491

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. júla 2002,

ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd

Vláda Slovenskej republiky podľa § 78 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú

a) požiadavky na kvalitu povrchovej vody a kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber pre pitnú vodu, vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb a rozsah monitorovania týchto vôd,

b) limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, osobitne na ich vypúšťanie v citlivých oblastiach,

c) limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia priemyselných odpadových vôd obsahujúcich škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky, vypúšťaných do povrchových vôd,

d) požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacích objektov a z povrchového odtoku.

§ 2

Požiadavky na kvalitu povrchovej vody a kvalitatívne ciele povrchovej vody

(1) Požiadavky na kvalitu povrchovej vody sú všeobecné kvalitatívne požiadavky pre povrchové vody, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber pre pitnú vodu, vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, ktoré sú určené odporúčanými hodnotami ukazovateľov znečistenia, medznými hodnotami ukazovateľov znečistenia, a rozsah ich monitorovania sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Požiadavky na kvalitu povrchovej vody a kvalitatívne ciele povrchovej vody uvedené v prílohách č. 1 a 2 vyjadrujú prípustný stupeň znečistenia povrchovej vody pri 355-dňovom prietoku alebo najmenšom zaručenom prietoku.

§ 3

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do povrchových vôd alebo podzemných vôd

(1) Na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd1) sa vzťahujú limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.

(2) Na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd2) sa vzťahujú limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.

(3) Ak sú odpadové vody a osobitné vody vypúšťané z jedného zdroja znečistenia viacerými výustami, limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia určí orgán štátnej vodnej správy osobitne pre každý výust.

(4) Pri vypúšťaní priemyselných odpadových vôd do povrchových vôd a podzemných vôd3) môže orgán štátnej vodnej správy uložiť oddelené zneškodňovanie priemyselných odpadových vôd z jednotlivých výrob priamo v mieste ich vzniku, ak sa tým zamedzí šíreniu špecifických, ťažko odbúrateľných látok do prostredia.

(5) Na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd v citlivých oblastiach4) platia limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia, ktoré sú v prílohe č. 3 označené písmenom „c". Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia v citlivých oblastiach sa považujú za splnené, ak sa v príslušnej čistiarni odpadových vôd zníži množstvo celkového fosforu najmenej o 80 % a celkového dusíka o 70 - 80 %.

(6) Odporúčané metódy na určovanie hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách sú uvedené v prílohe č. 4; použiť možno aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

(7) Pri sledovaní dodržiavania limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia sa vychádza z rozborov laboratórií určených ministerstvom, ktorých zoznam je uvedený vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. V prípadoch sporných výsledkov rozborov vzoriek odpadových vôd vykonaných týmito laboratóriami je rozhodujúci výsledok rozborov vzoriek, ktoré vykoná Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku.

(8) Limitnými hodnotami ukazovateľov znečistenia, ktoré sú v prílohe č. 3 označené písmenom „p", sú koncentračné hodnoty zlievanej vzorky za určené časové obdobie. Limitnými hodnotami ukazovateľov znečistenia, ktoré sú v prílohe č. 3 označené písmenom „m", sú koncentračné hodnoty kvalifikovanej bodovej vzorky. Pre zdroj znečistenia do 50 EO sú ustanovené limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia koncentračnými hodnotami bodovej vzorky.

(9) Pri vypúšťaní splaškových odpadových vôd a komunálnych odpadových vôd sa určia obidve hodnoty uvedené v odseku 8 maximálne do výšky hodnôt uvedených v prílohe č. 3 časti A. Pri vypúšťaní priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd sa určia iba koncentračné hodnoty zlievanej vzorky za určené časové obdobie, maximálne do výšky hodnôt uvedených v prílohe č. 3 časti B. V závislosti od charakteru výroby, používaných surovín, spôsobu čistenia a vypúšťania týchto vôd, ako aj od charakteru recipientu možno určiť aj pre priemyselné odpadové vody koncentračné hodnoty kvalifikovanej bodovej vzorky.

(10) Minimálny počet vzoriek a spôsob odberu vzoriek potrebný na posúdenie súladu vypúšťaných splaškových odpadových vôd a komunálnych odpadových vôd s koncentračnými hodnotami zlievanej vzorky určenými pre jednotlivé ukazovatele sú uvedené v prílohe č. 5; minimálny počet vzoriek a spôsob odberu vzoriek môže orgán štátnej vodnej správy určiť aj pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd.

(11) Vypúšťanie splaškových odpadových vôd a komunálnych odpadových vôd do povrchových vôd a do podzemných vôd je v súlade s určenými limitnými hodnotami ukazovateľov znečistenia, ak počet zlievaných vzoriek s prekročenými koncentračnými hodnotami ukazovateľov znečistenia určenými pre zlievanú vzorku nie je väčší ako ich prípustný počet uvedený v prílohe č. 6 a koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia kvalifikovanej bodovej vzorky alebo bodovej vzorky podľa odseku 8 určené v povolení nie sú prekročené v žiadnej z odobratých vzoriek.

(12) Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pri vypúšťaní priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd a do podzemných vôd sa považujú za splnené, ak ani v jednej zlievanej vzorke nie sú prekročené určené koncentračné hodnoty; platí to aj pre kvalifikovanú bodovú vzorku.

(13) Na posúdenie dodržania určených hodnôt ročného bilančného množstva vypúšťaného znečistenia v odpadových vodách a osobitných vodách je rozhodujúci súčin úhrnného množstva vypúšťaných vôd v príslušnom kalendárnom roku a aritmetického priemeru výsledkov rozborov vzoriek vypúšťaných vôd v tom istom roku s výnimkou bilančného množstva vypúšťaného znečistenia v priemyselných odpadových vodách, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v § 4 ods. 7. Aritmetický priemer koncentračných hodnôt jednotlivých ukazovateľov znečistenia vôd sa vypočíta len z výsledkov rozborov tých vzoriek, v ktorých sa sledujú koncentračné hodnoty zlievanej vzorky alebo bodovej vzorky podľa odseku 8.

§ 4

Vypúšťanie priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok

(1) Na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok sa okrem ustanovení § 2 a 3 vzťahujú aj špecifické opatrenia uvedené v prílohe č. 7 časti A a B a zásady určovania limitných hodnôt ďalších obzvlášť škodlivých látok a škodlivých látok, ktoré sú uvedené v prílohe č. 8.

(2) Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok z nových priemyselných zdrojov5) sa považujú za splnené, ak sa v nich uplatnia najlepšie dostupné techniky potrebné na znižovanie množstva týchto látok vo vypúšťaných odpadových vodách s cieľom ich postupného vylúčenia a na odstránenie nerovného konkurenčného prostredia.

(3) Najlepšia dostupná technika je technika zodpovedajúca najúčinnejšiemu a progresívnemu stavu rozvoja činností, technológií a metód ich prevádzkovania, ktorá je ekonomicky a technicky dostupná a ktorá zabezpečuje vysoký stupeň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.

(4) Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia a postup monitorovania vypúšťania priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok sú uvedené v prílohe č. 7 časti A.

(5) Kvalitatívne ciele a spôsob ich monitorovania sú uvedené v prílohe č. 7 časti B.

(6) Vypúšťanie priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok do povrchových vôd je v súlade s určenými limitnými hodnotami ukazovateľov znečistenia, ak priemerné denné koncentrácie a priemerné mesačné koncentrácie obzvlášť škodlivých látok neprekročia ustanovené limitné hodnoty určené v povolení.

(7) Povolené bilančné množstvo vypúšťaných obzvlášť škodlivých látok sa hodnotí ako dodržané, ak ich množstvo pripadajúce na jednotku charakteristického parametra znečisťujúcej činnosti za obdobie jedného dňa a jedného mesiaca neprekročí hodnotu určenú v povolení.

(8) Odporúčané metódy analýz obzvlášť škodlivých látok sú uvedené v prílohe č. 7 časti C. Na analýzu možno použiť aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

§ 5

Požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacích objektov

(1) Odpadové vody z odľahčovacích objektov tvoria časť odpadových vôd, ktoré sú zo stokového systému hydraulicky oddelené a odtekajú cez odľahčovací objekt do povrchových vôd.

(2) Odľahčovací objekt je objekt alebo zariadenie na stokovej sieti jednotnej alebo polodelenej sústavy alebo v čistiarni odpadových vôd, ktorý slúži na oddelenie časti odpadových vôd odvádzaných stokovou sieťou do povrchových vôd.

(3) Vyústenia odpadových vôd z odľahčovacích objektov jednotnej sústavy musia spĺňať základné kritérium na ich vypúšťanie, ktorým je zmiešavací pomer. Minimálne nariedenie komunálnych odpadových vôd musí dosahovať zmiešavací pomer určený hodnotou 1:4, ktorý vyjadruje pomer priemerného denného prietoku komunálnych odpadových vôd v bezdažďovom období k prietoku vôd z povrchového odtoku, ktorý sa odvádza do čistiarne odpadových vôd počas dažďa. V miestach so sprísnenými požiadavkami na kvalitu povrchovej vody možno na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacích objektov vyžadovať vyššie nariedenie odpadových vôd tak, aby bol zmiešavací pomer v rozsahu do 1:8.

(4) Podkladom na preukázanie počtu prípadov odľahčovania v priebehu roka pri rozsiahlych stokových sieťach s počtom odľahčovacích objektov väčším ako 10 je odborné posúdenie zrážkových a odtokových pomerov. Pri čase dotoku stokovou sieťou k príslušnému odľahčovaciemu objektu rovnajúcom sa alebo dlhšom ako 15 minút, počet prípadov odľahčovania môže byť najviac 15 za rok v dlhodobom priemere. Pri čase dotoku stokovou sieťou k príslušnému odľahčovaciemu objektu kratšom ako 15 minút počet prípadov odľahčovania môže byť najviac 20 za rok v dlhodobom priemere.

(5) Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú na odľahčovací objekt v čistiarni odpadových vôd umiestnený pred sekundárnym stupňom čistenia po mechanickom čistení odpadových vôd.

§ 6

Požiadavky na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku

(1) Vody z povrchového odtoku odtekajúce zo zastavaných území, pri ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, možno vypúšťať do podzemných vôd nepriamo len po predchádzajúcom zisťovaní6) a vykonaní potrebných opatrení. Vodami z povrchového odtoku sú najmä vody z cestných komunikácií pre motorové vozidlá, parkovísk, z odstavných a montážnych plôch, z plôch priemyselných areálov, na ktorých sa skladujú škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky alebo sa s nimi inak zaobchádza.

(2) Vody z povrchového odtoku odtekajúce zo zastavaných území, o ktorých sa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových vôd a podzemných vôd, možno vypúšťať do podzemných vôd nepriamo.

(3) Pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku sa neurčujú limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia. Stokové siete musia byť vybavené zariadením na zachytenie plávajúcich látok a v prípade vypúšťania vôd z povrchového odtoku podľa odseku 1, ak sa preukáže ich nepriaznivý vplyv na kvalitu vôd v recipiente, aj zariadením na zachytávanie škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok.


§ 7

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 242/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd.

§ 8

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 491/2002 Z. z.

VŠEOBECNÉ KVALITATÍVNE POŽIADAVKY PRE POVRCHOVÉ VODY

Ukazovateľ Symbol Jednotka Odporúčaná hodnota
1. Rozpustený kyslík O2 mg/l viac ako 5
2. Biochemická spotreba kyslíka s potlač. nitrifikácie BSK5 mg/l 7
3. Chemická spotreba kyslíka manganistanom ChSKMn mg/l 15
4. Chemická spotreba kyslíka dichrómanom ChSKCr mg/l 35
5. Celkový organický uhlík TOC mg/l 11
6. Sulfán a sulfidy S2- mg/l 0,02
7. Reakcia vody pH 6 - 8,5
8. Teplota t °C <26
9. Rozpustené látky, sušené pri 105 °C RL105 mg/l 1000
10. Rozpustené látky, po žíhaní pri 550 °C RL550 mg/l 640
11. Železo celkové Fe mg/l 2
12. Mangán celkový Mn mg/l 0,3
13. Vápnik Ca mg/l 200
14. Horčík Mg mg/l 100
15. Chloridy Cl- mg/l 200
16. Sírany SO42- mg/l 250
17. Fluoridy F- mg/l 1,5
18. Amoniakálny dusík N-NH4 mg/l 1,0
19. Dusitanový dusík N-NO2 mg/l 0,02
20. Dusičnanový dusík N-NO3 mg/l 5,0
21. Voľný amoniak NH3 mg/l 0,3
22. Organický dusík Norg. mg/l 2,5
23. Fosfor celkový Ncelk. mg/l 0,4
24. Arzén As μg/l 30
25. Kyanidy celkové CN-celk. mg/l 0,1
26. Chróm celkový Crcelk. μg/l 100
27. Chróm (VI) Cr6+ μg/l 10
28. Hliník Al μg/l 200
29. Kadmium Cd μg/l 5
30. Kobalt Co μg/l 50
31. Meď Cu μg/l 20
32. Nikel Ni μg/l 20
33. Olovo Pb μg/l 20
34. Ortuť Hg μg/l 0,2
35. Selén Se μg/l 20
36. Striebro Ag μg/l 5
37. Vanád V μg/l 20
38. Zinok Zn μg/l 100
39. Fenoly prchajúce s vodnou parou FN1 mg/l 0,02
40. Povrchovo aktívne látky - aniónaktívne PAL-A mg/l 1,0
41. Aktívny chlór Cl2 mg/l 0,02
42. Nepolárne extrahovateľné látky (uhľovodíkový index) NEL mg/l 0,1
43. Celkové pesticídy (paration, HCH, dieldrin) PEScelk. μg/l 5,0
44. Benzén BZ μg/l 50
45. Chlórbenzén CB μg/l 10
46. Dichlórbenzény DCB μg/l 1,0
47. Hexachlórbenzén HCB μg/l 0,05
48. Nitrobenzén μg/l 10
49. Polychlórované bifenyly PCB μg/l 0,01
50. Polycyklické aromatické uhľovodíky PAU μg/l 1,0
51. Adsorbovateľné organicky viazané halogény AOX μg/l 20
52. Benzo(a)pyrén BZP μg/l 0,05
53. Fluorantén μg/l 0,1
54. Trichlórmetán CHCl3 μg/l 1,0
55. Tetrachlórmetán CCl4 μg/l 1,0
56. 1,2-dichlóretán C2H4Cl2 μg/l 10
57. 1,1,2-trichlóretén TCE μg/l 1,0
58. 1,1,2,2-tetrachlóretén PCE μg/l 10
59. γ-HCH lindan HCH μg/l 0,05
60. 1,2-cis-dichlóretén μg/l 0,4
61. 1,2,4 trichlórbenzén TCB μg/l 0,5
62. 2-monochlórfenol CP μg/l 0,1
63. 2,4-dichlórfenol DCP μg/l 0,1
64. 2,4,6-trichlórfenol TCP μg/l 0,1
65. Xylény C8H10 μg/l 50
66. Toluén C7H8 μg/l 50
67. Naftalén μg/l 10
68. Pentachlórfenol PCP μg/l 2,0
69. Celková objemová aktivita alfa aV.cα Bq/l 0,5
70. Celková objemová aktivita beta aV.cβ Bq/l 1
71. Rádium 226 226Ra Bq/l 0,2
72. Urán prírodný Unat. μg/l 50
73. Trícium 3H Bq/l 1 000
74. Koliformné baktérie KB KTJ/ml 100
75. Termotolerantné koliformné baktérie TKB KTJ/ml 20
76. Fekálne streptokoky FS KTJ/ml 10

Poznámka:

V prípade ťažkých kovov sa uvedené hodnoty vzťahujú na vplyv vypúšťania odpadových vôd na kvalitu povrchových vôd. Keďtzv. fónové hodnoty ukazovateľov kvality povrchových vôd v dôsledku prirodzeného geologického prostredia prekračujú limitné hodnoty, vplyv vypúšťania odpadových vôd treba posudzovať individuálne.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 491/2002 Z. z.

