Vyhláška č. 616/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov

Čiastka 254/2007
Platnosť od 21.12.2007
Účinnosť od 01.01.2008 do14.03.2019
Zrušený 74/2019 Z. z.

OBSAH

616

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 13. decembra 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení vyhlášky č. 187/2006 Z. z. a vyhlášky č. 114/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ u lekára, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore patologická anatómia, sa prihliada najmä na to, či v hodnotenom období vykonal každý rok najmenej desať nekropsií.“ .

2. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Pri lekárovi so špecializáciou v špecializačnom odbore patologická anatómia a pri lekárovi, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore patológia I. stupňa alebo špecializáciu v špecializačnom odbore patológia II. stupňa podľa doterajších predpisov,10a) sa vykonanie nekropsií podľa § 2 ods. 5 začína hodnotiť od 1. januára 2008.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 21a ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2006 Z. z.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

3. V prílohe č. 1 sa časť B dopĺňa bodom 19, ktorý znie:

19. Kredity sa zdravotníckemu pracovníkovi priznávajú podľa tabuľky č. 3 aj za úspešné absolvovanie Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky akreditovaného programu sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov uskutočneného prezenčnou alebo kombinovanou metódou sústavného vzdelávania.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Ivan Valentovič v. r.