Vyhláška č. 212/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona

Platnosť od 13.07.2016
Účinnosť od 15.07.2016

OBSAH

212

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 27. júna 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona č. 418/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 6 sa dopĺňa odsekom 23, ktorý znie:

(23) Monitorovanie prvkov kvality pre vodné útvary povrchových vôd sa vykonáva podľa technických noriem.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Napríklad STN EN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Konzervácia vzoriek vody a manipulácia s nimi (ISO 5667-3: 2012) (75 7051), STN EN 15204 Kvalita vody. Pokyny na stanovenie fytoplanktónu inverznou mikroskopiou (Utermöhlova metóda) (75 7851), STN EN 15972 Kvalita vody. Pokyny na kvantitatívne a kvalitatívne skúmanie morského fytoplanktónu (75 7852), STN ISO 10260 Kvalita vody. Meranie biochemických parametrov. Spektrofotometrické stanovenie koncentrácie chlorofylu a (75 7380), STN EN 15460 Kvalita vody. Pokyny na skúmanie makrofytov v jazerách (75 7714), STN EN 14184 Kvalita vody. Pokyny na skúmanie vodných makrofytov v tečúcich vodách (75 7713), STN EN 15708 Kvalita vody. Návod na prieskum, odber vzoriek a laboratórnu analýzu fytobentosu v plytkých tečúcich vodách (75 7716), STN EN 13946 Kvalita vody. Pokyny na rutinný odber a predúpravu vzoriek bentických rozsievok z riek a jazier (75 7754), STN EN 14407 Kvalita vody. Pokyny na identifikáciu, stanovenie a interpretáciu vzoriek bentických rozsievok vo vzorkách z riek a jazier (75 7839), STN EN ISO 10870 Kvalita vody. Návod na výber metód a zariadení na odber vzoriek bentických makroevertebrát v sladkých vodách (ISO 10870: 2012) (75 7750), STN EN 15196 Kvalita vody. Pokyny na odber vzoriek a úpravu exúvií kukiel dvojkrídleho hmyzu čeľade Chironomidae na ekologické hodnotenie (75 7756), STN EN 16150 Kvalita vody. Pokyny na pomerný (pro-rata) multihabitatový odber vzoriek bentických makroevertebrát v brodných tokoch (75 7751), STN EN ISO 19493 Kvalita vody. Pokyny na biologický prieskum morských pevných substrátov (ISO 19493: 2007) (75 7701), STN EN ISO 16665 Kvalita vody. Pokyny na kvantitatívny odber a spracovanie vzoriek makrofauny morského dna (ISO 16665: 2014) (75 7757), STN EN 14962 Kvalita vody. Pokyny na výber metód odberu vzoriek rýb (75 7758), STN EN 14011 Kvalita vody. Odber vzoriek rýb pomocou elektrického prúdu (75 7753), STN EN 15910 Kvalita vody. Návod na odhad početnosti rýb mobilnými hydroakustickými metódami (75 7761), STN EN 14757 Kvalita vody. Odber vzoriek rýb žiabrovými sieťami (75 7755), STN EN 14614 Kvalita vody. Návod na hodnotenie hydromorfologických vlastností tokov (75 7201) a STN EN 16039 Kvalita vody. Návod na hodnotenie hydromorfologických vlastností jazier (75 7204).“.

2. V § 16 odsek 9 znie:

(9) Dobrý chemický stav je stav, keď chemické zloženie útvaru podzemnej vody spĺňa tieto požiadavky:

a) koncentrácie znečisťujúcich látok

1. nevykazujú žiadne vplyvy prieniku slanej vody alebo iných prienikov do podzemnej vody,

2. nepresahujú normy kvality podľa prílohy č. 1a zákona,

3. nevedú k nedosiahnutiu environmentálnych cieľov podľa § 5 ods. 2 zákona pre súvisiace povrchové vody ani k významnému zhoršeniu ekologickej kvality alebo chemickej kvality takých útvarov a ani k žiadnemu významnému poškodeniu suchozemských ekosystémov priamo závislých od útvaru podzemnej vody,

b) zmeny vodivosti podzemnej vody nenaznačujú prienik slanej vody alebo iných prienikov do útvarov podzemnej vody.“.

3. V § 24 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

a) zoznamu a lokalizácie objektov štátnej hydrologickej siete a účelu monitorovania v objektoch štátnej hydrologickej siete,11)

b) základných údajov o množstve, režime, kvalite a o stave povrchových vôd podľa § 4 ods. 2 a základných údajov o množstve, režime, kvalite a o stave podzemných vôd podľa § 4 ods. 3 písm. a), b), e) a f) monitorovaných v objektoch štátnej hydrologickej siete,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 7 zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe.“.

4. V § 24 ods. 2 písmeno h) znie:

h) informácií poskytovaných orgánom štátnej vodnej správy o zaobchádzaní s prioritnými nebezpečnými látkami podľa § 39 ods. 9 zákona,“.

5. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„ Príloha č. 2 k vyhláške č. 418/2010 Z. z.

