Vyhláška č. 278/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 233/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 18/2016 Z. z.

Platnosť od 08.10.2020
Účinnosť od 15.10.2020

OBSAH

278

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 10. augusta 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 233/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 18/2016 Z. z.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 63 ods. 13 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 233/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 18/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.

2. V § 3 odsek 6 znie:

(6) Licenčnú zmluvu možno podpísať aj elektronicky postupom podľa § 8 ods. 8.“.

3. V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Čestné vyhlásenie možno podpísať aj elektronicky postupom podľa § 8 ods. 8.“.

4. V § 5 odsek 3 znie:

(3) Ak autor nie je v právnom vzťahu s vysokou školou podľa odseku 2, doručuje čestné vyhlásenie prevádzkovateľovi registra

a) v listinnej podobe alebo

b) prostredníctvom elektronického podania do elektronickej schránky prevádzkovateľa registra.“.

5. § 8 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Ak sa licenčná zmluva alebo čestné vyhlásenie podpisuje elektronicky, na mieste určenom na vlastnoručný podpis sa uvedie text „Podpísané elektronicky“. Licenčnú zmluvu alebo čestné vyhlásenie možno podpísať elektronicky

a) údajmi podľa odseku 1 spolu s vyjadrením súhlasu vyznačeným prostredníctvom informačného systému vysokej školy,

b) biometrickými parametrami podpisu vloženými do informačného systému vysokej školy získanými použitím technického zariadenia umiestneného na pracovisku vysokej školy,

c) kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formátoch podľa osobitného predpisu.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Príloha vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EU) 2015/1506 z 8. septembra 2015, ktorým sa ustanovujú špecifikácie týkajúce sa formátov zdokonalených elektronických podpisov a zdokonalených elektronických pečatí, ktoré môžu subjekty verejného sektora uznávať, podľa článkov 27 ods. 5 a 37 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 235, 9. 9. 2019).“.

6. V prílohe č. 3 čl. 5 ods. 1 a prílohe č. 4 čl. 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „uzatvorená písomne a“.

7. V prílohe č. 3 čl. 5 ods. 2 prvá veta a prílohe č. 4 čl. 5 ods. 2 prvá veta znie: „Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom vyjadrenia súhlasu s jej obsahom obomi zmluvnými stranami spôsobom podľa odseku 3.“.

8. V prílohe č. 3 čl. 5 ods. 3 sa slová „na znak súhlasu ju podpisujú“ nahrádzajú slovami „vyjadrujú súhlas s jej obsahom“ a slová „mechanickým prostriedkom.5)“ sa nahrádzajú slovom „elektronicky.“

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

9. V prílohe č. 4 čl. 5 ods. 3 sa slová „na znak súhlasu ju podpisujú“ nahrádzajú slovami „vyjadrujú súhlas s jej obsahom“ a slová „mechanickým prostriedkom.4)“ sa nahrádzajú slovom „elektronicky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2020.


Branislav Gröhling v. r.