Zákon č. 140/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z.

Platnosť od 21.04.2021
Účinnosť od 21.04.2021

140

ZÁKON

z 31. marca 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 77/2005 Z. z., zákona č. 100/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 448/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 9 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Za výpis z registra trestov osoby, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, sa považuje výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je fyzická osoba štátnym príslušníkom.“.

3. V § 9 odsek 7 znie:

(7) Odbornou kvalifikáciou vedúceho projektu je vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej trojročná prax v genetickom inžinierstve a moderných biotechnológiách.“.

4. V § 14 ods. 4 sa slovo „poskytne“ nahrádza slovom „poskytnúť“.

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 13 ods. 4 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ nahrádza citáciou „§ 13 ods. 4 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

6. Nadpis § 22 znie: „Povinnosti používateľa pri uvádzaní výrobku na trh“.

7. V § 22 ods. 2 písm. a) sa slová „sprístupniť orgánom štátneho dozoru podľa § 25“ nahrádzajú slovami „sprístupniť inšpekcii vzorky geneticky modifikovaného organizmu,“.

8. V § 22 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

f) bezodkladne prijať opatrenia potrebné na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia, ak sa sprístupnili nové informácie o rizikách geneticky modifikovaných organizmov pre ľudské zdravie alebo pre životné prostredie po udelení súhlasu na uvedenie výrobku na trh,

g) preveriť informácie, ktoré uviedol v žiadosti na uvedenie výrobku na trh a upovedomiť ministerstvo; na obsah upovedomenia sa primerane vzťahuje § 19 ods. 3.“.

9. V § 24 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „a organizuje vzdelávanie vedúcich projektov (§ 9 ods. 7)“.

10. V § 24 ods. 2 písm. a) šiestom bode sa slovo „umiestňovaním“ nahrádza slovom „uvádzaním“.

11. V § 24 ods. 3 v úvodnej vete sa slová „v internetovej sieti“ nahrádzajú slovami „na svojom webovom sídle“.

12. V § 24 ods. 4 sa slovo „umiestnení“ nahrádza slovom „uvedení“.

13. V § 25 ods. 5 sa za slovo „postupuje“ vkladá slovo „primerane“.

14. V § 26 ods. 1 úvodnej vete sa slová „predmetom práva duševného vlastníctva alebo obchodného tajomstva ohlasovateľa“ nahrádzajú slovami „označené ohlasovateľom alebo žiadateľom o súhlas ako dôverné informácie“.

15. V § 26 ods. 3 prvej vete sa slová „predmet práva duševného vlastníctva alebo ako predmet obchodného tajomstva“ nahrádzajú slovami „dôverné informácie (odseky 5 a 6)“.

16. V § 26 ods. 4 sa slová „predmet práva duševného vlastníctva alebo predmet obchodného tajomstva“ nahrádzajú slovami „dôverné informácie“.

17. V § 26 odsek 5 znie:

(5) Za dôverné informácie podľa odseku 3, predložené v ohlásení alebo v žiadosti o vydanie súhlasu na používanie v uzavretých priestoroch, sa nepovažujú:

a) všeobecná charakteristika geneticky modifikovaného organizmu a geneticky modifikovaného mikroorganizmu,

b) obchodné meno a adresa sídla ohlasovateľa alebo žiadateľa o súhlas,

c) zatriedenie používania v uzavretých priestoroch do rizikovej triedy a k nej prislúchajúca úroveň ochrany,

d) výsledok posudzovania rizika geneticky modifikovaného organizmu a geneticky modifikovaného mikroorganizmu a jeho prehodnocovania,

e) vyhodnotenie predvídateľných účinkov geneticky modifikovaného organizmu a geneticky modifikovaného mikroorganizmu, najmä škodlivých účinkov na zdravie ľudí alebo na životné prostredie,

f) účel a miesto použitia geneticky modifikovaného organizmu a geneticky modifikovaného mikroorganizmu.“.

18. § 26 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Za dôverné informácie podľa odseku 3, predložené v ohlásení alebo v žiadosti o vydanie súhlasu na zavedenie do životného prostredia alebo na uvedenie výrobku na trh, sa môžu považovať

a) prvky informácií uvedené v osobitnom predpise,16a)

b) informácie o sekvencii DNA okrem sekvencií používaných na účely detekcie, identifikácie a kvantifikácie transformačnej zmeny a

c) modely a stratégie šľachtenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) Čl. 39 ods. 2 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1381 z 20. júna 2019 (Ú. v. EÚ L 231, 6. 9. 2019).“.

19. V § 31 ods. 1 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní,19)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok,19)“.