KVALITATÍVNE CIELE POVRCHOVEJ VODY URČENEJ NA ZÁVLAHY, VHODNEJ PRE ŽIVOT A REPRODUKCIU PÔVODNÝCH DRUHOV RÝB A NA ODBER PRE PITNÚ VODU

Časť A

Povrchové vody určené na závlahy

Ukazovateľ Symbol Jednotka Voda vhodná na závlahy
1. Reakcia vody pH 5,0 - 8,5
2. Teplota t °C 35
3. Farba mg/l 20
4. Rozpustené látky, sušené pri 105 °C RL105 mg/l 800
5. Železo celkové Fe mg/l 10
6. Mangán celkový Mn mg/l 3
7. Vápnik Ca mg/l 100
8. Horčík µg mg/l 200
9. Chloridy Cl- mg/l 300
10. Sírany SO42- mg/l 250
11. Fluoridy F- mg/l 2
12. Dusičnanový dusík N-NO3 mg/l 23
13. Arzén As µg/l 50
14. Bor B µg/l 500
15. Kyanidy celkové CN-celk. mg/l 0,2
16. Chróm celkový Crcelk. µg/l 200
17. Hliník Al µg/l 1 000
18. Kadmium Cd µg/l 5
19. Kobalt Co µg/l 200
20. Meď Cu µg/l 500
21. Nikel Ni µg/l 100
22. Olovo Pb µg/l 50
23. Ortuť Hg µg/l 5
24. Selén Se µg/l 20
25. Vanád V µg/l 100
26. Zinok Zn µg/l 1 000
27. Fenoly prchajúce s vodnou parou FN1 mg/l 0,2
28. Povrchovo aktívne látky - aniónaktívne PAL-A mg/l 2,00
29. Nepolárne extrahovatelhé látky (uhľovodíkový index) NEL mg/l 0,10
30. Polychlórované bifenyly PCB µg/l 0,05
31. Celková objemová aktivita alfa aV.cα Bq/l 1,0
32. Celková objemová aktivita beta aV.cβ Bq/l 1,5
33. Rádium 226 226Ra Bq/l 0,2
34. Urán prírodný Unat. µg/l 50
35. Infekčné vývojové štádiá parazitov ľudí a zvierat 010)
36. Kolifágy PFU/11 100
37. Koliformné baktérie KB KTJ/ml 100
38. Termotolerantné koliformné baktérie TKB KTJ/ml 10
39. Enterokoky EnKoky KTJ/ml 10
40. Salmonella a i. patogénne baktérie KTJ/500ml 0
10) Nedokázateľné v 1000 ml vzorky.

Monitoring závlahových vôd

Pri hodnotení kvality vody sa použijú údaje namerané počas uceleného obdobia. Za ucelené obdobie sa považuje

- vegetačné obdobie jedného roka s minimálne šiestimi odbermi vzoriek vody (výnimočne s piatimi odbermi) na vypracovanie zadania stavby,

- jeden rok s minimálne siedmimi odbermi vzoriek vody (výnimočne so šiestimi odbermi) na vypracovanie projektu stavby,

- minimálne jeden rok so siedmimi odbermi vzoriek vody za rok pri závlahe počas vegetačného obdobia.

Odber vzoriek musí byť časovo vhodne rozdelený. Jednotlivé (bodové) vzorky sa odoberajú podľa STN ISO 5667-6: 1999 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 6. Pokyny na odber vzoriek z riek a potokov a STN ISO 5667-4: 1999 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 4. Pokyny na odber vzoriek z vodných nádrží.

Pri používaní pitnej vody na závlahy vyhovujúcej vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 29/2002 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody sa kvalita vody nemusí hodnotiť.

Kvalita povrchových vôd sa zisťuje podľa STN 75 7220. Ak sú výsledky tejto kontroly pre príslušnú lokalitu reprezentatívne, použijú sa pri kontrole kvality závlahových vôd.

Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb

Ukazovateľ Symbol Jednotka Pásmo vôd lososovítých rýb Pásmo vôd kaprovitých rýb Minimálny počet vzoriek a frekvencia merania
Odporúčaná hodnota Medzná hodnota Odporúčaná hodnota Medzná hodnota
1. Rozpustený kyslík O2 mg/l 7 9 5 7 Mesačne, minimálne jedna vzorka reprezentujúca nízku koncentráciu kyslíka v deň vzorkovania. Avšak, kde sa predpokladá väčšie denné kolísanie, treba odobrať minimálne dve vzorky počas dňa.
2. Nasýtenie kyslíkom O2 % 100 50 100 50
3. Biochemická spotreba kyslíka, bez potlačenia nitrifikácie BSK5 mg/l 3 6
4. Reakcia vody pH 6 - 9 6 - 9 Mesačne
5. Teplota t °C 21,51) 282) Týždenne, na oboch miestach, t. j. nad a pod miestom vypúšťania spôsobujúcim tepelné zmeny
6. Nerozpustené látky, sušené pri 105 °C NL mg/l 25 25
7. Amoniakálny dusík N-NH4 mg/l 0,033) 0,83) 0,153) 0,83)
8. Dusitanový dusík N-NO2 mg/l 0,003 0,01
9. Voľný amoniak NH3 mg/l 0,005 0,025 0,005 0,025 Mesačne
10. Fosforečnany4) PO43- mg/l
11. Meď Cu µg/l 405) 405)
12. Zinok Zn µg/l 406) 1 0006) Mesačne
13. Fenoly prchajúce s vodnou parou FN1 mg/l 7) 7)
14. Aktívny chlór Cl2 mg/l 0,0058) 0,0058) Mesačne
15. Nepolárne extrahovatelhé látky (uhľovodíkový index) NEL mg/l 9) 9) Mesačne

1) Vypúšťanie oteplených vôd nesmie spôsobiť prekročenie teploty meranej po prúde od bodu termického vypúšťania (na okraji zmiešavacej zóny) pri pásme vôd lososovitých rýb 21,5 oC.
2) Vypúšťanie oteplených vôd nesmie spôsobiť prekročenie teploty meranej po prúde od bodu termického vypúšťania (na okraji zmiešavacej zóny) pri pásme vôd kaprovitých rýb 28 oC.
3) Vo zvláštnych geografických a fyzikálnych podmienkach a hlavne v prípadoch nízkej teploty, zníženej nitrifikácie alebo tam, kde kompetentný orgán môže dokázať, že neexistujú nepriaznivé dôsledky pre život a reprodukciu rýb, môžu sa stanoviť hodnoty vyššie ako 0,8 mg/l.
4) Môže byť požadované ako indikatívne stanovenie v prípade potreby redukcie, resp. prevencie eutrofizácie vôd.
5) Platí pre tvrdosť vody 100 mg/l vyjadrenú ako CaCO3, pre hodnoty tvrdosti v rozsahu 10 až 300 mg/l treba vykonať prepočet podľa tabuľky 4.1.
6) Platí pre tvrdosť vody 100 mg/l vyjadrenú ako CaCO3, pre hodnoty tvrdosti v rozsahu 10 až 500 mg/l treba vykonať prepočet podľa tabuľky 4.2.
7) Fenolové zlúčeniny nesmú byť prítomné vo vode v koncentráciách, ktoré nepriaznivo ovplyvnia chuť a vôňu rybieho mäsa.
8) Vyjadrený ako HOCl.
9) Ropné uhľovodíky nesmú byť vo vode v takých množstvách, aby
- vytvárali viditeľnú vrstvu na povrchu vody alebo povlaky na dnách riek a jazier,
- dodávali zistiteľnú „uhľovodíkovú“ chuť rybiemu mäsu,
- mali nepriaznivý vplyv na ryby.

Pásmo vôd lososovitých rýb - sú vody, v ktorých žijú druhové zastúpenia rýb ako losos (Salmo salar), pstruh (Salmo trutta), lipeň (Thymallus thymallus), sih (Coregonus).

Pásmo vôd kaprovitých rýb - sú vody, v ktorých žijú druhové zastúpenia rýb kaprovitých (Cyprinidae) a ostatné druhy ako šťuka (Esox lucius), ostriež (Perca fluvialitis) a úhor (Anguilla anguilla).

Tabuľka 4.1 Koncentrácie rozpustenej medi pre rôzne hodnoty tvrdosti vody

Tvrdosť vody (mg/l CaCO3) 10 50 100 300
Pre pásmo vôd lososovitých rýb
Koncentrácia medi (µg/l) 6 20 40 100

Tabuľka 4.2 Koncentrácie celkového zinku pre rôzne hodnoty tvrdosti vody

Tvrdosť vody (mg/l CaC03) 10 50 100 300
Pre pásmo vôd lososovitých rýb
Koncentrácia zinku (µg/l) 30 200 300 500
Pre pásmo vôd kaprovitých rýb
Koncentrácia zinku (µg/l) 300 700 1 000 2 000

Časť B

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu

Ukazovateľ Symbol Jednotka Kategória A Kategória B Kategória C
OH MH OH MH OH MH
1. Rozpustený kyslík O2 mg/l 7 6,5 - 8,5 6 5,5 - 9,0 5,5 5,5 - 9,0
2. Percento nasýtenia kyslíkom3) % 80 70 60
3. Biochemická spotreba kyslíka3) s potlač. nitriflkácie BSK5 mg/l < 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 7,0
4. Chemická spotreba kyslíka manganistanom ChSKMn mg/l 2,0 3,0 5,0 7,0 8,0 10
5. Chemická spotreba kyslíka dichrómanom3) ChSKCr mg/l 10 15 15 25 25 35
6. Celkový organický uhlík TOC mg/l 2,0 3,0 5,0 7,0 8,0 10
7. Vodivosť (pri 20 °C) χ µS/cm 1 000 1 000 1 000
8. Sulfán a sulfidy S2- mg/l 0,01 0,01 0,05
9. Reakcia vody pH - 6,5 - 8,5 5,5 - 8,5 5,5 - 9,0
10. Teplota t °C 8 - 12 251) 22 251) 22 251)
11. Farba - po jednoduchej filtrácii mg/l 10 201) 50 1001)
12. Pach RF2) 3 10 20
13. Nerozpustené látky, sušené pri 105 °C NL mg/l 25
14. Rozpustené látky, sušené pri 105 °C RL105 mg/l 500 1 000 500 1 000 800 1 000
15. Rozpustené látky, po žíhaní pri 550 °C RL550 mg/l 240 380 380 820
16. Železo celkové3) Fe mg/l 0,1 0,3 1,0 2,0 1,0
17. Mangán celkový3) Mn mg/l 0,05 0,1 0,1 0,3
18. Vápnik Ca mg/l 80 200 200
19. Horčík Mg mg/l 50 100 100
20. Chloridy Cl- mg/l 100 100 100 100 100 200
21. Sírany SO42- mg/l 150 250 150 2501) 150 2501)
22. Fluoridy F- mg/l 0,7 - 1 1,5 0,7 - 1,5 1,5 0,7 - 1,5 1,5
23. Amoniakálny dusík N-NH4 mg/l 0,04 0,4 0,4 0,8 0,8 2.31)
24. Dusitanový dusík N-NO2 mg/l 0 0,015 0,015 0,03 0,15 0,875
25. Dusičnanový dusík N-NO3 mg/l 1,0 111) 7,0 111) 7,0 111)
26. Voľný amoniak NH3 mg/l 0,05 0,1 0,5
27. Organický dusík Norg. mg/l 0,5 1,5 2,5
28. Fosfor celkový Pcelk. mg/l 0,1 0,1 0,2 0,4
29. Fosforečnany3) PO43- mg/l 0,4 0,7 0,7
30. Arzén As µg/l 10 10 20 50 50 50
31. Kyanidy celkové CN-celk. mg/l 0,01 0,01 0,01 0,05 0,02 0,05
32. Chróm celkový Crcelk. µg/l 50 50 50
33. Chróm (VI) Cr6+ µg/l 0,5 10 20 20
34. Hliník Al µg/l 20 200 50 200 1000
35. Bárium Ba mg/l 0,1 1 1
36. Bor B mg/l 1 1 1
37. Kadmium Cd µg/l 1 5 1 5 1 5
38. Kobalt Co µg/l 20 50 20 50 20 50
39. Meď Cu µg/l 5 501) 10 501) 30 501)
40. Nikel Ni µg/l 15 20 20 50 50 100
41. Olovo Pb µg/l 10 20 20 50 20 50
42. Ortuť Hg µg/l 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5
43. Selén Se µg/l 10 10 10
44. Striebro Ag µg/l 10 10 10
45. Vanád V µg/l 10 20 20 20 20
46. Zinok Zn µg/l 20 100 50 100 100 1 000
47. Látky extrahovateľné chloroformom SEC mg/l 0,1 0,2 0,5
48. Fenoly prchajúce s vodnou parou FN1 mg/l 0,001 0,001 0,002 0,01 0,1
49. Povrchovo aktívne látky - anlónaktívne PAL-A mg/l 0,2 0,2 0,5
50. Aktívny chlór Cl2 mg/l 0,02 0,02 0,02 0,02
51. Nepolárne extrahovateľné látky (uhľovodíkový index) NEL mg/l 0,02 0,05 0,05 0,1 0,1
52. Celkové pesticídy (paratlon, HCH, dieldrín) PEScelk. μg/l 1,0 2,5 5,0
53. Benzén BZ μg/l 1,0 10 50
54. Chlórbenzén CB μg/l 0,2 2,0 2,0 2,0 10
55. Dichlórbenzény DCB μg/l 0,3 0,3 0,5 1,0
56. Hexachlórbenzén HCB μg/l 0,001 0,001 0,01 0,03
57. Nitrobenzén μg/l 1,0 1,0 1,0
58. Polychlórované bifenyly PCB μg/l 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01
59. Polycyklické aromatické uhľovodíky PAU μg/l 0,2 0,2 1,0
60. Adsorbovateľné organ, viazané halogény AOX μg/l 5 5 10
61. Benzo(a)pyrén BZP μg/l 0,005 0,01 0,005 0,01 0,05
62. Fluorantén μg/l 0,04 0,1 0,1
63. Trichlórmetán CHCl3 μg/l 0,5 0,5 1,0
64. Tetrachlórmetán CCl4 μg/l 0,5 0,5 1,0
65. 1,2-dichlóretán C2H4Cl2 μg/l 3,0 3,0 10
66. 1,1,2-trichlóretén TCE μg/l 0,3 0,3 1,0
67. 1,1,2,2-tetrachlóretén PCE μg/l 3,0 3,0 10
68. γ-HCH lindan HCH μg/l 0,01 0,05 0,01 0,05 0,05
69. 1,2-cis-dichlóretén μg/l 0,4 0,4 0,4
70. 1,2,4-trichlórbenzén TCB μg/l 0,1 0,1 0,5
71. 2-monochlórfenol CP μg/l 0,1 0,1 0,1
72. 2,4-dichlórfenol DCP μg/l 0,1 0,1 0,1
73. 2,4,6-trichlórfenol TCP μg/l 0,1 0,1 0,1
74. Xylény C8H10 μg/l 10 10 50
75. Toluén C7H8 μg/l 10 10 50
76. Naftalén μg/l 1,0 1,0 10
77. Pentachlórfenol PCP μg/l 0,1 0,1 1,0 2,0
78. Celková objemová aktivita alfa aV.cα Bq/l 0,1 0,1 0,2
79. Celková objemová aktivita beta aV.cβ Bq/l 0,5 0,5 0,5
80. Rádium 226 226Ra Bq/l 0,05 0,05 0,1
81. Urán prírodný Unat. μg/l 20 20 40
82. Trícium 3H Bq/l 100 500 500 1 000
83. Koliformné baktérie KB KTJ/100ml 10 50 100 5 000 1 000 50 000
84. Termotolerantné koliformné baktérie TKB KTJ/100ml 0 25 50 2 500 500 25 000
85. Fekálne streptokoky FS KTJ/100ml 20 300 1 000 1 000
86. Salmonella a i. patogénne baktérie KTJ/5 000 ml 0 0

