a na konci prílohy č. 4 sa dopĺňa tento text: „* Vysvetlivka pri druhu lupinus uviesť, či ide o horký, alebo sladký“.

30. V prílohe č. 4 B písmene c) prvý bod znie:

1. označenie „Malé ES A balenie", alebo „Malé ES B balenie,".

31. V prílohe č. 4 B písmene c) tretí až siedmy bod znejú:

3. úradne pridelené sériové číslo Malého ES B balenia,

4. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu, ktorý pridelil sériové číslo, alebo ich rozlišovací kód pri Malom ES B balení,

5. číslo dávky, ak sériové číslo neumožňuje identifikovať dávku pri Malom ES B balení,

6. číslo dávky pri Malom ES A balení,

7. označenie členského štátu alebo jeho rozlišovací kód pri Malom ES A balení,".

32. Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 5

k nariadeniu vlády č. 270/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom krmovín (Ú. v. ES L 125, 11. 6. 1966) v znení

smernice Rady 69/63/EHS z 18. februára 1969 (Ú. v. ES L 048, 26. 2. 1969),

smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971 (Ú. v. ES L 087, 17. 4. 1971),

smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972 (Ú. v. ES L 171, 29. 7. 1972),

smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972 (Ú. v. ES L 287, 26. 12. 1973),

smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973 (Ú. v. ES L 356, 27. 12. 1973),

smernice Komisie 75/444/EHS z 26. júna 1975 (Ú. v. ES L 196, 26. 7. 1975),

smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Ú. v. ES L 016, 20. 1. 1978),

smernice Komisie 78/386/EHS z 18. apríla 1978 (Ú. v. ES L 113, 25. 4. 1978),

smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Ú. v. ES L 236, 19. 7. 1979),

smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979 (Ú. v. ES L 183, 27. 6. 1979),

smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979 (Ú. v. ES L 205, 13. 8. 1979),

smernice Komisie 80/754/EHS zo 17. júla 1980 (Ú. v. ES L 207, 9. 8. 1980),

smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981 (Ú. v. ES L 067, 12. 3. 1981),

smernice Komisie 82/287/EHS z 13. apríla 1982 (Ú. v. ES L 131, 13. 5. 1982),

smernice Komisie 85/38/EHS zo 14. decembra 1984 (Ú. v. ES L 016, 19. 1. 1985),

nariadenia Rady 85/3768/EHS z 20. decembra 1985 (Ú. v. ES L 362, 31. 12. 1985),

smernice Rady 86/155/EHS z 22. apríla 1986 (Ú.v. ES L 118, 7. 5. 1986),

smernice Komisie 87/120/EHS zo 14. januára 1987 (Ú. v. ES L 049, 18. 2. 1987),

smernice Komisie 87/480/EHS z 9. septembra 1987 (Ú. v. ES L 273, 26. 9. 1987),

smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988 (Ú. v. ES L 151, 17. 6. 1988),

smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988 (Ú. v. ES L 187, 16. 7. 1988),

smernice Komisie 89/100/EHS z 20. januára 1989 (Ú. v. ES L 38, 10. 2. 1989),

smernice Komisie 92/19/EHS z 23. marca 1992 (Ú. v. ES L 104, 22. 4. 1992),

smernice Komisie 96/18/ES z 27. marca 1996 (Ú. v. ES L 76, 26. 3. 1996),

smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996 (Ú. v. ES L 304, 27. 11. 1996),

smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998 (Ú. v. ES L 025, 1. 2. 1999),

smernice Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998 (Ú. v. ES L 025, 1. 2. 1999),

smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001 (Ú. v. ES L 234, 1. 9. 2001),

smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003).

2. Smernica Komisie 2004/55/ES z 20. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 66/401/EHS o uvádzaní osiva krmovín na trh (Ú. v. EÚ L 114, 21. 4. 2004).

3. Smernica Komisie 74/268/EHS z 2. mája 1974, ktorá ustanovuje osobitné požiadavky na výskyt Avena fatua v osive krmovín a obilnín (Ú. v. ES L 157, 24. 5. 1974).

4. Smernica Komisie 75/502/EHS z 25. júla 1975, ktorou sa uvádzanie osiva lipnice lúčnej (Poa pratensis L.) na trh obmedzuje na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo (Ú. v. ES L 288, 29. 8. 1975).

5. Smernica Komisie 86/109/EHS z 27. februára 1986, ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva na trh určitých druhov krmovín a olejnín a priadnych rastlín na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo (Ú. v. ES L 093, 8. 4. 1986).

6. Smernica Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES ohľadne úradných skúšok vykonávaných pod úradným dohľadom a rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).".


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.