20. V § 31 ods. 2 sa slová „Všeobecný predpis o správnom konaní“ nahrádzajú slovami „Správny poriadok“.

21. V § 33 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Ministerstvo môže požadovať ďalšie informácie alebo zmenu podmienok navrhovaného používania v uzavretých priestoroch alebo zmenu triedy, ktorá je používaniu v uzavretých priestoroch priradená.“.

22. V § 33 ods. 4 písm. b) sa slová „na internete“ nahrádzajú slovami „na svojom webovom sídle“.

23. V § 33 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Lehota podľa odseku 5 neplynie

a) odo dňa zverejnenia na webovom sídle ministerstva do uplynutia lehoty na podávanie pripomienok podľa odseku 4, najviac 30 dní,

b) odo dňa oznámenia výzvy žiadateľovi podľa odseku 3 do uplynutia lehoty určenej na splnenie požiadavky.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

24. V § 34 ods. 4 sa slová „v internetovej sieti“ nahrádzajú slovami „na webovom sídle ministerstva“.

25. V § 34 ods. 5 sa slová „na internete“ nahrádzajú slovami „na webovom sídle ministerstva“.

26. V § 34 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Ministerstvo môže požadovať ďalšie informácie na účely konania o súhlase so zavedením do životného prostredia, ak svoju žiadosť odôvodní. Lehota, ktorú ministerstvo určí vo výzve žiadateľovi na splnenie požiadavky, sa nezapočítava do lehoty na vydanie rozhodnutia.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

27. V § 35 ods. 4 písm. b) sa slová „na internete“ nahrádzajú slovami „na svojom webovom sídle“.

28. V § 35 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) do piatich pracovných dní odo dňa doručenia hodnotiacej správy alebo stanoviska orgánu Európskej únie v konaní o súhlase s uvedením výrobku na trh alebo v konaní o obnovení súhlasu na uvedenie výrobku na trh postúpi Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky kópiu hodnotiacej správy alebo stanoviska orgánu Európskej únie, ak je výrobok určený na pestovanie.“.

29. V § 37 ods. 1 sa slová „§ 33 až 35“ nahrádzajú slovami „§ 35“.

30. § 37 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Žiadateľ o predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase s uvedením výrobku na trh, ktoré bolo vydané v konaní podľa § 35, môže pokračovať v uvádzaní výrobku na trhu za podmienok určených vo vydanom rozhodnutí až do dňa vydania nového rozhodnutia v konaní o súhlase s uvedením výrobku na trh podľa § 35.“.

31. § 39 vrátane nadpisu znie:

㤠39

Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo vydá všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými ustanoví

a) podrobnosti o posudzovaní environmentálneho rizika (§ 5) a o postupe a kritériách na zatriedenie do rizikovej triedy a o obsahu úrovní ochrany (§ 10),

b) podrobnosti o požiadavkách na uzavreté priestory (§ 8),

c) podrobnosti o postupe pri vyhodnocovaní priamych a nepriamych, bezprostredných a následných účinkoch a pri vykonávaní analýzy kumulatívnych dlhodobých účinkov (§ 16),

d) podrobnosti o obsahu dokumentácie a o spôsobe jej vedenia a ukladania (§ 5, 9 a 19),

e) podrobnosti o obsahu havarijného plánu (§ 6),

f) podrobnosti o obsahu správy o výsledku zavedenia do životného prostredia (§ 20),

g) podrobnosti o náležitostiach jednotlivých ohlásení a o posudzovaní ich obsahu (§ 32),

h) podrobnosti o ďalších náležitostiach žiadostí o vydanie súhlasov (§ 33 až 37),

i) podrobnosti o obsahu hodnotiacej správy (§ 35 ods. 4),

j) zoznam geneticky modifikovaných mikroorganizmov, na ktoré sa nebudú vzťahovať ustanovenia tohto zákona o používaní v uzavretých priestoroch a podrobnosti o kritériách bezpečnosti geneticky modifikovaných mikroorganizmov, na ktoré sa nebudú vzťahovať ustanovenia tohto zákona o používaní v uzavretých priestoroch (§ 8).“.

32. Za § 40 sa vkladá § 40aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠40aa

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Konanie o súhlase s používaním v uzavretých priestoroch podľa § 33, konanie o súhlase so zavedením do životného prostredia podľa § 34, konanie o súhlase s uvedením výrobku na trh podľa § 35 alebo konanie o predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase s uvedením na trh podľa § 37, ktoré sa začalo a právoplatne sa neskončilo do dňa účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa doterajších predpisov.“.

33. V prílohe prvý až tretí bod znejú:

1. Smernica 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17. 4. 2001; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v znení nariadenia (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 268, 18. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32), nariadenia (ES) č. 1830/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 268, 18. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/27/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/41/ES zo 6. mája 2009 o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 125, 21. 5. 2009).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/412 z 11. marca 2015, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území (Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2015) v platnom znení.“.