1) Koncentračné hodnoty pri týchto ukazovateľoch nemusia byť dodržané, ak je to opodstatnené geografickými alebo klimatickými podmienkami.
2) Riediaci faktor pri 25 oC.
3) Koncentračné hodnoty pri týchto ukazovateľoch nemusia byť dodržané v prípade povrchovej vody v plytkých jazerách a stojatých vodách, a to pri jazerách s hĺbkou nepresahujúcou 20 m, s výmenou vody dlhšou ako jeden rok a ak sa do nich nevypúšťajú odpadové vody.

Vysvetlivky:

OH - odporúčaná limitná hodnota ukazovateľa.

MH - medzná limitná hodnota ukazovateľa.

Kategória A - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, resp. rýchlu filtráciu a dezinfekciu.

Kategória B - voda vyžadujúca fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu (napr. koagulácia, flokulácia, filtrácia, dezinfekcia chlórom, predchloráciou a dekantáciou).

Kategória C - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno-chemickú úpravu a dezinfekciu (napr. koagulácia, flokulácia, filtrácia, adsorpcia aktívnym uhlím, dezinfekcia chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia).

Vzorka sa odoberá v mieste odberu povrchovej vody z vodného útvaru pred jej ďalšou úpravou.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 491/2002 Z. z.

LIMITNÉ HODNOTY UKAZOVATEĽOV ZNEČISTENIA VO VYPÚŠŤANÝCH ODPADOVÝCH VODÁCH A OSOBITNÝCH VODÁCH

Časť A

Splaškové odpadové vody a komunálne odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd

Veľkosť zdroja (EO) CHSKCr (mg/l) BSK5 (mg/l) NL (mg/l) N-NH4 (mg/l) Ncelk (mg/l) Pcelk (mg/l)
p m p m p m p m p m p m
do 50 - - 40 70 - - - - - - - -
51 - 2 000 135 170 30 60 30 60 - - - - - -
2 001 - 10 000 120 170 25 45 25 50 20 40 - - - -
30(Z1) 40(Z1)
- (Z2) -(Z2)
10 001 - 25 000 100 140 20 35 25 50 15 30 25 40 - -
20(C) 40(C) 15(C) 40(C) 2(C) 5(C)
25(Z1) 40(Z1) 30(Z1) 45(Z1)
- (Z2) -(Z2) - (Z2) - (Z2)
25 001 - 100 000 90 125 20 30 20 40 10 20 20 30 3 5
15(C) 30(C) 2(C) 4(C)
15(Z1) 30(Z1) 25(Z1) 40(Z1)
-(Z2) - (Z2) - (Z2) - (Z2)
nad 100 000 90 125 15 25 20 40 5 10 15 25 2 4
10(C) 25(C) 1(C) 3(C)
15(Z1) 30(Z1) 25(Z1) 40(Z1)
- (Z2) - (Z2) - (Z2) - (Z2)

Splaškové odpadové vody a komunálne odpadové vody vypúšťané do podzemných vôd

Veľkosť zdroja (EO) BSK5 (mg/l) NL (mg/l)
p m p m
do 20 25 50 25 50
20 - 50 20 40 20 40

Poznámka: Ak ide o väčší zdroj, limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa ustanovia individuálne.

Vysvetlivky:

BSK5 - biochemická spotreba kyslíka za päť dní s potlačením nitrifikácie.

CHSKCr - chemická spotreba kyslíka stanovená dichrómanovou metódou.

NL - nerozpustené látky sušené pri 105 oC.

N-NH4 - amoniakálny dusík.

Ncelk. - celkový dusík je súčet koncentrácií dusíka stanoveného Kjeldahlovou metódou (amoniakálny a organický dusík), dusičnanového dusíka a dusitanového dusíka.

Pcelk. - celkový fosfor.

EO - (ekvivalentný obyvateľ) je množstvo biologicky odstrániteľného organického znečistenia vyjadreného hodnotou ukazovateľa biochemická spotreba kyslíka za päť dní (BSK5), ktorá je ekvivalentná znečisteniu produkovanému jedným obyvateľom, t. j. 60 g BSK5 za deň.

p - limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v zlievanej vzorke za určité časové obdobie.

m - maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke.

Z1 - hodnoty platia pre obdobie, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12 oC. Teplota vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 12 oC, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne štvorhodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 12 oC. Hodnoty platia aj pre citlivé oblasti.

Z2 - ukazovateľ sa nesleduje v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 9 oC. Teplota odpadovej vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 9 oC, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne štvorhodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 9 oC. Ustanovenie platí aj pre citlivé oblasti.

C - hodnoty platia pre vody vypúšťané v citlivých oblastiach. Zároveň pre tieto hodnoty platí:

- v prípade, že koncentrácia Pcelk vo vypúšťaných odpadových vodách je vyššia, ako je uvedené, ale na danej čistiarni odpadových vôd došlo k 80-percentnej a viacpercentnej účinnosti odstránenia Pcelk nachádzajúceho sa v prítoku, vypúšťanie odpadových vôd je v súlade s týmto nariadením. Koncentrácia Pcelk v prítoku sa stanoví z rovnakého typu vzorky odobranej spravidla v ten istý deň.

- v prípade, že koncentrácia Ncelk vo vypúšťaných odpadových vodách je vyššia, ako je uvedené, ale zároveň táto koncentrácia predstavuje menej ako 25 % z celkového dusíka na prítoku do danej čistiarne odpadových vôd, vypúšťanie odpadových vôd je v súlade s týmto nariadením. Koncentrácia celkového dusíka v prítoku sa stanoví z rovnakého typu vzorky odobranej spravidla v ten istý deň.

Hodnoty s indexom C sa neuplatňujú v danej čistiarni odpadovej vody v prípade, ak sa vo všetkých čistiarňach odpadových vôd v danej citlivej oblasti dosahuje 75-percentné odstránenie celkového fosforu a celkového dusíka.

Hodnoty bez indexov pre Ncelk a Pcelk sa uplatňujú, ak je ekonomicky nadmerne náročné alebo ekologicky neefektívne požadovanie prísnejších odtokových limitov.

Stanovenie ukazovateľov znečistenia v odtokoch z biologických dočisťovacích nádrží sa realizuje vo filtrovaných vzorkách.

Veľkosť zdroja sa vypočíta z maximálneho priemerného týždenného zaťaženia na prítoku do čistiarne odpadových vôd, pričom sa vylúčia neobvyklé situácie (napríklad situácie vyvolané prívalovým dažďom).

Časť B

Priemyselné odpadové vody a osobitné vody vypúšťané do povrchových vôd

1. Energetický priemysel - teplárne a elektrárne

1.1 Úprava vody

pH - 6,0 - 9,0
CHSKCr mg/l 40
NL mg/l 40
RL550 mg/l 1000
Hydrazín mg/l 4,01)
NEL (uhľovodíkový index) mg/l 1,01)

1) v bodovej vzorke

1.2 Chladiace vody

Aktívny chlór2) mg/l 0,31)
AOX2) mg/l 0,51)

1) v bodovej vzorke
2) uvádza sa v povolení len vtedy, ak sa očakáva prítomnosť látky v odpadových vodách

1.3 Odkaliská popola

pH - 6,0 - 9,0
NL mg/l 40
RL550 mg/l 2000

2. Ťažba, úprava a spracovanie uhlia

2.1 Ťažba uhlia a briketárne

pH - 6,0 - 9,0
NL mg/l 40
Železo mg/l 3,0
Mangán mg/l 1,0
PAU mg/l 0,01

2.2 Tepelné spracovanie uhlia

pH - 6,0 - 9,0
CHSKCr mg/l 500
NL mg/l 40
N-NH4 mg/l 30/50(Z1)/-(Z2)
CN-celk. mg/l 0,8
Fenoly mg/l 1,0
PAU mg/l 0,01

3. Ťažba a spracovanie rúd a kameniva

3.1 Ťažba a spracovanie kameniva

NL mg/l 40
NEL (uhľovodíkový index) mg/l 3,01)

1) v bodovej vzorke

3.2 Ťažba a spracovanie rúd

pH - 6,0 - 9,0
NL mg/l 40
Arzén mg/l 0,5
Kadmium mg/l 0,2
Meď mg/l 1,0
Železo mg/l 4,0
Olovo mg/l 0,5
Zinok mg/l 2,0
CN-celk. mg/l 0,1
NEL (uhľovodíkový index) mg/l 3,01)

1) v bodovej vzorke

4. Hutnícky priemysel

4.1 Metalurgia železných kovov

pH - 6,0 - 9,0
NL mg/l 40
Železo mg/l 3,0
Mangán mg/l 1,0
NEL (uhľovodíkový index) mg/l 3,01)

1) v bodovej vzorke

4.2 Metalurgia neželezných kovov

pH - 6,0 - 9,0
NL mg/l 40
Hliník mg/l 3,0
Arzén mg/l 0,1
Kadmium mg/l 0,2
Crcelk. mg/l 0,8
Cr6+ mg/l 0,1
Meď mg/l 0,8
Ortuť mg/l 0,05
Nikel mg/l 0,8
Olovo mg/l 0,4
Cín mg/l 1,6
Vanád mg/l 1,6
Zinok mg/l 2,0
CN-tox. mg/l 0,1
AOX mg/l 2,01)
NEL (uhľovodíkový index) mg/l 3,01)

1) v bodovej vzorke

5. Strojársky a elektrotechnický priemysel

5.1 Strojové obrábanie

pH - 6,0 - 9,0
NL mg/l 40
Železo mg/l 3,0
N-NO2 mg/l 5,0
N-NH4 mg/l 30
Pcelk. mg/l 3,0
AOX mg/l 2,01)
NEL (uhľovodíkový index) mg/l 3,01)

1) v bodovej vzorke

5.2 Povrchová úprava kovov a plastov

pH - 6,0 - 9,0
CHSKCr mg/l 300
NL mg/l 30
Striebro mg/l 0,3
Hliník mg/l 2,0
Arzén mg/l 0,3
Bárium mg/l 2,0
Kadmium mg/l 0,2
Kobalt mg/l 1,0
Crcelk. mg/l 0,5
Cr6+ mg/l 0,1
Meď mg/l 0,5
Železo mg/l 3,0
Ortuť mg/l 0,1
Molybdén mg/l 1,0
Nikel mg/l 0,5
Olovo mg/l 0,5
Selén mg/l 0,1
Cín mg/l 2,0
Zinok mg/l 2,0
CN-tox. mg/l 0,1
CN-celk. mg/l 1,0
Fluoridy mg/l 5
Sulfidy mg/l 1,0
N-NO2 mg/l 5,0
N-NH4 mg/l 25
Pcelk. mg/l 2,5
Aktívny chlór mg/l 0,51)
AOX mg/l 2,01)
NEL (uhľovodíkový index) mg/l 3,01)

1) v bodovej vzorke

5.3 Tepelné úpravy

pH - 6,0 - 9,0
NL mg/l 30
Bárium mg/l 2,0
Crcelk. mg/l 0,5
Cr6+ mg/l 0,1
Železo mg/l 3,0
CN-tox. mg/l 0,1
CN-celk. mg/l 1,0
N-NO2 mg/l 5,0
N-NH4 mg/l 50
Pcelk. mg/l 3,0
Aktívny chlór2) mg/l 0,51)
AOX mg/l 1,01)
NEL (uhľovodíkový index) mg/l 3,01)

1) v bodovej vzorke
2) uvádza sa v povolení len vtedy, ak sa očakáva prítomnosť látky v odpadových vodách

5.4 Smaltovanie

pH - 6,0 - 9,0
NL mg/l 30
Hliník mg/l 2,0
Bárium mg/l 2,0
Kadmium mg/l 0,2
Kobalt mg/l 1,0
Crcelk. mg/l 0,5
Cr6+ mg/l 0,1
Meď mg/l 0,5
Železo mg/l 3,0
Molybdén mg/l 1,0
Olovo mg/l 0,5
Zinok mg/l 2,0
Pcelk. mg/l 3,0
AOX mg/l 2,01)
NEL (uhľovodíkový index) mg/l 3,01)

1) v bodovej vzorke

5.5 Lakovne

pH - 6,0 - 9,0
CHSKCr mg/l 300
NL mg/l 50
Hliník mg/l 3,0
Bárium mg/l 2,0
Kadmium mg/l 0,2
Crcelk. mg/l 0,5
Cr6+ mg/l 0,1
Meď mg/l 0,5
Železo mg/l 3,0
Nikel mg/l 0,5
Olovo mg/l 0,5
Zinok mg/l 2,0
Pcelk. mg/l 3,0
AOX mg/l 2,01)
NEL (uhľovodíkový index) mg/l 3,01)

1) v bodovej vzorke

5.6 Elektronická výroba, výroba galvanických článkov

pH - 6,0 - 9,0
NL mg/l 20
Striebro mg/l 0,1
Arzén mg/l 1,0
Kadmium mg/l 0,2 (1,5 g/t)*
Crcelk. mg/l 0,5
Cr6+ mg/l 0,1
Meď mg/l 0,5
Železo mg/l 3,0
Ortuť mg/l 0,05 (0,03 g/t)**
Nikel mg/l 0,5
Molybdén mg/l 1,0
Olovo mg/l 0,5
Selén mg/l 0,1
Cín mg/l 2,0
Zinok mg/l 2,0
CN-tox. mg/l 0,1
CN-celk. mg/l 1,0
Fluoridy mg/l 15
Sulfidy mg/l 1,0
N-NH4 mg/l 40
Pcelk. mg/l 3,0
Aktívny chlór mg/l 0,51)
AOX mg/l 2,01)
NEL (uhľovodíkový index) mg/l 3,01)
1) v bodovej vzorke
* špecifická produkcia znečistenia na tonu spracovaného kadmia
** špecifická produkcia znečistenia na tonu spracovanej ortute