ZOZNAM ÚTVAROV POVRCHOVEJ VODY

P. č. totP. č. čpČiastkovéKategóriaKód VÚNázov vodného útvaru (VÚ)Typ VÚrkm odrkm doDĺžka VÚDruh VÚ
povodie
Správne územia povodia Dunaja
Čiastkové povodie rieky Dunaj
11DunajRSKD0001Hurbanovský kanálP1M16,100,0016,10AWB
22DunajRSKD0002Patinský kanálP1M22,200,0022,20AWB
33DunajRSKD0003Obidský kanálP1M18,900,0018,90AWB
44DunajRSKD0004Holiare-KosihyP1M11,700,0011,70HMWB
55DunajRSKD0005VydricaK2M16,308,108,20NAT
66DunajRSKD0006Mužliansky potokP1M14,050,0014,05HMWB
77DunajRSKD0008Vojnický potokP1M10,300,0010,30AWB
88DunajRSKD0010Chotinský kanálP1M6,800,006,80AWB
99DunajRSKD0011IzraP1M14,150,0014,15AWB
1010DunajRSKD0012Číčovské ramenoP1M6,600,006,60HMWB
1111DunajRSKD0013Radvanský kanálP1M10,700,0010,70AWB
1212DunajRSKD0014Modriansky potokP1M11,100,0011,10AWB
1313DunajRSKD0015Prívodný kanál z VE GabčíkovoD1(P1V)38,800,0038,80AWB
1414DunajRSKD0016DunajD1(P1V)1880,201869,0011,20NAT
1515DunajRSKD0019DunajD1(P1V)1869,001851,6017,40HMWB
1616DunajRSKD0017DunajD1(P1V)1851,601807,0044,60HMWB
1717DunajRSKD0018DunajD2(P1V)1807,001708,2098,80NAT
1818DunajRSKD0020VydricaK2M8,100,008,10HMWB
Čiastkové povodie rieky Morava
191MoravaRSKM0001MoravaM1(P1V)107,9769,4738,50HMWB
202MoravaRSKM0002MoravaM1(P1V)69,470,0069,47NAT
213MoravaRSKM0003MyjavaK2M83,9055,7028,20HMWB
224MoravaRSKM0005MyjavaP2M55,7040,1015,60NAT
235MoravaRSKM0006MyjavaP1S40,100,0040,10NAT
246MoravaRSKM0007Stará MyjavaP1M9,000,009,00NAT
257MoravaRSKM0008RudavaP2M46,0028,7017,30NAT
268MoravaRSKM0009RudavaP1S28,7011,0017,70NAT
279MoravaRSKM0010RudavaP1S11,000,0011,00NAT
2810MoravaRSKM0011Stará RudavaP1M4,400,004,40NAT
2911MoravaRSKM0012MalinaK2M47,2040,806,40NAT
3012MoravaRSKM0014MalinaP1M40,8023,7017,10HMWB
3113MoravaRSKM0015MalinaP1S23,700,0023,70NAT
3214MoravaRSKM0016Kopčiansky kanálP1M11,800,0011,80HMWB
3315MoravaRSKM0017KystorP1M5,000,005,00NAT
3416MoravaRSKM0018Brezovský potokK2M20,100,0020,10NAT
3517MoravaRSKM0019TeplicaK2M26,009,9016,10NAT
3618MoravaRSKM0021TeplicaP2S8,700,008,70HMWB
3719MoravaRSKM0023MlákaP1M11,600,0011,60HMWB
3820MoravaRSKM0024kanál Tvrdonice-HoličP1M12,600,0012,60AWB
3921MoravaRSKM0025ChvojnicaK2M32,8022,5010,30NAT
4022MoravaRSKM0026ChvojnicaP2M22,500,0022,50NAT
4123MoravaRSKM0027Stupavský potokK2M25,206,0519,15NAT
4224MoravaRSKM0028Stupavský potokP1M6,050,006,05NAT
4325MoravaRSKM0029MočiarkaP1M13,600,0013,60NAT
4426MoravaRSKM0030Zlatnícky potokK2M13,300,0013,30HMWB
4527MoravaRSKM0031Studená vodaP1M6,900,006,90HMWB
4628MoravaRSKM0032Lakšársky potokP1M24,000,0024,00NAT
4729MoravaRSKM0033BystrinaK2M5,000,005,00HMWB
4830MoravaRSKM0035kanál Kúty-BrodskéP1M7,800,007,80AWB
4931MoravaRSKM0037Koválovský potokP1M7,900,007,90HMWB
5032MoravaRSKM0039Unínsky potokP2M16,3010,705,60NAT
5133MoravaRSKM0040Unínsky potokP1M10,700,0010,70NAT
5234MoravaRSKM0041Sudomerický potokK2M13,900,0013,90HMWB
5335MoravaRSKM0042Koválovecký potokP2M6,900,006,90HMWB
5436MoravaRSKM0043RudavkaP1M12,800,0012,80NAT
5537MoravaRSKM0045Smolinský potokP1M8,250,008,25HMWB
5638MoravaRSKM0046Zohorský kanálP1M31,400,0031,40AWB
5739MoravaRSKM0047HrudkyK2M8,800,008,80HMWB
5840MoravaRSKM0048Suchý potokK2M17,509,907,60NAT
5941MoravaRSKM0049Suchý potokP1M9,900,009,90NAT
6042MoravaRSKM0050Malolevársky kanálP1M15,200,0015,20AWB
6143MoravaRSKM0052Jablonovský potokP1M8,300,008,30NAT
6244MoravaRSKM0053Mariansky potokK2M5,600,005,60NAT
6345MoravaRSKM0054VývratK2M9,704,705,00NAT
6446MoravaRSKM0055VývratP1M4,700,004,70NAT
6547MoravaRSKM0056Sološnícky potokK2M9,904,505,40NAT