Čl. II

Zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 sa za slovo „rastliny,“ vkladajú slová „ktorých pestovanie nebolo obmedzené alebo zakázané podľa § 8a ods. 1,“.

2. V § 3 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Kontrolný ústav nezapíše pestovateľa do evidencie pestovateľov a nevydá mu doklad o zapísaní do evidencie pestovateľov, ak sa oznámenie žiadateľa podľa odseku 1 alebo odseku 6 týka modifikovanej rastliny uvedenej v oznámení návrhu obmedzenia alebo zákazu podľa § 8 ods. 2 písm. g) počas 75 dní odo dňa uskutočnenia tohto oznámenia Európskej komisii.“.

3. § 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Kontrolný ústav do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia hospodárskeho roka,4a) v ktorom nadobudne účinnosť nariadenie vlády vydané podľa § 8a ods. 1,

a) upraví údaje v evidencii pestovateľov a vydá pestovateľovi upravený doklad o zapísaní do evidencie pestovateľov alebo

b) vyradí pestovateľa z evidencie pestovateľov, ak sa zákaz podľa § 8a ods. 3 týka všetkých modifikovaných rastlín pestovaných pestovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informuje pestovateľa.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.“.

4. V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) až i), ktoré znejú:

e) môže do 45 dní odo dňa doručenia hodnotiacej správy10a) alebo stanoviska orgánu Európskej únie10b) v konaní o súhlase s uvedením výrobku na trh alebo v konaní o obnovení súhlasu na uvedenie výrobku na trh zaslať Európskej komisii žiadosť o vyňatie územia Slovenskej republiky z pestovania modifikovanej rastliny, ktorej sa týka hodnotiaca správa alebo stanovisko orgánu Európskej únie, a o úpravu geografického rozsahu tohto povolenia,

f) môže zaslať Európskej komisii žiadosť o začlenenie územia Slovenskej republiky do geografického rozsahu povolenia, z ktorého bolo vyňaté podľa písmena e),

g) oznamuje Európskej komisii návrh obmedzenia alebo zákazu podľa § 8a ods. 1; túto skutočnosť zároveň oznámi kontrolnému ústavu,

h) oznamuje Európskej komisii a členským štátom Európskej únie zrušenie obmedzenia alebo zákazu podľa § 8a ods. 1,

i) zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam modifikovaných rastlín, ktorých pestovanie je obmedzené alebo zakázané podľa § 8a ods. 1.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú:

10a) § 35 ods. 4 písm. c) zákona č. 151/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10b) Čl. 6 ods. 6 a čl. 18 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1829/2003 v platnom znení.“.

5. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8a

Obmedzenie alebo zákaz pestovania modifikovaných rastlín

(1) Vláda Slovenskej republiky môže nariadením najskôr po uplynutí 75 dní odo dňa oznámenia podľa § 8 ods. 2 písm. g) určiť modifikované rastliny,3) ktorých pestovanie je obmedzené alebo zakázané podľa odseku 3, spôsob obmedzenia pestovania a územný rozsah tohto obmedzenia alebo zákazu na časti územia Slovenskej republiky alebo na celom jej území, ak je to odôvodnené

a) cieľmi politiky životného prostredia,

b) územným plánovaním,

c) využívaním pôdy,

d) sociálno-ekonomickými vplyvmi,

e) predchádzaním prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov v iných produktoch bez toho, aby bol dotknutý § 5 a technické opatrenia podľa § 13 písm. a),

f) cieľmi poľnohospodárskej politiky alebo

g) verejnou politikou.

(2) Postup podľa odseku 1 možno uplatniť z dôvodov podľa odseku 1 písm. a) až f) samostatne alebo v kombinácií okrem dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. g), ktorý nemožno uplatniť samostatne; uplatnené dôvody nesmú byť v rozpore s posudzovaním environmentálneho rizika.11a)

(3) Pestovanie modifikovaných rastlín určených nariadením vlády vydaným podľa odseku 1 je obmedzené alebo zakázané po uplynutí hospodárskeho roka,4a) v ktorom nariadenie vlády nadobúda účinnosť; tým nie je dotknuté uvádzanie osiva modifikovaných rastlín a výrobkov z nich na trh.11b) Nariadenie vlády podľa odseku 1 môže nadobudnúť účinnosť najneskôr tri mesiace pred uplynutím hospodárskeho roka4a) podľa prvej vety.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:

11a) § 5 zákona č. 151/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11b) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov.“.

6. V § 14 sa slová „vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy o správnom konaní“ nahrádzajú slovami „vzťahuje správny poriadok“.

7. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14a

Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

8. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:

„Príloha k zákonu č. 184/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/412 z 11. marca 2015, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území (Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2015) v platnom znení.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.