5.7 Iné druhy výrob strojárenského a elektrotechnického priemyslu

pH - 6,0 - 9,0
AOX mg/l 2,01)
CHSKCr mg/l 300
NL mg/l 50

1) v bodovej vzorke

6. Chemický priemysel

6.1 Spracovanie ropy a ropných produktov

pH - 6,0 - 9,0
CHSKCr mg/l 200
BSK5 mg/l 40
NL mg/l 40
Sulfidy mg/l 0,6
N-NH4 mg/l 20/40(Z1)/-(Z2)
Ncelk. mg/l 40/60(Z1)/-(Z2)
Pcelk. mg/l 3,0
Fenoly mg/l 0,4
NEL (uhľovodíkový index) mg/l 5,01)
ropné látkyGC mg/l 4,01)
PAU mg/l 0,01

1) v bodovej vzorke

6.2 Skladovanie ropných látok

pH - 6,0 - 9,0
CHSKCr mg/l 200
NL mg/l 50
NEL (uhľovodíkový index) mg/l 5,01)
PAU mg/l 0,01

1) v bodovej vzorke

6.3 Výroba chemických vláken

6.3.1 Výroba viskózových vláken

CHSKCr mg/l 300
BSK5 mg/l 60
NL mg/l 40

6.3.2 Výroba polyamidových a polyesterových vláken

CHSKCr mg/l 200
BSK5 mg/l 40
NL mg/l 40

6.4 Výroba celulózy

CHSKCr mg/l 400
BSK5 mg/l 50
NL mg/l 50
AOX mg/l 2,01)

1) v bodovej vzorke

6.5 Výroba papiera

CHSKCr mg/l 250
BSK5 mg/l 40
NL mg/l 50
AOX mg/l 0,51)
Ncelk. mg/l 10
Pcelk. mg/l 2

1) v bodovej vzorke

6.6 Výroba liečiv

CHSKCr mg/l 500
BSK5 mg/l 80
Pcelk. mg/l 10
AOX mg/l 0,5
PAU mg/l 0,01

6.7 Iné druhy anorganických výrob chemického priemyslu

pH - 6,0 - 9,0
NL mg/l 40
CHSKCr mg/l 400
BSK5 mg/l 40

6.8 Iné druhy organických výrob chemického priemyslu

pH - 6,0 - 9,0
NL mg/l 40
CHSKCr mg/l 500
BSK5 mg/l 40
AOX mg/l 2,01)
Fenoly mg/l 0,4
NEL (uhľovodíkový index) mg/l 5,01)
AOX mg/l 2,01)
PAU mg/l 0,01

1) v bodovej vzorke

7. Spotrebný priemysel

7.1 Textilný priemysel

pH - 6,0 - 9,0
CHSKCr mg/l 300
BSK5 mg/l 50
NL mg/l 40
Meď mg/l 1,0
Crcelk. mg/l 2,0
Zinok mg/l 3,0
RL550 mg/l 2000
NEL (uhľovodíkový index) mg/l 8,01)

1) v bodovej vzorke

7.2 Sklárne a výroba minerálnych vláken

pH - 6,0 - 9,0
CHSKCr mg/l 150
NL mg/l 40
Arzén mg/l 1,0
Bárium mg/l 5,0
Olovo mg/l 1,5
Fluoridy mg/l 15

7.3 Kožiarsky priemysel

pH - 6,0 - 9,0
CHSKCr mg/l 500
BSK5 mg/l 50
NL mg/l 40
Crcelk. mg/l 1,0
Cr6+ mg/l 0,1
Sulfidy mg/l 2,0
N-NH4 mg/l 100/160(Z1)/-(Z2)
Ncelk. mg/l 120/190(Z1)/-(Z2)

7.4 Keramický priemysel, tehelne a panelárne

pH - 6,0 - 9,0
NL mg/l 40

7.5 Výroba azbestocementu, azbestovej krytiny a azbestového papiera

CHSKCr mg/l 100
NL mg/l 30
AOX2) mg/l 0,11)

1) v bodovej vzorke
2) uvádza sa v povolení len vtedy, ak sa očakáva prítomnosť látky v odpadových vodách

Všetky odpadové vody z výroby azbestocementu majú byť recyklované. Ak to nie je z ekonomického hľadiska možné, pre ich vypúšťanie do povrchových vôd platia uvedené limitné hodnoty.

Z výroby azbestovej krytiny a azbestového papiera možno povoliť len vypúšťanie odpadových vôd vznikajúcich bežnou údržbou a čistením zariadenia. Pre ich vypúšťanie platia uvedené limitné hodnoty. Odpadové vody z výroby musia byť recyklované.

7.6 Výroba náterových hmôt

CHSKCr mg/l 200
BSK5 mg/l 30
AOX2) mg/l 1,01)

1) v bodovej vzorke
2) uvádza sa v povolení len vtedy, ak sa očakáva prítomnosť látky v odpadových vodách

7.7 Výroba TiO2

Sírany kg/ta) 800
Chloridy kg/tb) 130
Chloridy kg/tc) 228
Chloridy kg/td) 450

Poznámky:a) Špecifická produkcia z vypúšťania slabo kyslých a zneutralizovaných vôd pri sulfátovom procese výroby na tonu vyrobeného produktu. Vypúšťanie matečných lúhov a vôd z ich úpravy je zakázané.
b) Špecifická produkcia z vypúšťania slabo kyslých a zneutralizovaných vôd pri chlórovom procese výroby na báze neutrálneho rutenilu na tonu vyrobeného produktu. Vypúšťanie silne kyslých vôd (obsah voľnej HCl viac ako 0,5 %) je zakázané.
c) Špecifická produkcia z vypúšťania slabo kyslých a zneutralizovaných vôd pri chlórovom procese výroby na báze syntetického rutenilu na tonu vyrobeného produktu. Vypúšťanie silne kyslých vôd (obsah voľnej HCl viac ako 0,5 %) je zakázané.
d) Špecifická produkcia z vypúšťania slabo kyslých a zneutralizovaných vôd pri chlórovom procese výroby na báze trosky na tonu vyrobeného produktu. Vypúšťanie silne kyslých vôd (obsah voľnej HCl viac ako 0,5 %) je zakázané.

Vypúšťať odpadové vody možno, len ak

- nie je možný iný spôsob zneškodnenia odpadových vôd,

- odborné hodnotenie preukáže, že vypúšťanie odpadových vôd nebude mať škodlivý vplyv s okamžitým, a ani s oneskoreným účinkom na povrchové vody,

- nebude mať škodlivý vplyv na rybolov, rekreačné aktivity, získavanie surovín, odsoľovanie, chov rýb a lastúrnikov alebo na iné zákonné využívanie vôd.

Splnenie týchto podmienok vyžaduje kontrolu a posúdenie množstva, zloženia a toxicity vypúšťaných vôd.

Okrem toho je potrebné sledovať akútnu toxicitu určitých druhov mäkkýšov, kôrovcov, rýb, planktónu, najmä tých, ktoré sa v oblasti vypúšťania bežne vyskytujú. Po 36 hodinách a zriedení 1/5000 nesmie byť úmrtnosť testovaných druhov vyššia ako 20 % a v prípade larvových foriem nesmie prekročiť úmrtnosť kontrolnej skupiny.

Stav ovplyvnenia oblasti vypúšťania je potrebné sledovať vo vode, v sedimentoch a živých organizmoch. Sleduje sa v rozsahu ukazovateľov: pH, rozpustený kyslík, zákal, suspendované hydratované oxidy a hydroxidy železa, toxické kovy vo vode, v suspendovaných látkach, v sedimentoch a ich akumulácia vo vybraných bentických a pelagických organizmoch, ďalej diverzita a relatívna a absolútna abundancia flóry a fauny.

7.8 Drevospracujúci priemysel

pH - 6,0 - 9,0
NEL (uhľovodíkový index) mg/l 3,0
PAU mg/l 0,01

7.9 Iné druhy výrob spotrebného priemyslu

pH - 6,0 - 9,0
CHSKCr mg/l 500
NL mg/l 50

8. Agropotravinársky priemysel

8.1 Mliekarne

pH - 6,0 - 9,0
CHSKCr mg/l 200
BSK5 mg/l 40
NL mg/l 40
N-NH4 mg/l 10/20(Z1)/-(Z2)
Ncelk. mg/l 20/35(Z1)/-(Z2)
EL mg/l 10
Pcelk. mg/l 3,0

8.2 Pivovary

pH - 6,0 - 9,0
CHSKCr mg/l 160
BSK5 mg/l 40
NL mg/l 40
RL550 mg/l 1500
N-NH4 mg/l 10/20(Z1)/-(Z2)
Ncelk. mg/l 20/35(Z1)/-(Z2)
Pcelk. mg/l 3,0

8.3 Cukrovary

pH - 6,0 - 9,0
CHSKCr mg/l 200
BSK5 mg/l 60
NL mg/l 60
N-NH4 mg/l 10/20(Z1)/-(Z2)
Ncelk. mg/l 20/35(Z1)/-(Z2)
Pcelk. mg/l 3,0

8.4 Výroba a spracovanie jedlých tukov a olejov

pH - 6,0 - 9,0
CHSKCr mg/l 250
BSK5 mg/l 50
EL mg/l 10
NL mg/l 40
PAL-A mg/l 10
Pcelk. mg/l 3,0

8.5 Bitúnky a spracovanie mäsa

pH - 6,0 - 9,0
CHSKCr mg/l 300
BSK5 mg/l 40
NL mg/l 40
EL mg/l 10
N-NH4 mg/l 20/35(Z1)/-(Z2)
Ncelk. mg/l 40/60(Z1)/-(Z2)
Pcelk. mg/l 5,0

8.6 Kvasný priemysel (liehovary, droždiarne, octárne, výroba vína a pod.)

CHSKCr mg/l 200/500*
BSK5 mg/l 40
NL mg/l 40
N-NH4 mg/l 20/35(Z1)/-(Z2)
Ncelk. mg/l 30/50(Z1)/-(Z2)
Pcelk. mg/l 5,0

* výrobne na báze melasy

8.7 Škrobárne

CHSKCr mg/l 200
BSK5 mg/l 40
NL mg/l 40

8.8 Kafilérie

pH - 6,0 - 9,0
CHSKCr mg/l 200
BSK5 mg/l 30
NL mg/l 30
EL mg/l 10
N-NH4 mg/l 40/75(Z1)/-(Z2)
Ncelk. mg/l 60/105(Z1)/-(Z2)
Pcelk. mg/l 5,0
Aktívny chlór mg/l 0,41)
AOX mg/l 0,11)

1) v bodovej vzorke

8.9 Konzervárne ovocia a zeleniny

pH - 6,0 - 9,0
CHSKCr mg/l 200
BSK5 mg/l 50
NL mg/l 40
RL550 mg/l 1500
N-NH4 mg/l 20/35(Z1)/-(Z2)
Ncelk. mg/l 30/50(Z1)/-(Z2)
Pcelk. mg/l 5,0
EL mg/l 10

8.10 Veľkochovy hospodárskych zvierat

pH - 6,0 - 9,0
CHSKCr mg/l 500
BSK5 mg/l 50
NL mg/l 40
N-NH4 mg/l 30/200(Z1)/-(Z2)
Ncelk. mg/l 200/400(Z1)/-(Z2)
Pcelk. mg/l 10

8.11 Hydinárne a spracovanie vajec

CHSKCr mg/l 250
BSK5 mg/l 50
NL mg/l 80
N-NH4 mg/l 20/35(Z1)/-(Z2)
Ncelk. mg/l 30/50(Z1)/-(Z2)
Pcelk. mg/l 10
EL mg/l 10

8.12 Spracovanie zemiakov

pH - 6,0 - 9,0
CHSKCr mg/l 250
BSK5 mg/l 40
N-NH4 mg/l 15/25(Z1)/-(Z2)
Ncelk. mg/l 30/50(Z1)/-(Z2)
Pcelk. mg/l 5,0
EL mg/l 10

8.13 Spracovanie rýb

pH - 6,0 - 9,0
CHSKCr mg/l 250
BSK5 mg/l 40
N-NH4 mg/l 10/25(Z1)/-(Z2)
RL550 mg/l 1500
Pcelk. mg/l 3,0
EL mg/l 10

8.14 Výroba a plnenie nealkoholických nápojov

pH - 6,0 - 9,0
CHSKCr mg/l 150
BSK5 mg/l 25
Pcelk. mg/l 3,0

8.15 Výroba kožného a kostného gleja a želatíny

CHSKCr mg/l 250
BSK5 mg/l 25
N-NH4 mg/l 10/25(Z1)/-(Z2)
Pcelk. mg/l 3,0
EL mg/l 10

8.16 Iné druhy výrob potravinárskeho priemyslu

pH - 6,0 - 9,0
CHSKCr mg/l 250
BSK5 mg/l 40
NL mg/l 40
EL mg/l 10
Pcelk. mg/l 3,0

9. Ostatné

9.1 Autoopravovne, umyvárne áut, čerpacie stanice pohonných hmôt a zakryté parkovacie plochy

pH - 6,0 - 9,0
NL mg/l 25
NEL (uhľovodíkový index) mg/l 5,01)
PAL-A mg/l 10

1) v bodovej vzorke

9.2 Čistenie železničných vagónov

pH - 6,0 - 9,0
NL mg/l 25
Aktívny chlór2) mg/l 2,01)
NEL (uhľovodíkový index) mg/l 5,01)
PAL-A mg/l 10

1) v bodovej vzorke
2
) uvádza sa v povolení len vtedy, ak sa očakáva prítomnosť látky v odpadových vodách

9.3 Spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie*

Nerozpustené látky %/mg/l 95 %/30 mg/l
100 %/45 mg/l
Ortuť a jej zlúčeniny mg/l 0,03
Kadmium a jeho zlúčeniny mg/l 0,05
Tálium a jeho zlúčeniny mg/l 0,05
Arzén a jeho zlúčeniny mg/l 0,15
Olovo a jeho zlúčeniny mg/l 0,2
Chróm a jeho zlúčeniny mg/l 0,5
Meď a jej zlúčeniny mg/l 0,5
Nikel a jeho zlúčeniny mg/l 0,5
Zinok a jeho zlúčeniny mg/l 1,5
Dioxíny a furány definované ako súčet jednotlivých dioxínov a furánov ng/l 0,3

* Limitné hodnoty emisií platia pre vypúšťanie odpadových vôd z procesov čistenia spalín a sú vyjadrené hmotnostnou koncentráciou nefiltrovaných vzoriek. Hodnoty týchto limitov sa merajú v mieste, v ktorom sa odpadové vody vypúšťajú zo zariadenia na čistenie spalín.

