Oznámenie č. 591/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 04765/2006-SL, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy

Čiastka 225/2006
Platnosť od 09.11.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. novembra 2006.

591

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 40 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z.

výnos z 13. októbra 2006 č. 16413/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 04765/2006-SL, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy (oznámenie č. 237/2006).

Výnos nadobúda účinnosť 15. novembra 2006.

Výnos bude uverejnený v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v novembri 2006 a bude možné doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.