6648MoravaRSKM0057Sološnícky potokP1M4,500,004,50NAT
6749MoravaRSKM0058Pernecký potokK2M10,805,105,70NAT
6850MoravaRSKM0059Pernecký potokP1M5,100,005,10NAT
6951MoravaRSKM0062Pernecká MalinaP1M9,700,009,70NAT
7052MoravaRSKM0063Rohožnícky potokK2M6,902,404,50NAT
7153MoravaRSKM0064Rohožnícky potokP1M2,400,002,40NAT
7254MoravaRSKM0068Záhumenický kanálP1M5,000,005,00AWB
7355MoravaRSKM0070PorecP1M9,300,009,30NAT
7456MoravaRSKM0071Kuklovská kopánkaP1M7,600,003,40NAT
7557MoravaRSKM0072BP Malolevárskeho kanálaP1M8,300,008,30NAT
7658MoravaRSKM0074Obrádznovský potokP1M7,700,007,70NAT
7759MoravaRSKM0078Šaštínsky potokP1M11,700,0011,70NAT
7860MoravaRSKM0079DúbravaP1M8,900,008,90NAT
7961MoravaRSKM0080Kanál Brodské - GbelyP1M11,600,0011,60AWB
8062MoravaRSKM0085OlivaP1M5,200,005,20NAT
8163MoravaRSKM0088Kráľov potokK2M7,203,303,90NAT
8264MoravaRSKM0089Kráľov potokP1M3,300,003,30NAT
8365MoravaRSKM0094JežovkaP1M11,700,0011,70NAT
8466MoravaRSKM0095Starý kanálP1M7,600,007,60AWB
8567MoravaRSKM0097Čársky potokP1M8,300,008,30NAT
8668MoravaRSKM0098Myjavská RudavaP2M14,608,955,65NAT
8769MoravaRSKM0099Myjavská RudavaP1M8,950,008,95NAT
8870MoravaRSKM0100Pasecký potokP2M10,100,0010,10NAT
8971MoravaRSKM0101Rovenský potokP2M5,900,005,90NAT
9072MoravaRSKM0102Hodkovský potokP2M5,500,005,50NAT
9173MoravaRSKM0103Dolinský potokP2M6,400,006,40NAT
9274MoravaRSKM0104Štefanovský potokP2M7,900,007,90NAT
9375MoravaRSKM0106Debernický potokP2M7,150,007,15NAT
9476MoravaRSKM0107Dankácky potokP2M7,400,007,40NAT
9577MoravaRSKM0109Priepasný potokK2M6,300,006,30NAT
961MoravaVNSKM1001VN KunovP2219,908,70HMWB
Čiastkové povodie rieky Váh
971VáhRSKV0001Biely VáhK4M29,507,9021,60NAT
982VáhRSKV0002Biely VáhK3S7,900,007,90NAT
993VáhRSKV0003Čierny VáhK4M39,0011,4027,60NAT
1004VáhRSKV0004Čierny VáhK4M11,400,0011,40NAT
1015VáhRSKV0005VáhV1(K3V)367,20344,7022,50NAT
1026VáhRSKV0006VáhV1(K3V)333,10264,5068,60NAT
1037VáhRSKV0007VáhV2(K2V)264,50143,40121,10HMWB
1048VáhRSKV0008VáhV3(P1V)143,40120,5022,90HMWB
1059VáhRSKV0009Tichý potokK4M37,9023,5014,40NAT
10610VáhRSKV0010BeláK4M23,5012,0011,50NAT
10711VáhRSKV0011BeláK3S12,000,0012,00NAT
10812VáhRSKV0012Biela OravaK4M33,8011,8022,00NAT
10913VáhRSKV0013Biela OravaK3S11,800,0011,80NAT
11014VáhRSKV0014PolhorankaK3M27,1015,6011,50NAT
11115VáhRSKV0015PolhorankaK3M15,607,108,50NAT
11216VáhRSKV0016PolhorankaK3S7,100,007,10NAT
11317VáhRSKV0017JelešnáK4M25,9020,305,60NAT
11418VáhRSKV0018JelešnáK3M20,300,0020,30NAT
11519VáhRSKV0019VáhV3(P1V)114,6076,0038,60HMWB
11620VáhRSKV0020OravaV1(K3V)57,900,0057,90NAT
11721VáhRSKV0021OravicaK4M31,7018,8012,90NAT
11822VáhRSKV0022OravicaK3M18,8011,507,30NAT
11923VáhRSKV0023OravicaK3S11,500,0011,50NAT
12024VáhRSKV0024TuriecK3M77,9071,806,10NAT
12125VáhRSKV0025TuriecK3M70,1058,6011,50NAT
12226VáhRSKV0026TuriecK3S58,600,0058,60NAT
12327VáhRSKV0027VáhV3(P1V)64,200,0064,20HMWB
12428VáhRSKV0028VarínkaK4M24,7017,507,20NAT
12529VáhRSKV0029VarínkaK3M17,508,708,80NAT
12630VáhRSKV0030VarínkaK2S8,700,008,70NAT
12731VáhRSKV0031KysucaK3S63,5045,3018,20NAT
12832VáhRSKV0032KysucaK2S45,300,0045,30NAT
12933VáhRSKV0034BystricaK3M31,2024,706,50NAT
13034VáhRSKV0035BystricaK3S20,7017,203,50NAT
13135VáhRSKV0036BystricaK3S17,200,0017,20NAT
13236VáhRSKV0037RajčankaK3M48,0022,9025,10NAT
13337VáhRSKV0038RajčankaK2S22,900,0022,90NAT
13438VáhRSKV0040Biela VodaK3M24,509,9014,60NAT
13539VáhRSKV0041Biela VodaK2S9,900,009,90NAT
13640VáhRSKV0042VláraK2S10,900,0010,90NAT
13741VáhRSKV0043JablonkaK2S32,809,4023,40NAT
13842VáhRSKV0044Jablonka/Čachtický kanálP1M9,400,009,40AWB