Limitné hodnoty emisií pre odpadovú vodu z čistenia spalín sa budú považovať za splnené, ak

- pre nerozpustené látky 95 % a 100 % meraných hodnôt neprekročí príslušné limitné hodnoty emisií uvedených v tabuľke 9. 3,

- pri sledovaní ťažkých kovov môže najviac jedna meraná hodnota za rok prekročiť príslušné limitné hodnoty emisií ustanovené v tabuľke 9. 3,

- pre dioxíny a furány, ktorých meranie sa vykonáva raz za dva roky, neprekročí príslušné limitné hodnoty týchto emisií ustanovených v tabuľke 9.3.

Ak sa tieto vody čistia spoločne s inými odpadovými vodami, musí sa sledovať

- kvalita odpadových vôd z čistenia spalín zo spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie pred vstupom do čistiarne,

- kvalita ostatných odpadových vôd pred ich vstupom do čistiarne,

- kvalita odpadových vôd v konečnom mieste vyústenia po čistení.

Kvalita sa sleduje nasledujúcim spôsobom: prietok, teplota (kontinuálne meranie), pH, NL - denne bodové vzorky, raz mesačne analýza 24-hodinovej reprezentatívnej vzorky v rozsahu prvých 10 ukazovateľov z tabuľky 9.3 a minimálne dvakrát ročne dioxíny a furány (analýza 24-hodinovej reprezentatívnej vzorky); počas prvých 12 mesiacov prevádzky každé tri mesiace. Emisné limity sú dodržané, ak sa v žiadnej 24-hodinovej reprezentatívnej vzorke neprekročia hodnoty uvedené v tabuľke.

9.4 Skládky odpadov (priesakové vody)

pH - 6,0 - 9,0
CHSKCr mg/l 400
BSK5 mg/l 25
NL mg/l 25
N-NH4 mg/l 15/50(Z1)/-(Z2)
Ortuť mg/l 0,1
Kadmium mg/l 0,15
Arzén mg/l 0,2
Olovo mg/l 0,5
Crcelk. mg/l 0,5
Meď mg/l 0,5
Zinok mg/l 2,0
Nikel mg/l 0,5
AOX2) mg/l 1,01)

1) v bodovej vzorke
2) uvádza sa v povolení len vtedy, ak sa očakáva prítomnosť látky v odpadových vodách

Vysvetlivky:

AOX - adsorbovateľné organicky viazané halogény,
BSK5 - biochemická spotreba kyslíka za päť dní stanovená s potlačením nitrifikácie,
CHSKCr - chemická spotreba kyslíka stanovená dichrómanovou metódou,
CN-celk. - celkové kyanidy,
CN-tox. - toxické kyanidy (ľahko uvoľniteľné kyanidy),
Crcelk. - chróm celkový,
Cr6+ - chróm šesťmocný,
EL - extrahovateľné látky stanovené gravimetrický,
NL - nerozpustené látky, sušené pri 105 °C,
Ncelk. - celkový dusík, definovaný ako súčet koncentrácií organického, amoniakálneho, dusitanového a dusičnanového dusíka,
N-NH4 - amoniakálny dusík,
N-NO2 - dusitanový dusík,
N-NO3 - dusičnanový dusík,
NEL - (uhľovodíkový index), nepolárne extrahovateľné látky,
Pcelk. - celkový fosfor,
PAL-A - povrchovo aktívne látky - aniónaktívne,
PAU - polycyklické aromatické uhľovodíky (súčet koncentrácií fluórantrénu, benzo(b)fluórantrénu, benzo(k)fluórantrénu, benzo(a)pyrénu, benzo(ghi)perylénu a indeno(1,2,3-cd)pyrénu,
PCDD - polychlórované dibenzodioxíny,
PCDF - polychlórované dibenzofurány,
RL550 - rozpustené látky, po žíhaní pri 550 °C,
ropné látkyGC - ropné látky stanovené plynovou chromatografiou,
Z1 - hodnoty platia v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12 °C. Teplota vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 12 °C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa minimálne v štvorhodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 12 °C,
Z2 - ukazovateľ sa nesleduje v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 9 °C. Teplota odpadovej vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 9 °C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa minimálne v štvorhodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 9 °C.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 491/2002 Z. z.

ODPORÚČANÉ METÓDY NA URČOVANIE HODNÔT UKAZOVATEĽOV ZNEČISTENIA VO VYPÚŠŤANÝCH ODPADOVÝCH VODÁCH

Ukazovateľ, symbol Metóda stanovenia
pH - Potenciometrické stanovenie
Chemická spotreba kyslíka, CHSKCr - Stanovenie CHSK dichrómanom draselným
(Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke)
Biochemická spotreba kyslíka, BSK5 - Stanovenie kyslíka pred a po 5-dňovej inkubácii v tme pri 20 °C s inhibíciou nitrifikácie prídavkom alyltiomočoviny
(Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke)
Nerozpustené látky, NL - Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez 0,45 µm filtračnú membránu, sušenie pri 105 °C
Amoniakálny dusík, N-NH4 - Absorpčná spektrofotometria
Dusitanový dusík, N-NO2 - Absorpčná spektrofotometria s kyselinou sulfanilovou a NED
Dusičnanový dusík, N-NO3 - Absorpčná spektrofotometria so salicylanom sodným
- Stanovenie izotachoforézou
Anorganický dusík, Nanorg. - Stanovenie výpočtom ako súčet N-NH4 + N-NO2 + N-NO3
Celkový dusík, Ncelk. - Stanovenie dusíka absorpčnou spektrofotometriou po jeho prevedení na amoniakálny dusík metódou katalytickej mineralizácie po redukcii s Devardovou zliatinou
- Stanovenie N - Kjeldahl + N-NO3 + N-NO2
(Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke)
Celkový fosfor, Pcelk. - Absorpčná spektrofotometria s molybdénanom amónnym po kyslej mineralizácii
(Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke)
Chloridy, Cl- - Odmerné argentometrické stanovenie
Sírany, SO42- - Titračné stanovenie dusičnanom olovnatým
- Kvapalinová chromatografia
- Stanovenie izotachoforézou
Sulfidy, S2- - Jodometrické stanovenie
Fluoridy, F- - Absorpčná spektrofotometria so zirkonalizarinom
- Stanovenie izotachoforézou
Rozpustené látky po žíhaní pri 550 °C, RL550 - Gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke po žíhaní pri 550 °C
Mangán, Mn - Atómová absorpčná spektrofotometria
- ICP MS*
Železo, Fe - Atómová absorpčná spektrofotometria
- Absorpčná spektrofotometria s o-fenantrolínom
- ICP MS*
Hliník, Al - Absorpčná spektrofotometria s pyrokatecholovou fialovou
Arzén, As - Absorpčná spektrofotometria - metóda s dietylditiokarbamátom strieborným
- Atómová absorpčná spektrofotometria
- ICP MS*
Kadmium, Cd - Atómová absorpčná spektrofotometria
- ICP MS*
Ortuť, Hg - Atómová absorpčná spektrofotometria - technika studených pár
- ICP MS*
Meď, Cu - Atómová absorpčná spektrofotometria
- ICP MS*
Zinok, Zn - Atómová absorpčná spektrofotometria
- ICP MS*
Olovo, Pb - Atómová absorpčná spektrofotometria
- ICP MS*
Kobalt, Co - Atómová absorpčná spektrofotometria
- ICP MS*
Nikel, Ni - Atómová absorpčná spektrofotometria
- ICP MS*
Striebro, Ag - Atómová absorpčná spektrofotometria - grafitová pri 328.1 nm, elektrotermická atomizácia
Vanád, V - Atómová absorpčná spektrofotometria
Selén, Se - Atómová absorpčná spektrofotometria - hydridový postup
Cín, Sn - Atómová absorpčná spektrofotometria
Molybdén, Mo - Atómová absorpčná spektrofotometria
Bárium, Ba - Atómová absorpčná spektrofotometria
Celkový chróm, Crcelk. - Absorpčná spektrofotometria s difenylkarbazidom
- Atómová absorpčná spektrofotometria
- ICP MS*
Šesťmocný chróm, Cr6+ - Absorpčná spektrofotometria s difenylkarbazidom
- ICP MS*
Kyanidy, CN-celk., CN-tox. - Absorpčná spektrofotometria s chlóramínom T, kyselinou barbiturovou a pyridínom; celkové a toxické kyanidy sa oddeľujú destiláciou
Povrchovo aktívne látky aniónové, PAL-A - Absorpčná spektrofotometria - stanovenie aniónových tenzidov meraním indexu látok aktívnych na metylénovú modrú
Extrahovatelhé látky, EL - Gravimetrické stanovenie
Nepolárne extrahovatelhé látky, NEL (uhľovodíkový index) - Metóda analytického stanovenia sa určí dodatočne
Ropné látkyGC, RLGC - Plynová chromatografia
Polycyklické aromatické uhľovodíky, PAU - Vysokotlaková kvapalinová chromatografia
Aktívny chlór - Absorpčná spektrofotometria s o-tolidínom
AOX1) - Argentometrická titrácia, napr. mikrocoulometria
PCDD2), PCDF3) - Plynová chromatografia
Fenoly prchajúce s vodnou parou, FN1 - Absorpčná spektrofotometria s 4-aminoantipyrínom po destilácii
* Stanovenie metódou indukčne viazanej plazmy hmotnostným spektrofotometrom.
1) Adsorbovateľné organicky viazané halogény.
2) Polychlórované dibenzodioxíny.
3) Polychlórované dibenzofurány.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 491/2002 Z. z.

SPÔSOB A MINIMÁLNA POČETNOSŤ ODBERU VZORIEK VO VYPÚŠŤANÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOVÝCH VODÁCH A SPLAŠKOVÝCH ODPADOVÝCH VODÁCH

1. Spôsob odberu vzoriek pre zdroje do 50 EO:

Hodnoty „m“ aj „p“ sa sledujú v bodových vzorkách (v tabuľkách 5.1 a 5.2 označené ako „vzorka a“). Čas a miesto odberu vzoriek má čo najlepšie charakterizovať činnosť sledovaného zariadenia.

2. Spôsob odberu vzoriek pre zdroje od 51 do 2 000 EO:

Hodnoty „m“ aj „p“ sa sledujú v dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získajú zlievaním minimálne štyroch objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch (v tabuľke 5.1 označené ako „vzorka b“). Čas a miesto odberu vzoriek majú čo najlepšie charakterizovať činnosť sledovaného zariadenia.

3. Spôsob odberu vzoriek pre zdroje nad 2 000 EO:

Hodnoty „m“ sa sledujú v dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získajú zlievaním minimálne štyroch objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch. Čas a miesto odberu vzoriek majú čo najlepšie charakterizovať činnosť sledovaného zariadenia.

Hodnoty „p“ sa sledujú v nasledujúcich vzorkách:

- v 24-hodinovej zlievanej vzorke získanej zlievaním minimálne 12 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín (v tabuľke 5.1 označené ako „vzorka c“),

- v 24-hodinovej zlievanej vzorke získanej zlievaním minimálne 12 čiastkových vzoriek úmerných prietoku odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín (v tabuľke 5.1 označené ako „vzorka d“).

4. Minimálna frekvencia odberov vzoriek, v ktorých sa sledujú koncentračné hodnoty zlievanej vzorky „p“, pre komunálne a splaškové odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd:

Tabuľka 5.1

Veľkosť zdroja (EO) Počet odberov
do 50 1 vzorka ročne vzorka a)
51 - 500 v prvom roku 4 vzorky, v ďalších rokoch 2 vzorky ročne vzorka b) *
501 - 2 000 4 vzorky ročne vzorka b)
2 001 - 10 000 v prvom roku 12 vzoriek, v ďalších rokoch 4 vzorky ročne vzorka c) **
10 001 - 5 0000 12 vzoriek ročne vzorka c)
50 001 - 100 000 24 vzoriek ročne vzorka c)
nad 100 000 24 vzoriek ročne vzorka d)

* Dve vzorky počas nasledujúcich rokov sa môžu odoberať len vtedy, ak sa preukáže, že počas prvého roka všetky štyri rozbory vyhovovali platnému povoleniu. Ak v priebehu ďalších rokov jedna zo vzoriek nevyhovie, musia sa v nasledujúcom roku odoberať štyri vzorky. V prípade, že tieto štyri vzorky vyhovujú platnému povoleniu, v nasledujúcom roku sa znovu môžu odoberať len dve vzorky.

** Štyri vzorky počas nasledujúcich rokov sa môžu odoberať len vtedy, ak sa preukáže, že počas prvého roka všetkých 12 rozborov vyhovovalo platnému povoleniu. Ak v priebehu ďalších rokov jedna zo vzoriek nevyhovie, musí sa v nasledujúcom roku odoberať 12 vzoriek. V prípade, že týchto 12 vzoriek vyhovuje platnému povoleniu, v nasledujúcom roku sa znovu môžu odoberať len štyri vzorky.

5. Minimálna frekvencia odberov vzoriek, v ktorých sa sledujú hodnoty „p“, pre komunálne a splaškové odpadové vody vypúšťané do podzemných vôd:

Tabuľka 5.2

Veľkosť zdroja (EO) Počet odberov
do 50 2 vzorky ročne vzorka a)

V prípade väčšieho zdroja spôsob a minimálnu frekvenciu odberov vzoriek individuálne stanoví orgán štátnej vodnej správy.

Poznámky

Vzorky by sa nemali odoberať počas neobvyklých situácií, napríklad pri silných dažďoch, havárii v čistiarni odpadových vôd alebo v stokovej sieti a pod.

Odber vzoriek vôd nad rámec požiadaviek v tejto prílohe musí byť rovnomerne rozložený počas celého roka.

Pri diskontinuálnom prevádzkovaní čistiarne odpadových vôd (napr. SBR aktivácia) sa individuálne určí čas, miesto a spôsob odberu vzoriek, pričom sa prihliada na to, aby čo najlepšie charakterizovali činnosť sledovaného zariadenia.

Pri sezónnom prevádzkovaní čistiarne odpadových vôd sa individuálne určí čas, miesto a spôsob odberu vzoriek, pričom sa prihliada na to, aby čo najlepšie charakterizovali činnosť sledovaného zariadenia.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 491/2002 Z. z.

PRÍPUSTNÝ POČET VZORIEK S KONCENTRÁCIAMI PREKRAČUJÚCIMI LIMITNÉ HODNOTY UKAZOVATEĽOV ZNEČISTENIA „P“ PRE VYPÚŠŤANIE SPLAŠKOVÝCH ODPADOVÝCH VÔD A KOMUNÁLNYCH ODPADOVÝCH VÔD POČAS POSLEDNÝCH 12 MESIACOV

Celkový počet vzoriek Prípustný počet nevyhovujúcich vzoriek
4 - 7* 1
8 - 16 2
17 - 28 3
29 - 40 4
41 - 53 5
54 - 67 6
68 - 81 7
82 - 95 8
96 - 110 9
111 - 125 10
126 - 140 11
141 - 155 12
156 - 171 13
172 - 187 14
188 - 203 15
204 - 219 16
220 - 235 17
236 - 251 18
252 - 268 19
269 - 284 20
285 - 300 21
301 - 317 22
318 - 334 23
335 - 350 24
351 - 365 25

* Ak počet vzoriek za 12 mesiacov je nižší než štyri, platí uvedený prípustný počet vzoriek s koncentráciami prekračujúcimi limitné hodnoty „p“, ale za obdobie posledných 24 mesiacov.

