Nariadenie vlády č. 478/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Čiastka 201/2007
Platnosť od 20.10.2007 do30.06.2010
Účinnosť od 20.10.2007 do30.06.2010
Zrušený 296/2010 Z. z.

OBSAH

478

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. októbra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 13 ods. 4 písmeno b) znie:

b) lekár preukáže, že po získaní diplomu o špecializácii vykonával príslušné špecializované pracovné činnosti najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním osvedčenia.“.

2. Príloha č. 6 sa dopĺňa bodom 14, ktorý znie:

14. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. októbra 2007.


v z. Robert Kaliňák v. r.