13943VáhRSKV0046Stará NitraV3(P1V)22,900,0022,90NAT
14044VáhRSKV0047Stará ŽitavaP1S32,800,0032,80NAT
14145VáhRSKV0048DemänovkaK4M18,407,7510,65NAT
14246VáhRSKV0049DemänovkaK3M7,750,007,75NAT
14347VáhRSKV0050VricaK4M19,507,1012,40NAT
14448VáhRSKV0051VricaK3M7,100,007,10NAT
14549VáhRSKV0052Porubský potokK2M11,700,0011,70NAT
14650VáhRSKV0053Branovský potokP1M17,400,0017,40NAT
14751VáhRSKV0054Nosický kanálV2(K2V)34,000,0034,00AWB
14852VáhRSKV0055Biskupický kanálP1M38,850,0038,85AWB
14953VáhRSKV0056Krupský potokP2M31,0019,7011,30NAT
15054VáhRSKV0057Krupský potokP1M19,700,0019,70NAT
15155VáhRSKV0058Limbašský potokK2M10,950,0010,95NAT
15256VáhRSKV0060TepliankaK4M11,904,507,40NAT
15357VáhRSKV0061TepliankaK3M4,500,004,50HMWB
15458VáhRSKV0062PetruškaK3M8,400,008,40NAT
15559VáhRSKV0063SliačankaK4M9,706,703,00NAT
15660VáhRSKV0064SliačankaK3M6,700,006,70NAT
15761VáhRSKV0065VeseliankaK4M19,400,0019,40NAT
15862VáhRSKV0066Jalovský potokK4M16,308,807,50NAT
15963VáhRSKV0067Jalovský potokK3M8,800,008,80NAT
16064VáhRSKV0068ŠtiavničankaK3M8,900,008,90NAT
16165VáhRSKV0069LudrovčankaK4M11,704,507,20NAT
16266VáhRSKV0070LudrovčankaK3M4,500,004,50NAT
16367VáhRSKV0071LikavkaK3M10,300,0010,30NAT
16468VáhRSKV0072DovalovecK4M12,807,305,50NAT
16569VáhRSKV0073DovalovecK3M7,300,007,30NAT
16670VáhRSKV0074BocaK4M18,600,0018,60NAT
16771VáhRSKV0076SmrečiankaK4M17,606,1011,50NAT
16872VáhRSKV0077SmrečiankaK3M6,100,006,10NAT
16973VáhRSKV0078RačkováK4M11,900,0011,90NAT
17074VáhRSKV0079Zadná vodaK4M6,700,006,70NAT
17175VáhRSKV0080KlačiankaK4M16,508,408,10NAT
17276VáhRSKV0081KlačiankaK3M8,400,008,40NAT
17377VáhRSKV0082DúbravkaK3M10,600,0010,60NAT
17478VáhRSKV0083ĽupčiankaK4M23,207,6015,60NAT
17579VáhRSKV0084ĽupčiankaK3M7,600,007,60NAT
17680VáhRSKV0085KvačiankaK4M13,305,507,80NAT
17781VáhRSKV0086KvačiankaK3M5,500,005,50NAT
17882VáhRSKV0087TrnovecK4M14,609,704,90NAT
17983VáhRSKV0088TrnovecK3M9,700,009,70NAT
18084VáhRSKV0089IpolticaK4M17,000,0017,00NAT
18185VáhRSKV0090ČierňankaK2M21,500,0021,50NAT
18286VáhRSKV0091BlatinaK2M17,600,0017,60NAT
18387VáhRSKV0092RevúcaK3M33,3016,4016,90NAT
18488VáhRSKV0093RevúcaK3M16,400,0016,40NAT
18589VáhRSKV0094PredmierankaK3M14,600,0014,60NAT
18690VáhRSKV0095Biely potokK4M10,203,207,00NAT
18791VáhRSKV0096Biely potokK3M3,200,003,20NAT
18892VáhRSKV0098ZabiedovčíkK4M11,305,156,15NAT
18993VáhRSKV0099ZabiedovčíkK3M5,150,005,15NAT
19094VáhRSKV0100Necpalský potokK4M18,155,3012,85NAT
19195VáhRSKV0101Necpalský potokK3M5,300,005,30NAT
19296VáhRSKV0102HruštínkaK4M18,9010,108,80NAT
19397VáhRSKV0103HruštínkaK3M10,100,0010,10NAT
19498VáhRSKV0104HoleškaK2M16,258,807,45NAT
19599VáhRSKV0105HoleškaP1M8,800,008,80NAT
196100VáhRSKV0106ZázrivkaK3M19,900,0019,90NAT
197101VáhRSKV0107Jasenovský potokK3M8,600,008,60NAT
198102VáhRSKV0108ČierňankaK3M10,100,0010,10NAT
199103VáhRSKV0109StudenecK4M13,808,605,20NAT
200104VáhRSKV0110StudenecK3M8,600,008,60NAT
201105VáhRSKV0111Krivský potokK4M8,804,304,50NAT
202106VáhRSKV0112Krivský potokK3M4,300,004,30NAT
203107VáhRSKV0113Studený potokK4M25,909,8016,10NAT
204108VáhRSKV0114Studený potokK3M9,800,009,80NAT
205109VáhRSKV0115Trniansky potokK2M8,050,008,05NAT
206110VáhRSKV0117ChtelničkaP2M19,8013,955,85NAT
207111VáhRSKV0118ChtelničkaP1M13,950,0013,95NAT
208112VáhRSKV0119KošaK2M16,900,0016,90NAT
209113VáhRSKV0120MútňankaK4M22,400,0022,40NAT
210114VáhRSKV0121Beliansky potokK4M8,102,405,70NAT
211115VáhRSKV0122Beliansky potokK3M2,400,002,40NAT
212116VáhRSKV0123TepličkaK2M25,000,0025,00HMWB
