Nariadenie vlády č. 589/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Čiastka 225/2006
Platnosť od 09.11.2006 do30.06.2010
Účinnosť od 15.11.2006 do30.06.2010
Zrušený 296/2010 Z. z.

OBSAH

589

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 25. októbra 2006,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Vláda Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností sa dopĺňa takto:

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

㤠14a

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktorí začali špecializačné štúdium v špecializačných odboroch vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii, vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii, vyšetrovacie metódy v imunológii a alergológii, vyšetrovacie metódy v genetike alebo v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii podľa predpisov platných do 31. mája 2006, a fyzioterapeutov, ktorí začali špecializačné štúdium v špecializačnom odbore liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov podľa predpisov platných do 31. mája 2006, sa dokončí podľa doterajších predpisov.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. novembra 2006.


Robert Fico v. r.