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 491/2002 Z. z.

ŠPECIFICKÉ OPATRENIA PRE OBZVLÁŠŤ ŠKODLIVÉ LÁTKY

Zoznam látok zo skupín látok uvedených v zozname I. prílohy č. 1 zákona č. 184/2002 Z. z. (ďalej len „látky podľa zoznamu“), na ktoré sa vzťahujú špecifické opatrenia uvedené v častiach A až C:

ortuť

kadmium

hexachlórcyklohexán - HCH

tetrachlórmetán (chlorid uhličitý)

DDT

pentachlórfenol - PCP

aldrin, dieldrin, endrin a isodrin

hexachlórbenzén - HCB

hexachlórbutadién - HCBD

trichlórmetán (chloroform)

1,2-dichlóretán - EDC

trichlóretén (trichlóretylén) - TCE

tetrachlóretén (perchlóretylén) - PCE

trichlórbenzén - TCB

ČASŤ A

Limitné hodnoty znečistenia a postup monitorovania vypúšťania priemyselných odpadových vôd

1. Limitné hodnoty znečistenia sú pre látky podľa zoznamu stanovené v členení podľa výrobných prevádzok. Limitné hodnoty znečistenia sú vyjadrené ako najvyššie priemerné denné a mesačné koncentrácie a ako najväčšie množstvo vypúšťaných látok pripadajúce na jednotku charakteristického parametra znečisťujúcej činnosti za obdobie jedného dňa a jedného mesiaca, ktoré nemôžu byť prekročené.

2. Množstvo vypúšťaných látok pripadajúce na jednotku charakteristického parametra znečisťujúcej činnosti je vyjadrené množstvom látok pripadajúcich na jednotku vyprodukovaného, spracovaného alebo použitého množstva látok výrobnou prevádzkou počas rovnakého obdobia alebo s inými charakteristickými parametrami tejto činnosti. Tieto hodnoty sa musia vždy dodržať.

3. Spracovanie látok podľa zoznamu je akýkoľvek priemyselný proces, ktorý obsahuje výrobu, spracovanie a použitie látok podľa zoznamu alebo akýkoľvek iný výrobný postup s použitím týchto látok.

4. Limitné hodnoty znečistenia sa zvyčajne vzťahujú na miesto vypúšťania vôd. Ak sa tieto vody čistia mimo výrobnej prevádzky v čistiarni odpadových vôd, tak sa môže povoliť aplikovanie limitných hodnôt v mieste, kde opúšťajú čistiareň.

5. Limitné hodnoty znečistenia vyjadrené ako maximálne koncentrácie nemôžu byť v žiadnom prípade väčšie ako maximálne množstvá vzťahujúce sa na jednotku množstva vody potrebnej na jednotku množstva inštalovanej výrobnej kapacity. To platí aj vtedy, ak výrobné prevádzky vykonávajú iné činnosti ako tie, pre ktoré boli stanovené limitné hodnoty znečistenia určené v časti A tejto prílohy a ktoré by mohli byť zdrojom látok podľa zoznamu.

6. Spôsob monitorovania musí byť stanovený tak, aby bola zabezpečená kontrola súladu vypúšťania látok podľa zoznamu s emisnými štandardmi určenými v povolení. Pre odber a analýzu vzoriek a pre meranie množstva vypúšťaných vôd a množstva použitých látok musí postup monitorovania zabezpečiť meranie charakteristických vlastností činnosti, ktorá spôsobuje znečistenie.

7. V prípadoch, keď nemožno stanoviť množstvo použitých látok, môže byť spôsob monitorovania založený na množstve odvodenom z výrobnej kapacity, pre ktorú bolo udelené povolenie.

8. Pri vypúšťaní odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok sa odoberá reprezentatívna 24-hodinová zlievaná vzorka. Množstvo vypustených látok počas jedného mesiaca sa vypočíta z denného množstva vypustených látok. Odber vzoriek a meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd sa zvyčajne vykonávajú v mieste vypúšťania odpadových vôd, na ktoré sa vzťahujú limitné hodnoty. Tam, kde je to nevyhnutné z hľadiska zaistenia požiadaviek odporúčaných metód, možno povoliť odber vzoriek a meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd aj na iných miestach pred miestom ich vypúšťania, ak pravidelné kontroly ukázali, že merania v tomto bode zodpovedajú vypúšťanému množstvu odpadových vôd v mieste ich vypúšťania alebo sú vždy vyššie. Pritom je potrebné zabezpečiť, aby všetky vypúšťané vody, ktoré by mohli byť znečistené danými látkami, boli zahrnuté do sledovania.

9. Uvedený spôsob monitoringu sa môže v prípade, že vypúšťané množstvo látky neprekročí určitú hodnotu, ktorá je pre danú látku uvedená v špecifických opatreniach, významne zjednodušiť.

ČASŤ B

Kvalitatívne ciele a postupy monitorovania

1. Kvalitatívne ciele sú stanovené s ohľadom na elimináciu znečistenia. Ak nie je uvedené inak, koncentrácia vyjadrujúca kvalitatívne ciele pre obzvlášť škodlivé látky v povrchových vodách sa vzťahuje na priemerné ročné výsledky sledovania. Ak sa aplikuje viac ako jeden kvalitatívny cieľ v jednej oblasti, tak kvalita vody musí vyhovovať všetkým týmto cieľom.

2. Pre každé vydané povolenie orgán štátnej vodnej správy definuje podrobné pravidlá a monitorovacie postupy.

3. Vzorky sa odoberajú v mieste, ktoré reprezentuje kvalitu vody ovplyvnenú vypúšťaním. Frekvencia vzorkovania musí byť dostatočná na to, aby preukázala zmeny vo vodnom prostredí vo väzbe na prirodzenú zmenu hydrologických podmienok - minimálne štyrikrát za rok.

4. Tam, kde nie je žiadny dôkaz o akomkoľvek probléme pri dosahovaní a priebežnom udržiavaní kvalitatívneho cieľa, môže sa zaviesť zjednodušený spôsob monitorovania.

ČASŤ C

Odporúčané metódy merania

1. Pre každú látku zo zoznamu sa definuje metóda jej stanovenia, limit detekcie, presnosť metódy a správnosť.

2. Množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa musí merať s presnosťou ± 5 %.

1. Špecifické opatrenia pre ortuť1)

CAS2) č. 7439-92-1

Časť A: Limitné hodnoty znečistenia a postup ich monitorovania vo vypúšťaných odpadových vodách

Priemyselné odvetvie Limitné hodnoty znečistenia
Množstvo ortuti na 1 kg spracovanej ortuti (g/kg) Koncentrácia (mg/l)
1. Chemický priemysel používajúci ortuťové katalyzátory
a) pri výrobe vinylchloridu 0,13) 0,05
b) pri ostatných činnostiach 5,0 0,05
2. Výroba ortuťových katalyzátorov používaných pri výrobe vinylchloridu 0,7 0,05
3. Výroba anorganických a organických zlúčenín ortuti (okrem bodu 2) 0,05 0,05
4. Výroba primárnych batérií obsahujúcich ortuť 0,03 0,05
5. Priemysel neželezných kovov
5.1. Závody na zhodnocovanie ortuti - 0,05
5.2. Ťažba a zušľachťovanie neželezných kovov - 0,05
6. Úpravne toxického odpadu obsahujúceho ortuť - 0,05
7. Chlóralkalická elektrolýza
7.1. Recyklovaný soľný roztok a odpadový soľný roztok - 0,05
7.2. Recyklovaný soľný roztok 1,04)
7.3. Odpadový soľný roztok 5,04) 0,55)

1) „Ortuť“ znamená
– chemický prvok ortuť,
– ortuť obsiahnutú v ktorejkoľvek jej zlúčenine.
2) Chemical Abstract Service.
3) Množstvo ortuti na 1 t výrobnej kapacity vinylchloridu.
4) Množstvo ortuti na 1 t inštalovanej produkčnej kapacity chlóru.
5) Koncentrácia ortuti v odpadovej vode z produkčnej jednotky chlóru.

Limitné hodnoty znečistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesačným hodnotám uvedeným v tabuľke okrem chlóralkalickej elektrolýzy, kde tvoria štvornásobok mesačných hodnôt uvedených v predchádzajúcej tabuľke.

Ak priemyselný podnik, ktorý nepoužíva chlóralkalickú elektrolýzu, nevypúšťa viac ako 7,5 kg ortuti za rok, môže byť stanovený zjednodušený postup monitorovania.

Časť B: Kvalitatívne ciele

Celková koncentrácia ortuti v povrchových vodách ovplyvnených vypúšťaním odpadových vôd nesmie prekročiť 1 µg/l ako aritmetický priemer výsledkov získaných počas roka.

Koncentrácia ortuti v reprezentatívnej vzorke rybieho mäsa vybraného kompetentným orgánom ako indikátor nesmie prekročiť 0,3 mg/kg čerstvej hmotnosti.

Koncentrácia ortuti v sedimentoch a mäkkýšoch nesmie v čase výrazne vzrastať.

Časť C: Odporúčané metódy merania a limity detekcie

Odporúčaná metóda stanovenia ortuti vo vode, v rybom mäse, sedimentoch a mäkkýšoch je bezplameňová atómová absorpčná spektrofotometria po príslušnej úprave vzorky.

Limit detekcie musí byť taký, aby presnosť a správnosť metódy bola ± 30 % pri nasledujúcich koncentráciách:

pre odpadové vody - jedna desatina koncentrácie ortuti uvedenej v povolení,

pre povrchové vody - jedna desatina koncentrácie ortuti uvedenej v kvalitatívnom cieli,

v prípade rybieho mäsa - jedna desatina koncentrácie ortuti uvedenej v kvalitatívnom cieli,

v prípade sedimentov - jedna desatina koncentrácie ortuti vo vzorke alebo 0,05 mg/kg sušiny podľa toho, ktorá hodnota je väčšia.

2. Špecifické opatrenia pre kadmium6)

CAS č. 7440-43-9

Časť A: Limitné hodnoty znečistenia a postup ich monitorovania vo vypúšťaných odpadových vodách

Priemyselné odvetvie Limitné hodnoty znečistenia
Množstvo kadmia na 1 kg spracovaného kadmia (g/kg) Koncentrácia (mg/l)
1. Ťažba zinku, zušľachťovanie olova a zinku, priemysel kadmiových a neželezných kovov - 0,2
2. Výroba zlúčenín obsahujúcich kadmium 0,5 0,2
3. Výroba pigmentov 0,3 0,2
4. Výroba stabilizátorov 0,5 0,2
5. Výroba primárnych a sekundárnych batérií 1,5 0,2
6. Povrchová úprava kovov elektrolýzou 0,37) 0,2
7. Výroba kyseliny fosforečnej alebo fosfátových hnojív z horniny obsahujúcej fosfáty7) - -

6) „Kadmium“ znamená chemický prvok kadmium alebo kadmium obsiahnuté v ktorejkoľvek jeho zlúčenine.
7) V súčasnosti neexistujú ekonomicky vhodné metódy na systematické vyťaženie kadmia z odpadových vôd vznikajúcich pri výrobe kyseliny fosforečnej alebo
pri výrobe fosforečných hnojív z hornín obsahujúcich fosfáty. Z tohto dôvodu neboli pre tento prípad stanovené limitné hodnoty.

Priemerné denné limitné hodnoty sú dvojnásobkom priemerných mesačných hodnôt uvedených v tabuľke.

Ak priemyselná prevádzka nevypúšťa viac ako 10 kg kadmia za rok, môže byť stanovený jednoduchší postup monitorovania.

Pri priemyselných prevádzkach na povrchovú úpravu elektrolýzou môže byť použitý zjednodušený monitorovací postup, iba ak je celkový objem elektrolytických nádrží menší ako 1,5 m3.

Časť B: Kvalitatívne ciele

Celková koncentrácia kadmia v povrchovej vode ovplyvnenej vypúšťaním odpadových vôd nesmie presiahnuť 5 µg/l.

Koncentrácia kadmia v sedimentoch a mäkkýšoch nesmie v čase výrazne vzrastať.

Časť C: Odporúčané metódy merania a limity detekcie

Odporúčaná metóda stanovenia kadmia vo vode, v sedimentoch a mäkkýšoch je atómová absorpčná spektrofotometria po príslušnej úprave vzorky.

Limit detekcie musí umožňovať, aby presnosť a správnosť metódy bola „ 30 % pri nasledujúcich koncentráciách:

pre odpadové vody - jedna desatina koncentrácie kadmia uvedenej v povolení,

pre povrchové vody - 0,1 µg/l alebo jedna desatina koncentrácie kadmia uvedenej v kvalitatívnom cieli podľa toho, ktorá hodnota je väčšia,

v prípade sedimentov - jedna desatina koncentrácie kadmia vo vzorke alebo 0,1 mg/kg sušiny podľa toho, ktorá hodnota je väčšia.

3. Špecifické opatrenia pre HCH8)

CAS č. 608-73-1

Časť A: Limitné hodnoty znečistenia a postup ich monitorovania vo vypúšťaných odpadových vodách

Priemyselné odvetvie Limitné hodnoty znečistenia
Množstvo HCH na tonu vyrobeného HCH (g/t) Koncentrácia (mg/l)
1. Výroba HCH 2 2
2. Extrakcia lindánu9) 4 2
3. Výroba HCH a extrakcia lindánu v jednej prevádzke 5 2
8) „HCH“ znamená izomér 1,2,3,4,5,6-hexachlórcyklohexánu.
9) „Lindán“ znamená produkt obsahujúci najmenej 99 % γ-izoméru 1,2,3,4,5,6-hexachlórcyklohexánu.

Priemerné denné limitné hodnoty znečistenia sú dvojnásobkom priemerných mesačných hodnôt uvedených v tabuľke.

Ak priemyselná prevádzka nevypúšťa viac ako 3 kg HCH za rok, môže byť v povolení stanovený zjednodušený postup monitorovania.

Časť B: Kvalitatívne ciele

Celková koncentrácia HCH v povrchovej vode ovplyvnenej vypúšťaním odpadových vôd nesmie presiahnuť 100 ng/l s výnimkou povrchových vôd určených na odber pre pitnú vodu, v ktorých celková koncentrácia HCH nesmie prekročiť koncentráciu 50 ng/l.

Celková koncentrácia HCH v sedimentoch, v mäkkýšoch alebo rybách nesmie v čase výrazne vzrastať.

Časť C: Odporúčané metódy merania a limity detekcie

Odporúčaná metóda stanovenia HCH vo vypúšťaných odpadových vodách a v povrchovej vode je plynová chromatografia s detektorom elektrónového záchytu po extrakcii vhodným rozpúšťadlom.

Presnosť a správnosť metódy musí byť ± 50 % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty limitu detekcie.