213117VáhRSKV0124KlanečnicaK2S16,600,0016,60NAT
214118VáhRSKV0125BošáčkaK2S22,000,0022,00NAT
215119VáhRSKV0126Biely potokK3M6,400,006,40NAT
216120VáhRSKV0127Podhájsky potokK2M15,8010,605,20NAT
217121VáhRSKV0128Podhájsky potokP1M10,600,0010,60NAT
218122VáhRSKV0129Hraničný KriváňK3M6,500,006,50NAT
219123VáhRSKV0130ChyžníkK3M1,600,001,60NAT
220124VáhRSKV0131KriváňK3M1,800,001,80NAT
221125VáhRSKV0132Beliansky potokK4M14,500,0014,50NAT
222126VáhRSKV0133HybicaK4M18,5010,957,55NAT
223127VáhRSKV0134HybicaK3M10,950,0010,95NAT
224128VáhRSKV0135ĽubochniankaK4M24,408,3016,10NAT
225129VáhRSKV0136ĽubochniankaK3M8,300,008,30NAT
226130VáhRSKV0137Kantorský potokK3M15,200,0015,20NAT
227131VáhRSKV0138Kunerádsky potokK4M13,605,957,65NAT
228132VáhRSKV0139Kunerádsky potokK3M5,950,005,95NAT
229133VáhRSKV0140Dubovský potokP2M14,304,609,70NAT
230134VáhRSKV0141Dubovský potokP1M4,600,004,60NAT
231135VáhRSKV0142Kamenistý potokK4M7,300,007,30NAT
232136VáhRSKV0144Tovársky potokK3M20,509,1511,35NAT
233137VáhRSKV0145Tovársky potokK2M9,150,009,15NAT
234138VáhRSKV0146Krpeliansky kanálK3M17,200,0017,20AWB
235139VáhRSKV0147Klubinský potokK3M8,700,008,70NAT
236140VáhRSKV0148Vadičovský potokK3M15,300,0015,30NAT
237141VáhRSKV0149LednicaK2M16,400,0016,40NAT
238142VáhRSKV0150VychylovkaK3M9,500,009,50NAT
239143VáhRSKV0151ZajarčieP1M12,400,0012,40NAT
240144VáhRSKV0154Biela VodaK4M4,000,004,00NAT
241145VáhRSKV0155Viničiarsky kanálP1M5,800,005,80AWB
242146VáhRSKV0156Valčiansky potokK4M11,752,409,35NAT
243147VáhRSKV0157Valčiansky potokK3M2,400,002,40NAT
244148VáhRSKV0158OlešniankaK3M10,900,0010,90NAT
245149VáhRSKV0159Osliansky potokK3M13,300,0013,30NAT
246150VáhRSKV0160TeplicaP1M5,900,005,90NAT
247151VáhRSKV0161Šúrsky kanálP1M16,300,0016,30AWB
248152VáhRSKV0162TurčekK3M5,900,005,90NAT
249153VáhRSKV0163Sklabinský potokK3M17,600,0017,60NAT
250154VáhRSKV0164Pivovarský potokK4M7,954,603,35NAT
251155VáhRSKV0165Pivovarský potokK3M4,600,004,60NAT
252156VáhRSKV0166JarčieP1M26,200,0026,20NAT
253157VáhRSKV0167Hričovský kanálK2M28,400,0028,40AWB
254158VáhRSKV0168Turiansky potokK4M9,704,904,80NAT
255159VáhRSKV0169Turiansky potokK3M4,900,004,90NAT
256160VáhRSKV0170Porubský potokK4M13,307,206,10NAT
257161VáhRSKV0171Porubský potokK3M7,200,007,20NAT
258162VáhRSKV0172Somolický potokK3M6,700,006,70NAT
259163VáhRSKV0173Komočský kanálP1M21,000,0021,00AWB
260164VáhRSKV0174Selecký potokK2M15,100,0015,10NAT
261165VáhRSKV0175Drahovský potokV3(P1V)11,300,0011,30AWB
262166VáhRSKV0176Klátovský kanálP1M19,400,0019,40AWB
263167VáhRSKV0178ChocholnicaK2M22,600,0022,60NAT
264168VáhRSKV0180Trebostovský potokK4M11,206,304,90NAT
265169VáhRSKV0181Trebostovský potokK3M6,300,006,30NAT
266170VáhRSKV0182DolinkaK3M17,100,0017,10NAT
267171VáhRSKV0183Beliansky potokK4M20,208,5011,70NAT
268172VáhRSKV0184Beliansky potokK3M8,500,008,50NAT
269173VáhRSKV0185Asód - ČergovP1M15,700,0015,70AWB
270174VáhRSKV0186KamečnicaK2M17,400,0017,40NAT
271175VáhRSKV0187Lopašovský potokP1M8,100,008,10NAT
272176VáhRSKV0188PetrovičkaK3M16,507,209,30NAT
273177VáhRSKV0189PetrovičkaK2M7,200,007,20NAT
274178VáhRSKV0190JasenicaK3M10,400,0010,40NAT
275179VáhRSKV0192DomanižankaK2M19,500,0019,50NAT
276180VáhRSKV0193Strážovský potokK3M10,802,508,30NAT
277181VáhRSKV0194Strážovský potokK2M2,500,002,50NAT
278182VáhRSKV0195PružinkaK2M18,800,0018,80NAT
279183VáhRSKV0196HradniankaK2M12,850,0012,85NAT
280184VáhRSKV0197Predpolomský potokK2M8,300,008,30NAT
281185VáhRSKV0198ŠtiavnikK3M19,158,2010,95NAT
282186VáhRSKV0199ŠtiavnikK2M8,200,008,20NAT
283187VáhRSKV0200DubováP1M21,400,0021,40NAT
