Nariadenie vlády č. 211/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 589/2006 Z. z.

Čiastka 94/2007
Platnosť od 01.05.2007 do30.06.2010
Účinnosť od 01.05.2007 do30.06.2010
Zrušený 296/2010 Z. z.

211

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. apríla 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 589/2006 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 589/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 1 prvá veta znie:

„Zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia zaraďuje vzdelávacia ustanovizeň v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave (ďalej len „Slovenská zdravotnícka univerzita"), komorami4) a s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy podľa osobitného predpisu.5)“.

2. V § 7 ods. 2 sa slová „Slovenská zdravotnícka univerzita“ nahrádzajú slovami „vzdelávacia ustanovizeň“.

3. V § 12 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ktorých jednotnú štruktúru schvaľuje ministerstvo zdravotníctva.“.

4. V § 12 odsek 2 znie:

(2) Index a záznamník sú doklady zdravotníckeho pracovníka určené na účely zaznamenávania všetkých foriem ďalšieho vzdelávania; vydá ich vzdelávacia ustanovizeň na žiadosť uchádzača. Zdravotnícky pracovník môže mať len jeden index počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania. Slovenská zdravotnícka univerzita vedie register vydaných dokladov a zaradení do špecializačného štúdia podľa § 7 na základe oznámení vzdelávacích ustanovizní.“.

5. Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý znie:

㤠14b

Indexy vydané podľa predpisov platných do 30. apríla 2007 ostávajú v platnosti.“.

6. V prílohe č. 1 časti A. sa písmeno c) dopĺňa bodom 12, ktorý znie:

12. špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii“.

7. V prílohe č. 1 časti A. písm. e) sa vypúšťa bod 28.

Doterajší bod 29 sa označuje ako bod 28.

8. V prílohe č. 1 časti A. sa písmeno e) dopĺňa bodmi 29 až 31, ktoré znejú:

29. echokardiografia a ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému,

30. invazívna diagnostika a intervenčná liečba v kardiológii a angiológii,

31. invazívna katétrová diagnostika a liečba porúch srdcového rytmu a implantácia kardiostimulátorov.“.

9. V prílohe č. 2 časti C. písmeno a) znie:

a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy

1. laboratórna medicína,

2. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii,

3. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii,

4. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii,

5. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike,

6. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii,

7. laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného prostredia,

8. laboratórne a diagnostické metódy v biológii životného prostredia,

9. laboratórne a diagnostické metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov.

Certifikované pracovné činnosti:

– klinická imunológia a alergológia,

– lekárska genetika.“.

10. V prílohe č. 2 časti C. sa písmeno b) dopĺňa bodmi 8 až 12, ktoré znejú:

8. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii,

9. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii,

10. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii,

11. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike,

12. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii.“.

11. V prílohe č. 3 sa písmeno g) dopĺňa bodmi 12 až 17, ktoré znejú:

12. vyšetrovacie metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov,

13. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii,

14. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike,

15. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii,

16. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii,

17. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii.“.

12. V prílohe č. 3 sa písmeno h) dopĺňa bodmi 6 až 8, ktoré znejú:

6. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii,

7. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii,

8. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2007.


Robert Fico v. r.