Limit detekcie musí byť:

pre odpadové vody - jedna desatina koncentrácie požadovanej v bode odberu,

pre povrchové vody - jedna desatina koncentrácie stanovenej ako kvalitatívny cieľ,

v prípade sedimentov - 1 µg/kg sušiny,

v prípade živých organizmov - 1 µg/kg živej hmotnosti.

4. Špecifické opatrenia pre tetrachlórmetán

CAS č. 56-23-5

Časť A: Limitné hodnoty znečistenia a postup ich monitorovania vo vypúšťaných odpadových vodách

Výrobná prevádzka Limitné hodnoty znečistenia
Množstvo CCl4 na 1 t celkovej produkčnej kapacity chlórmetánov (g/t) Koncentrácia (mg/l)
Výroba tetrachlórmetánu perchloráciou proces s umývaním 40 1,5
proces bez umývania 2,5 1,5
Výroba chlórmetánov metánovou chloráciou (vrátane vysokotlakovej elektrolytickej výroby chlóru) a z metanolu 10 1,5
Výroba chlórfluoro-uhličitanov10) - -

10) V súčasnosti nemožno určiť limitné
hodnoty pre túto výrobu.

Priemerné denné limitné hodnoty znečistenia sú dvojnásobkom priemerných mesačných hodnôt uvedených v tabuľke.

Ak priemyselná prevádzka nevypúšťa viac ako 30 kg tetrachlórmetánu za rok, môže sa zaviesť zjednodušený postup monitorovania.

Časť B: Kvalitatívne ciele

Celková koncentrácia CCl4 v povrchovej vode ovplyvnenej vypúšťaním odpadových vôd nesmie presiahnuť 12 µg/l.

Časť C: Odporúčané metódy merania a limity detekcie

Odporúčanou metódou stanovenia tetrachlórmetánu vo vypúšťaných vodách je plynová chromatografia. Ak je koncentrácia nižšia ako 0,5 mg/l, je limit detekcie 0,1 µg/l a je potrebné použiť citlivý detektor. Pre koncentrácie vyššie ako 0,5 mg/l je limit detekcie 0,1 mg/l.

Správnosť a presnosť metódy musí byť ± 50 % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty limitu detekcie.

5. Špecifické opatrenia pre DDT (č. 46)11)

CAS č. 50-29-3

Časť A: Limitné hodnoty znečistenia a postup ich monitorovania vo vypúšťaných odpadových vodách

Výrobná prevádzka Limitné hodnoty znečistenia
Množstvo DDT na 1 t vyrobenej, spracovanej alebo použitej látky (g/t) Koncentrácia (mg/l)
Výroba DDT 8 0,7
Výroba DDT vrátane zlučovania DDT na jednom mieste 4 0,2

11) Súčet izomérov 1,1,1-trichlór-2,2-bis(p-chlórfenyl)etánu,
1,1,1-trichlor-2 (o-chlórfenyl)-2-(p-chlorofenyl)etánu,
1,1,1-dichlor-2,2 bis(p-chlórfenyl)etylénu a
1,1,1-dichlor-2,2 bis(p-chlórfenyl)etánu.

V nových zdrojoch znečistenia sa musia použiť najlepšie dostupné techniky zabezpečujúce limitné hodnoty pre vypúšťanie DDT nižšie ako 1 g/t vyrobených produktov.

Ak priemyselná prevádzka nevypúšťa viac ako 1 kg DDT za rok, môže sa zaviesť zjednodušený postup monitorovania.

Časť B: Kvalitatívne ciele

Celková koncentrácia pre izoméry para-para-DDT v povrchovej vode ovplyvnenej vypúšťaním odpadových vôd nesmie presiahnuť 10 µg/l, resp. 25 µg/l pre celkové DDT.

Koncentrácia DDT vo vodnom prostredí, sedimentoch, mäkkýšoch a rybách nesmie v čase výrazne vzrastať.

Časť C: Odporúčané metódy merania a limity detekcie

Na stanovenie DDT vo vodnom prostredí a vypúšťaných odpadových vodách sa ako odporúčaná metóda používa plynová chromatografia s detektorom elektrónového záchytu po extrakcii vhodným rozpúšťadlom. Limit detekcie pre celkové DDT je približne 4 µg/l pre vodné prostredie a 1 µg/l pre vypúšťané odpadové vody v závislosti od výskytu cudzích látok prítomných vo vzorke.

Odporúčaná metóda, ktorá sa používa na stanovenie DDT v sedimentoch a organizmoch, je plynová chromatografia s detektorom elektrónového záchytu po príslušnej úprave vzoriek. Limit detekcie je 1 µg/kg.

Správnosť a presnosť metódy musí byť ± 50 % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty limitu detekcie.

6. Špecifické opatrenia pre pentachlórfenol12)

CAS č. 87-86-5

Časť A: Limitné hodnoty znečistenia a postup ich monitorovania vo vypúšťaných odpadových vodách

Výrobná prevádzka Limitné hodnoty znečistenia
Množstvo PCP na 1 t výrobnej/úžitkovej kapacity (g/t) Koncentrácia (mg/l)
Výroba pentachlór-fenolátu sodného hydrolýzou HCH 25 1

12) Chemická zlúčenina 2,3,4,5,6-pentachlór-1-hydroxybenzénu a jeho solí.

Limitné hodnoty znečistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesačným hodnotám uvedeným v tabuľke.

Ak priemyselná prevádzka nevypúšťa viac ako 3 kg PCP za rok, môže sa zaviesť zjednodušený postup monitorovania.

Časť B: Kvalitatívne ciele

Koncentrácia pentachlórfenolu v povrchovej vode ovplyvnenej vypúšťaním odpadových vôd nesmie presiahnuť hodnotu 2 µg/l.

Koncentrácia PCP v sedimentoch, mäkkýšoch a rybách nesmie v čase výrazne vzrastať.

Časť C: Odporúčané metódy merania a limity detekcie

Odporúčanou metódou merania na stanovenie pentachlórfenolu vo vypúšťaných odpadových vodách a vodnom prostredí je vysokotlaková kvapalná alebo plynová chromatografia s detektorom elektrónového záchytu po extrakcii zodpovedajúcim rozpúšťadlom. Limit detekcie pre vypúšťané odpadové vody je 2 µg/l a pre vodné prostredie 0,1 µg/l.

Odporúčaná metóda, ktorá sa použije na určenie pentachlórfenolu v sedimentoch a organizmoch, je vysokotlaková kvapalná alebo plynová chromatografia s detektorom elektrónového záchytu po príslušnej úprave vzoriek. Detekčný limit je 1 µg/kg.

Správnosť a presnosť metódy musí byť „ 50 % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty detekčného limitu.

7. Špecifické opatrenia pre

Aldrin13) CAS č. 309-00-2
Dieldrin14) CAS č. 60-57-1
Endrin15) CAS č. 72-20-8
Isodrin16) CAS č. 465-73-6

Časť A: Limitné hodnoty znečistenia a postup ich monitorovania vo vypúšťaných odpadových vodách

Výrobná prevádzka Limitné hodnoty znečistenia
Množstvo na 1 t celkovej výrobnej kapacity
(g/t)
Koncentrácia
µg/l)
Výroba aldrinu, dieldrinu a endrinu vrátane ich zlučovania na jednom mieste 3 2

13) Aldrin je chemická zlúčenina C12H8Cl6 1,2,3,4,10,10-hexachlór-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exodimetánnaftalén.
14) Dieldrin je chemická zlúčenina C12H8Cl60 1,2,3,4,10,10-hexachlór-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-endo-5,8-exodimetánnaftalén.
15) Endrin je chemická zlúčenina C12H8Cl60 1,2,3,4,10,10-hexachlór-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-endo-5,8-endodimetánnaftalén.
16) Isodrin je chemická zlúčenina C12H8Cl6 1,2,3,4,10,10-hexachlór-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-endodimetánnaftalén.

Limitné hodnoty znečistenia pre priemerné denné hodnoty sú päťnásobkom zodpovedajúcich mesačných hodnôt uvedených v tabuľke. Ak je to možné, denné priemerné hodnoty by nemali prekročiť dvojnásobok prezentovaných hodnôt.

Limitné hodnoty uvedené v tabuľke sa aplikujú na celkové vypúšťanie aldrinu, dieldrinu a endrinu. Ak vypúšťané vody z výroby alebo použitia aldrinu, dieldrinu a/alebo endrinu (vrátane zlučovania týchto látok) obsahujú isodrin, limitné hodnoty určené v tabuľke sa aplikujú na celkové vypúšťanie aldrinu, dieldrinu, endrinu a isodrinu.

Časť B: Kvalitatívne ciele

Koncentrácia aldrinu a dieldrinu v povrchovej vode ovplyvnenej vypúšťaním odpadových vôd nesmie presiahnuť hodnotu 10 ng/l, koncentrácia endrinu a isodrinu 5 ng/l.

Koncentrácia aldrinu, dieldrinu, endrinu a isodrinu v sedimentoch, mäkkýšoch a rybách nesmie v čase výrazne vzrastať.

Časť C: Odporúčané metódy merania a limity detekcie

Odporúčaná metóda stanovenia aldrinu, dieldrinu, endrinu a/alebo isodrinu vo vypúšťaných odpadových vodách a vodnom prostredí je vysokotlaková kvapalinová alebo plynová chromatografia s detektorom elektrónového záchytu po extrakcii zodpovedajúcim rozpúšťadlom. Limit detekcie pre každú látku je 2,5 ng/l pre povrchové vody a 400 ng/l pre vypúšťané odpadové vody v závislosti od výskytu iných látok vo vzorke.

Odporúčaná metóda stanovenia aldrinu, dieldrinu, endrinu a/alebo isodrinu v sedimentoch a organizmoch je plynová chromatografia s detektorom elektrónového záchytu po príslušnej úprave vzoriek. Limit detekcie je 1 µg/kg sušiny pre každú jednotlivú látku.

Správnosť a presnosť metódy musí byť ± 50 % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty detekčného limitu.

8. Špecifické opatrenia pre hexachlórbenzén (HCB)

CAS č. 118-74-1

Časť A: Limitné hodnoty znečistenia a postup ich monitorovania vo vypúšťaných odpadových vodách

Výrobná prevádzka Limitné hodnoty znečistenia
Množstvo HCB na 1 t výrobnej kapacity (g/l) Koncentrácia (mg/l)
Výroba a spracovanie HCB 10 1
Výroba tetrachlóreténu a tetrachlórmetánu perchloráciou 1,5 1,5
Výroba trichlóreténu a/alebo tetrachlóreténu inými procesmi17) - -

17) V súčasnosti nemožno určiť limitné hodnoty pre túto výrobu.

Limitné hodnoty znečistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesačným hodnotám uvedeným v tabuľke.

Ak vypúšťané množstvo HCB neprekročí za rok 1 kg, môže sa zaviesť zjednodušený postup monitorovania.

Časť B: Kvalitatívne ciele

Koncentrácia HCB v povrchových vodách nesmie byť vyššia ako 0,03 µg/l.

Koncentrácia HCB v sedimentoch, mäkkýšoch a rybách nesmie v čase výrazne vzrastať.

Časť C: Odporúčané metódy merania a limity detekcie

Odporúčaná metóda na stanovenie HCB vo vypúšťaných odpadových vodách a v povrchových vodách je plynová chromatografia s detektorom elektrónového záchytu po extrakcii zodpovedajúcim rozpúšťadlom. Limit detekcie pre povrchové vody je 1 až 10 ng/l a pre vypúšťané odpadové vody 0,5 až 1 µg/l v závislosti od výskytu iných látok vo vzorke.

Odporúčaná metóda na stanovenie HCB v sedimentoch a organizmoch je plynová chromatografia s detektorom elektrónového záchytu po príslušnej úprave vzoriek. Limit detekcie je v rozsahu od 1 do 10 µg/kg sušiny.

Správnosť a presnosť metódy musí byť „ 50 % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty detekčného limitu.

9. Špecifické opatrenia pre hexachlórbutadién (HCBD)

CAS č. 87-68-3

Časť A: Limitné hodnoty znečistenia a postup ich monitorovania vo vypúšťaných odpadových vodách

Výrobná prevádzka Limitné hodnoty znečistenia
Množstvo HCBD na 1 t celkovej výrobnej kapacity (g/t) Koncentrácia (mg/l)
Výroba tetrachlóreténu a tetrachlórmetánu perchloráciou 1,5 1,0
Výroba trichlóreténu a/alebo tetrachlóreténu inými procesmi18) - -

18) V súčasnosti nemožno určiť limitné hodnoty pre túto výrobu.

Limitné hodnoty znečistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesačným hodnotám uvedeným v tabuľke.

Ak vypúšťané množstvo neprekročí za rok 1 kg, môže sa zaviesť zjednodušený postup monitorovania.

Časť B: Kvalitatívne ciele

Koncentrácia HCBD v povrchových vodách nesmie prevýšiť hodnotu 0,1 µg/l.

Koncentrácia HCBD v sedimentoch, mäkkýšoch a rybách nesmie v čase výrazne vzrastať.

Časť C: Odporúčané metódy merania a limity detekcie

Odporúčaná metóda na stanovenie HCBD vo vypúšťaných odpadových vodách a povrchových vodách je plynová chromatografia s detektorom elektrónového záchytu po extrakcii vhodným rozpúšťadlom. Limit detekcie pre vodné prostredie je 1 až 10 ng/l a pre vypúšťané odpadové vody 0,5 až 1 µg/l v závislosti od prítomnosti iných látok vo vzorke.

Odporúčaná metóda na stanovenie HCBD v sedimentoch a organizmoch je plynová chromatografia s detektorom elektrónového záchytu po príslušnej úprave vzoriek. Limit detekcie je v rozsahu od 1 do 10 µg/kg sušiny.

Správnosť a presnosť metódy musí byť ± 50 % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty detekčného limitu.

10. Špecifické opatrenia pre trichlórmetán (CHCl3)

CAS č. 67-66-3

Časť A: Limitné hodnoty znečistenia a postup ich monitorovania vo vypúšťaných odpadových vodách

Výrobná prevádzka Limitné hodnoty znečistenia
Množstvo CHCl3 na 1 t celkovej výrobnej kapacity (g/t) Koncentrácia (mg/l)
Výroba chlórmetánov z metanolu alebo z metanolu a metánu 10 1
Výroba chlórmetánov chloráciou metánu 7,5 1
Výroba chlórfluoro-uhličitanov19) - -

19) V súčasnosti nemožno určiť limitné hodnoty pre túto výrobu.

Limitné hodnoty znečistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesačným hodnotám uvedeným v tabuľke.

Ak vypúšťané množstvo neprekročí za rok 30 kg, môže sa zaviesť zjednodušený postup monitorovania.

Časť B: Kvalitatívne ciele

Koncentrácia trichlórmetánu v povrchových vodách nesmie byť vyššia ako 12 µg/l.

Časť C: Odporúčané metódy merania a limity detekcie

Odporúčaná metóda na stanovenie trichlórmetánu v odpadových vodách a v povrchových vodách je plynová chromatografia. Pre koncentrácie pod 0,5 mg/l sa používa citlivý detektor, v tom prípade je limit detekcie 0,1 µg/l. Pre koncentrácie vyššie ako 0,5 mg/l je prípustný limit detekcie 0,1 mg/l.