284188VáhRSKV0201Boldog - SládkovičovoP1M15,400,0015,40AWB
285189VáhRSKV0202Kolárovský kanálP1M28,300,0028,30AWB
286190VáhRSKV0203Martovský kanálP1M14,200,0014,20AWB
287191VáhRSKV0204Horná BlavaP2M37,4025,5011,90NAT
288192VáhRSKV0205Horná BlavaP1M25,509,8015,70NAT
289193VáhRSKV0206Dolná BlavaP1M9,800,009,80NAT
290194VáhRSKV0208ParnáK2M37,0522,6014,45NAT
291195VáhRSKV0209ParnáP1M22,600,0022,60NAT
292196VáhRSKV0210SúčankaK2M19,900,0019,90NAT
293197VáhRSKV0211Turniansky potokK2M11,050,0011,05NAT
294198VáhRSKV0212StriebornicaK2M8,000,008,00NAT
295199VáhRSKV0213TŕstieK2M19,150,0019,15NAT
296200VáhRSKV0214DlhopoľkaK3M12,906,955,95NAT
297201VáhRSKV0215DlhopoľkaK2M6,950,006,95NAT
298202VáhRSKV0216Lovčiansky potokP1M7,200,007,20NAT
299203VáhRSKV0217RovniankaK3M16,257,808,45NAT
300204VáhRSKV0218RovniankaK2M7,800,007,80NAT
301205VáhRSKV0219TeplicaK4M27,2018,808,40NAT
302206VáhRSKV0220TeplicaK3M18,800,0018,80NAT
303207VáhRSKV0221VlárkaK3M7,500,007,50NAT
304208VáhRSKV0222PapradniankaK3M21,159,9011,25NAT
305209VáhRSKV0223PapradniankaK2M9,900,009,90NAT
306210VáhRSKV0224LyskyK3M5,700,005,70NAT
307211VáhRSKV0225Lándorský kanálP1M11,900,0011,90AWB
308212VáhRSKV0226Komárňanský kanálP1M32,700,0032,70AWB
309213VáhRSKV0227Kalnický potokK2M14,700,0014,70NAT
310214VáhRSKV0228Marikovský potokK3M21,707,6014,10NAT
311215VáhRSKV0229Marikovský potokK2M7,600,007,60NAT
312216VáhRSKV0230Čierna vodaK3M6,300,006,30NAT
313217VáhRSKV0231PaludžankaK4M17,6010,607,00NAT
314218VáhRSKV0232PaludžankaK3M10,600,0010,60NAT
315219VáhRSKV0233Blatnický potokK4M17,159,008,15NAT
316220VáhRSKV0234Blatnický potokK3M9,000,009,00NAT
317221VáhRSKV0235ZubákK2M16,100,0016,10NAT
318222VáhRSKV0236DrietomicaK2M11,300,0011,30NAT
319223VáhRSKV0237Žitkovský potokK2M8,600,008,60NAT
320224VáhRSKV0240Vištucký potokP1M21,200,0021,20NAT
321225VáhRSKV0241Štefanovský potokK2M11,406,804,60NAT
322226VáhRSKV0242Štefanovský potokP1M6,800,006,80NAT
323227VáhRSKV0246Milošovský potokK3M10,500,0010,50NAT
324228VáhRSKV0248TrsteníkK3M7,600,007,60NAT
325229VáhRSKV0249TrojáčkaK3M5,250,005,25NAT
326230VáhRSKV0250Hlboký potokK4M5,302,802,50NAT
327231VáhRSKV0251Hlboký potokK3M2,800,002,80NAT
328232VáhRSKV0252Sihelniansky potokK3M6,100,006,10NAT
329233VáhRSKV0254StruháreňK3M8,200,008,20NAT
330234VáhRSKV0255Povinský potokK3M7,900,007,90NAT
331235VáhRSKV0256LodniankaK3M7,000,007,00NAT
332236VáhRSKV0257OchodničankaK3M6,800,006,80NAT
333237VáhRSKV0258PucovK3M8,600,008,60NAT
334238VáhRSKV0259BystráK4M13,607,206,40NAT
335239VáhRSKV0260BystráK3M7,200,007,20NAT
336240VáhRSKV0261RáztokaK3M7,300,007,30NAT
337241VáhRSKV0262ČadečankaK3M7,700,007,70NAT
338242VáhRSKV0263IstebniankaK3M10,100,0010,10NAT
339243VáhRSKV0264HarvelkaK3M5,400,005,40NAT
340244VáhRSKV0267KorniankaK3M6,400,006,40NAT
341245VáhRSKV0268Leštinský potokK3M8,600,008,60NAT
342246VáhRSKV0269PribišK3M9,500,009,50NAT
343247VáhRSKV0270RadôstkaK3M12,700,0012,70NAT
344248VáhRSKV0271BystričkaK4M6,000,006,00NAT
345249VáhRSKV0273Žaškovský potokK3M6,400,006,40NAT
346250VáhRSKV0274OrvišníkK3M7,600,007,60NAT
347251VáhRSKV0277Kolárovický potokK3M11,302,908,40NAT
348252VáhRSKV0278Kolárovický potokK2M2,900,002,90NAT
349253VáhRSKV0279RačováK3M5,400,005,40NAT
350254VáhRSKV0282TrstenáK3M7,800,007,80NAT
351255VáhRSKV0283Dlžiansky potokK3M6,400,006,40NAT
352256VáhRSKV0284Chlebnický potokK3M9,200,009,20NAT
353257VáhRSKV0285Zakopčiansky potokK3M5,700,005,70NAT
354258VáhRSKV0286RakováK3M10,800,0010,80NAT
355259VáhRSKV0287NeslušankaK3M12,700,0012,70NAT
356260VáhRSKV0289KúrK4M7,653,304,35NAT
357261VáhRSKV0290KúrK3M3,300,003,30NAT
358262VáhRSKV0291BránicaK4M7,050,007,05NAT
359263VáhRSKV0293Chmúrov potokK3M5,300,005,30NAT
360264VáhRSKV0294Rudinský potokK3M11,600,0011,60NAT
361265VáhRSKV0298BeňadínK3M10,600,0010,60NAT
362266VáhRSKV0300DivinaK3M9,700,009,70NAT
363267VáhRSKV0301ĽuborčaK3M13,206,506,70NAT
364268VáhRSKV0302ĽuborčaK2M6,500,006,50NAT
365269VáhRSKV0304Šľahorov potokK2M6,800,006,80NAT
366270VáhRSKV0305Katlinský potokK3M4,900,004,90NAT
367271VáhRSKV0308LesniankaK3M9,800,009,80NAT
368272VáhRSKV0309Podhradský potokK3M22,3011,6010,70NAT
369273VáhRSKV0310Podhradský potokK2M11,600,0011,60NAT
370274VáhRSKV0311Modrovský potokK2M9,700,009,70NAT
371275VáhRSKV0312Hrádocký potokK2M8,700,008,70NAT
372276VáhRSKV0313Rybnický potokK2M9,100,009,10NAT
373277VáhRSKV0314Soblahovský potokK2M11,800,0011,80NAT
374278VáhRSKV0316Horčanský potokK2M10,400,0010,40NAT
375279VáhRSKV0317Sedličiansky potokK2M9,700,009,70NAT
376280VáhRSKV0318RandováK4M8,300,008,30NAT
377281VáhRSKV0319MútnikK4M6,700,006,70NAT
378282VáhRSKV0320Juríkov potokK4M8,700,008,70NAT
379283VáhRSKV0321MendzrovkaK4M8,700,008,70NAT
380284VáhRSKV0322MútnikK4M6,300,006,30NAT
381285VáhRSKV0323Zimná vodaK4M7,100,007,10NAT
382286VáhRSKV0324Dlhá vodaK4M9,100,009,10NAT
383287VáhRSKV0325LomnicaK4M6,450,006,45NAT
384288VáhRSKV0326ZasihliankaK4M10,600,0010,60NAT
385289VáhRSKV0327KliniankaK4M16,050,0016,05NAT
386290VáhRSKV0328Sivý potokK4M8,100,008,10NAT
387291VáhRSKV0329BlatnáK4M8,250,008,25NAT
388292VáhRSKV0330Bobrovecký potokK4M7,900,007,90NAT
389293VáhRSKV0333Hlboký potokK4M6,800,006,80NAT
390294VáhRSKV0337Kozí potokK3M6,500,006,50NAT
391295VáhRSKV0338MútnikK3M7,250,007,25NAT
392296VáhRSKV0340Starý Klatovský kanálP1S18,200,0018,20AWB
393297VáhRSKV0343Babský potokP1M10,100,0010,10NAT
394298VáhRSKV0344Gorazdovský kanálP1M6,900,006,90AWB
395299VáhRSKV0345SlatinkaP1M6,200,006,20NAT
396300VáhRSKV0350Pribetský kanálP1M17,200,0017,20AWB
397301VáhRSKV0352Mlynský potokP1M5,250,005,25NAT
398302VáhRSKV0354Lančarský potokP1M14,800,0014,80NAT
399303VáhRSKV0361Borovský kanálP1M8,300,008,30AWB
400304VáhRSKV0362Račiansky potokP1M5,050,005,05NAT
401305VáhRSKV0363RakováP2M8,700,008,70NAT
402306VáhRSKV0366Stránsky potokK4M12,655,007,65NAT
403307VáhRSKV0367Stránsky potokK3M5,000,005,00NAT
404308VáhRSKV0368BystričkaK4M11,505,206,30NAT
405309VáhRSKV0369BystričkaK3M5,200,005,20NAT
406310VáhRSKV0370KrchováK4M8,704,304,40NAT
407311VáhRSKV0371KrchováK3M4,300,004,30NAT
408312VáhRSKV0372Klačiansky potokK4M4,700,004,70NAT
409313VáhRSKV0374Šútovský potokK4M8,302,955,35NAT
410314VáhRSKV0375Šútovský potokK3M2,950,002,95NAT
411315VáhRSKV0376ZázriváK4M8,053,754,30NAT
412316VáhRSKV0377ZázriváK3M3,750,003,75NAT
413317VáhRSKV0380SvarínkaK4M9,150,009,15NAT
414318VáhRSKV0381DikulaK4M9,100,009,10NAT
415319VáhRSKV0382Benkovský potokK4M7,000,007,00NAT
416320VáhRSKV0383HodrušaK4M8,800,008,80NAT
417321VáhRSKV0384MalužináK4M9,800,009,80NAT
418322VáhRSKV0385ŠtiavnicaK4M18,900,0018,90NAT
419323VáhRSKV0387BystráK4M6,050,006,05NAT
420324VáhRSKV0389Mlynský potokK3M9,300,009,30NAT
421325VáhRSKV0393Koprovský potokK4M11,900,0011,90NAT
422326VáhRSKV0394Jamnický potokK4M7,400,007,40NAT
423327VáhRSKV0395Mlyničná vodaK4M10,200,0010,20NAT
424328VáhRSKV0396BystráK4M6,800,006,80NAT
425329VáhRSKV0397KrivuľaK4M7,700,007,70NAT
426330VáhRSKV0399IľanoviankaK4M10,104,006,10NAT
427331VáhRSKV0400IľanoviankaK3M4,000,004,00NAT
428332VáhRSKV0402ProsiečankaK4M8,104,004,10NAT
429333VáhRSKV0403ProsiečankaK3M4,000,004,00NAT