Odporúčaná metóda na stanovenie trichlórmetánu v sedimentoch a organizmoch je plynová chromatografia s detektorom elektrónového záchytu po príslušnej úprave vzoriek. Limit detekcie je v rozsahu od 1 do 10 µg/kg sušiny.

Správnosť a presnosť metódy musí byť ± 50 % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty detekčného limitu.

11. Špecifické opatrenia pre 1,2-dichlóretán (EDC)

CAS č.107-06-2

Časť A: Limitné hodnoty znečistenia a postup ich monitorovania vo vypúšťaných odpadových vodách

Výrobná prevádzka20) Limitné hodnoty znečistenia
Množstvo21) (g/t) Koncentrácia22) (mg/l)
a) Výroba len EDC (bez spracovania/použitia na jednom mieste) 2,5 1,25
b) Výroba EDC so spracovaním alebo použitím na rovnakom mieste s výnimkou použitia podľa e) ďalej23) 5 2,5
c) Spracovanie EDC na iné látky ako vinylchlorid24) 2,5 1
d) Používanie EDC na odmasťovanie kovov (mimo miesta výroby) podľa b)25) - 0,1
e) Používanie EDC pri výrobe ionomeničov26) - -

20) Čistá výrobná kapacita EDC obsahuje podiel EDC, ktorý nie je krakovaný vo výrobnej jednotke vinylchloridu (VC) spojenej s výrobnou jednotkou EDC. Výroba alebo spracovateľská kapacita je povolená kapacita alebo je daná najvyšším ročným vyprodukovaným alebo spracovaným množstvom počas štyroch rokov pred udelením alebo preverením povolenia.
21) Limitné hodnoty sa vzťahujú
– na výrobné prevádzky a) a b), na čistú výrobnú kapacitu vyjadrenú v tonách,
– na výrobné prevádzky c), na výrobnú kapacitu EDC vyjadrenú v tonách.
Preto v prípade odvetvia b), ak je spracovateľská a užívateľská kapacita väčšia ako výrobná kapacita, limitné hodnoty sa aplikujú na celkovú spracovateľskú a užívateľskú
kapacitu. Ak je na jednom mieste niekoľko zariadení, hraničné hodnoty sa aplikujú na všetky spoločne.
22) Tieto koncentračné limity sa vzťahujú na tieto referenčné objemy:
2 m3/t čistej výrobnej kapacity EDC,
2,5 m3/t čistej výrobnej kapacity EDC,
2,5 m3/t výrobnej kapacity EDC.
23) Limitné hodnoty berú do úvahy všetky rozptýlené vnútorné zdroje EDC, ktorý sa použil ako rozpúšťadlo; zníženie emisií EDC o 99 %. Kombinácia najlepšej dostupnej technológie a neprítomnosť akéhokoľvek rozptýleného vnútorného zdroja umožní zníženie väčšie ako 99,9 %.
24) Výroba týchto látok: etyléndiamín, etylénpolyamín, 1,1,1-trichlóretán, trichlóretén a tetrachlóretén.
25) Tieto limitné hodnoty sa vzťahujú len na podniky s vypúšťaním, ktoré je vyššie ako 30 kg za rok.
26) V súčasnosti nemožno určiť limitné hodnoty pre túto výrobu.

Limitné hodnoty znečistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesačným hodnotám uvedeným v tabuľke.

Ak vypúšťané množstvo neprekročí za rok 30 kg, môže sa zaviesť zjednodušený monitorovací postup.

Časť B: Kvalitatívne ciele

Koncentrácia 1,2-dichlóretánu v povrchových vodách nesmie prevýšiť hodnotu 10 µg/l.

Časť C: Odporúčané metódy merania a limity detekcie

Odporúčaná metóda na stanovenie 1,2-dichlóretánu vo vypúšťaných odpadových vodách a v povrchových vodách je plynová chromatografia s detektorom elektrónového záchytu po extrakcii zodpovedajúcim rozpúšťadlom alebo plynová chromatografia po izolácii postupom “purge and trap„. Limit detekcie pre povrchové vody je 1 µg/l a pre vypúšťané odpadové vody 10 µg/l.

Správnosť a presnosť metódy musí byť ± 50 % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty detekčného limitu.

Koncentráciu EDC možno určiť s odkazom na množstvo AOX, EOX alebo VOX za predpokladu, že tieto metódy dávajú pri použití zodpovedajúceho rozpúšťadla rovnaké výsledky. Na to je potrebné získať koeficient na prepočítanie medzi koncentráciou EDC a koncentráciou parametra, ktorý bol stanovený.

12. Špecifické opatrenia pre trichlóretén (TCE)

CAS č. 79-01-6

Časť A: Limitné hodnoty znečistenia a postup ich monitorovania vo vypúšťaných odpadových vodách

Výrobná prevádzka Limitné hodnoty znečistenia
Množstvo (g/t)27) Koncentrácia (mg/l)28)
a) Výroba trichlóreténu (TCE) a tetrachlóreténu (PCE) 2,5 0,5
b) Používanie TCE na odmasťovanie kovov29) - 0,1

27) Pre výrobu a) limitné hodnoty pre vypúšťanie TCE sa vzťahujú na celkovú výrobnú kapacitu TCE + PCE.
28) Pre výrobu a) limitné hodnoty pre vypúšťanie TCE sa vzťahujú na celkovú výrobnú kapacitu TCE + PCE.
Pre existujúce podniky, ktoré používajú dehydrochloráciu tetrachlóretánu, výrobná kapacita je rovná kapacite výroby TCE-PCE, pomer TCE-PCE výroby je 1: 3.
Výrobná alebo spracovateľská kapacita je kapacita určená v povolení alebo je daná najvyšším ročným vyprodukovaným alebo spracovaným množstvom počas štyroch rokov pred udelením alebo preverením povolenia.
29) Tieto limitné hodnoty sa použijú len pre priemyselné zariadenia s vypúšťaním, ktoré prekračuje 30 kg za rok.

Limitné hodnoty znečistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesačným hodnotám uvedeným v tabuľke.

Ak vypúšťané množstvo neprekročí za rok 30 kg, môže sa zaviesť zjednodušený monitorovací postup.

Časť B: Kvalitatívne ciele

Koncentrácia TCE v povrchových vodách nesmie byť vyššia ako 10 µg/l.

Časť C: Odporúčané metódy merania a limity detekcie

Odporúčaná metóda na stanovenie trichlóreténu vo vypúšťaných odpadových vodách a vodnom prostredí je plynová chromatografia s detektorom elektrónového záchytu po extrakcii zodpovedajúcim rozpúšťadlom. Limit detekcie pre TCE je 0,1 µg/l pre povrchové vody a 10 µg/l pre vypúšťané odpadové vody.

Správnosť a presnosť metódy musí byť ± 50 % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty detekčného limitu.

Koncentráciu TCE možno určiť s odkazom na množstvo AOX, EOX alebo VOX za predpokladu, že tieto metódy dávajú pri použití zodpovedajúceho rozpúšťadla rovnaké výsledky. Na to je potrebné získať koeficient na prepočítanie medzi koncentráciou TCE a koncentráciou parametra, ktorý bol stanovený.

13. Špecifické opatrenia pre tetrachlóretén (PCE)

CAS č. 127-18-4

Časť A: Limitné hodnoty znečistenia a postup ich monitorovania vo vypúšťaných odpadových vodách

Výrobná prevádzka Limitné hodnoty znečistenia
Množstvo (g/t)30) Koncentrácia (mg/l)31)
a) Výroba TCE a PCE (TCE-PCE proces) 2,5 0,5
b) Výroba tetrachlómetánu a PCE (TETRA-PCE proces) 2,5 1,25
c) Používanie PCE na odmasťovanie kovov32) - 0,1
d) Výroba chlórfluoro-uhličitanov33) - -

30) Pre výroby a) a b) sa limitné hodnoty PCE vzťahujú na celkovú výrobnú kapacitu TCE + PCE alebo TETRA + PCE.
Výrobná/spracovacia kapacita je kapacita autorizovaná správou podniku alebo je daná najvyšším ročným vyprodukovaným/spracovaným množstvom počas štyroch rokov pred udelením alebo preverením povolenia.
31) Limitné hodnoty koncentrácie pre PCE sa vzťahujú na tieto referenčné hodnoty: a) 5m3/t výroby TCE + PCE,
b) 2 m3/t výroby TETRA + PCE.
32) Tieto limitné hodnoty sa použijú len pre priemyselné zariadenia s vypúšťaním, ktoré prekračuje 30 kg za rok.
33) V súčasnosti nie je možné určiť limitné hodnoty.

Limitné hodnoty znečistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesačným hodnotám uvedeným v tabuľke.

Ak vypúšťané množstvo neprekročí za rok 30 kg, môže sa zaviesť zjednodušený monitorovací postup.

Časť B: Kvalitatívne ciele

Koncentrácia PCE v povrchových vodách nesmie prevýšiť hodnotu 10 µg/l.

Časť C: Odporúčané metódy merania a limity detekcie

Odporúčaná metóda stanovenia perchlóretylénu (PCE) vo vypúšťaných odpadových vodách a v povrchových vodách je plynová chromatografia s detektorom elektrónového záchytu po extrakcii zodpovedajúcim rozpúšťadlom. Limit detekcie pre TCE je 0,1 µg/l pre povrchové vody a 10 µg/l pre vypúšťané odpadové vody.

Správnosť a presnosť metódy musí byť “ 50 % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty limitu detekcie.

Koncentráciu PCE možno určiť s odkazom na množstvo AOX, EOX alebo VOX za predpokladu, že tieto metódy dávajú pri použití zodpovedajúceho rozpúšťadla rovnaké výsledky. Na to je potrebné získať koeficient na prepočítanie medzi koncentráciou PCE a koncentráciou parametra, ktorý bol stanovený.

14. Špecifické opatrenia pre trichlórbenzén (TCB)34)

CAS č. 12002-48-1

Časť A: Limitné hodnoty znečistenia a postup ich monitorovania vo vypúšťaných odpadových vodách

Výrobná prevádzka Limitné hodnoty znečistenia
Množstvo (g/t)35) Koncentrácia (mg/l)36)
a) Výroba TCB dehydrochloráciou HCH a/alebo spracovanie TCB 10 1
b) Výroba a/alebo spracovanie chlórbenzénu chloráciou benzénu 0,5 0,05

Priemerné denné limitné hodnoty sú dvojnásobkom priemerných mesačných hodnôt uvedených v tabuľke.
34) TCB sa môže vyskytovať ako jeden z týchto troch izomérov: 1,2,3-TCB-CAS 87/61-6,
1,2,4-TCB-CAS 120-82-1 (č.118 zoznamu EHS),
1,3,5-TCB-CAS 180/70-3.
Technický TCB (č. 117 zoznamu EHS) je zmesou týchto troch izomérov s prevahou 1,2,4-TCB a môže takisto obsahovať malé množstvá di- a tetrachlórbenzénu. Tieto opatrenia sa vždy vzťahujú na sumu TCB (súčet troch izomérov) len v rámci tejto prílohy.
35) Limitné hodnoty pre vypúšťanie TCB (súčet troch izomérov) sú dané pre výrobné prevádzky a): vo vzťahu k celkovej výrobnej kapacite TCB, pre výrobné prevádzky
b): vo vzťahu k celkovej výrobnej kapacite mono- a dichlórbenzénov.
36) Limitné koncentrácie sa vzťahujú na tieto referenčné hodnoty: výrobné prevádzky a): 10 m3/t výrobeného alebo spracovaného TCB, výrobné prevádzky
b): 10 m3/t výrobených alebo spracovaných mono- a dichlórbenzénov.

Časť B: Kvalitatívne ciele

Koncentrácia TCB v povrchových vodách nesmie prevýšiť 0,4 µg/l.

Koncentrácia TCB v povrchových vodách, sedimentoch a/alebo mäkkýšoch a/alebo rybách nesmie v čase výrazne vzrastať.

Časť C: Odporúčané metódy merania a limity detekcie

Odporúčaná metóda na stanovenie trichlórbenzénu (TCB) vo vypúšťaných odpadových vodách a v povrchových vodách je plynová chromatografia s detektorom elektrónového záchytu po extrakcii zodpovedajúcim rozpúšťadlom. Limit detekcie pre každý izomér zvlášť je 10 ng/l pre povrchové vody a 1 µg/l pre vypúšťané odpadové vody.

Odporúčaná metóda na stanovenie TCB v sedimentoch a organizmoch je plynová chromatografia s detektorom elektrónového záchytu po príslušnej úprave vzoriek. Detekčný limit pre každý izomér zvlášť je 1 mg/kg sušiny.

Koncentráciu TCB možno určiť s odkazom na množstvo AOX, EOX alebo VOX za predpokladu, že tieto metódy dávajú pri použití zodpovedajúceho rozpúšťadla rovnaké výsledky. Na to je potrebné získať koeficient na prepočítanie medzi koncentráciou TCB a koncentráciou parametra, ktorý bol stanovený.

Správnosť a presnosť metódy musí byť ± 50 % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty limitu detekcie.

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 491/2002 Z. z.

ZÁSADY URČOVANIA LIMITNÝCH HODNÔT ĎALŠÍCH OBZVLÁŠŤ ŠKODLIVÝCH LÁTOK A ŠKODLIVÝCH LÁTOK

1. Kritériom na určenie limitných hodnôt škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok je dosiahnutie kvalitatívnych cieľov povrchových vôd zabezpečujúcich ochranu biocenóz a ochranu zdravia ľudí.

2. Základom stanovenia koncentrácií na zabezpečenie ochrany vodných biocenóz je hodnotenie rizík s využitím ekotoxikologických testov danej látky vykonaných na troch trofických zástupcoch vodnej biocenózy (bakteriálny test, test na rastlinnom organizme a test na primárnych konzumentoch).

3. Ak sa na niektorý vodný útvar vzťahuje viac kvalitatívnych cieľov, stanovujú sa ukazovatele a ich limitné hodnoty tak, aby zohľadňovali najprísnejšie požiadavky kladené na využívanie vôd daného recipienta.

4. Ďalej sa prihliada aj na

a) stanovené ciele udržania, a kde je to potrebné, zlepšenia súčasnej kvality vody,

b) konkrétne požiadavky týkajúce sa citlivých oblastí a osobitne chránených vôd a ich prostredia (napr. jazerá a vodárenské zdroje povrchových a podzemných vôd).

5. Pri určovaní limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia sa berú do úvahy najlepšie dostupné techniky.

6. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia nesmú byť menej prísne ako najbližšie porovnateľné limitné hodnoty stanovené v časti A prílohy č. 7.

Poznámky pod čiarou

1) § 17 ods. 1 písm. g) zákona č. 184 /2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).

2) § 33 ods. 1 zákona č. 184/2002 Z. z.

3) § 32 ods. 4 zákona č. 184/2002 Z. z.

4) § 29 zákona č. 184/2002 Z. z.

5) § 2 ods. 28 zákona č. 184/2002 Z. z.

6) § 33 ods. 1 a 2 zákona č. 184/2002 Z. z.