430334VáhRSKV0404SestrčK4M11,204,207,00NAT
431335VáhRSKV0405SestrčK3M4,200,004,20NAT
432336VáhRSKV0406Suchý potokK4M12,855,007,85NAT
433337VáhRSKV0407Suchý potokK3M5,000,005,00NAT
434338VáhRSKV0408MalatinkaK3M9,700,009,70NAT
435339VáhRSKV0409Čutkov potokK4M8,403,205,20NAT
436340VáhRSKV0410Čutkov potokK3M3,200,003,20NAT
437341VáhRSKV0411Bystrý potokK4M8,802,806,00NAT
438342VáhRSKV0412Bystrý potokK3M2,800,002,80NAT
439343VáhRSKV0417KomjatnáK3M7,300,007,30NAT
440344VáhRSKV0418RáztokyK3M7,350,007,35NAT
441345VáhRSKV0419PoleriekaK3M6,700,006,70NAT
442346VáhRSKV0420VôdkyK3M9,300,009,30NAT
443347VáhRSKV0422Borovský potokK3M6,000,006,00NAT
444348VáhRSKV0423KalníkK3M7,700,007,70NAT
445349VáhRSKV0425Podhradský potokK3M8,900,008,90NAT
446350VáhRSKV0426LopušnáK4M6,600,006,60NAT
447351VáhRSKV0428ČierňavaK4M5,400,005,40NAT
448352VáhRSKV0429KorytnicaK4M12,400,0012,40NAT
449353VáhRSKV0430PatočinyK4M7,200,007,20NAT
450354VáhRSKV0432LúžňankaK4M11,100,0011,10NAT
451355VáhRSKV0434Gaderský potokK4M17,200,0017,20NAT
452356VáhRSKV0436SelenecK4M6,900,006,90NAT
453357VáhRSKV0437Sloviansky potokK4M9,300,009,30NAT
454358VáhRSKV0438Ždiarsky potokK4M10,600,0010,60NAT
455359VáhRSKV0439Bitarovský potokK2M7,500,007,50NAT
456360VáhRSKV0440Podkylavský potokK2M5,200,005,20NAT
457361VáhRSKV0441LietavkaK2M8,800,008,80NAT
458362VáhRSKV0442Závadský potokK2M7,800,007,80NAT
459363VáhRSKV0443SviniankaK2M9,200,009,20NAT
460364VáhRSKV0445Podhradský potokK2M8,500,008,50NAT
461365VáhRSKV0446RosinkaK2M11,800,0011,80NAT
462366VáhRSKV0447Krivoklátsky potokK2M15,500,0015,50NAT
463367VáhRSKV0448Opatovský potokK2M6,800,006,80NAT
464368VáhRSKV0449KvašovK2M9,350,009,35NAT
465369VáhRSKV0450Bolešovský potokK2M9,200,009,20NAT
466370VáhRSKV0452KotrčinaK2M7,300,007,30NAT
467371VáhRSKV0454Ivanovský potokK2M10,700,0010,70NAT
468372VáhRSKV0455Melčický potokK2M8,800,008,80NAT
469373VáhRSKV0456VrzavkaK2M10,800,0010,80NAT
470374VáhRSKV0457Lednický potokK2M8,100,008,10NAT
471375VáhRSKV0459Kolačinský potokK2M8,100,008,10NAT
472376VáhRSKV0460DubničkaK2M11,600,0011,60NAT
473377VáhRSKV0461LieskovecK2M7,900,007,90NAT
474378VáhRSKV0462Maninský potokK2M11,050,0011,05NAT
475379VáhRSKV0464Moštenický potokK2M8,050,008,05NAT
476380VáhRSKV0465RudníkK2M11,600,0011,60NAT
477381VáhRSKV0466Slatinský potokK2M12,500,0012,50NAT
478382VáhRSKV0467KubricaK2M7,300,007,30NAT
479383VáhRSKV0469Zlatovský potokK2M8,800,008,80NAT
480384VáhRSKV0470Matejovský potokK2M7,800,007,80NAT
481385VáhRSKV0471BodiankaK2M6,400,006,40NAT
4822VáhVNSKV1001VN Liptovská Mara, VN BešeňováK333344,70333,10HMWB
4833VáhVNSKV1002VN SĺňavaP112120,50114,60HMWB
4844VáhVNSKV1003VN KráľováP11376,0064,20HMWB
4855VáhVNSKV1004VN Orava, VN TvrdošínK323sútok Bielej
a Čiernej Oravy
57,90HMWB
4866VáhVNSKV1005VN TurčekK33171,8070,10HMWB
4877VáhVNSKV1006VN Nová BystricaK33224,7020,70HMWB
4888VáhVNSKV1007VN BudmericeP12128,6026,75HMWB
489393VáhRSKW0001Malý DunajV3(P1V)126,70119,007,70HMWB
490394VáhRSKW0002Malý DunajV3(P1V)119,000,00119,00NAT
491395VáhRSKW0003Čierna vodaP1M54,5038,8015,70NAT
492396VáhRSKW0005Čierna vodaP1S38,800,0038,80NAT
493397VáhRSKW0007Stará Čierna vodaP1S43,800,0043,80NAT
494398VáhRSKW0008Stoličný potokK2M40,4028,3012,10HMWB
495399VáhRSKW0011Stoličný potokP1S28,3011,8016,50NAT
496400VáhRSKW0012Stoličný potokP1S11,800,0011,80NAT
497401VáhRSKW0014Horný DudváhP1S39,750,0039,75NAT
498402VáhRSKW0015Dolný DudváhP1S33,800,0033,80NAT
499403VáhRSKW0016TrnávkaP2M42,3027,4014,90NAT
500404VáhRSKW0017TrnávkaP1M27,4020,606,80NAT
501405VáhRSKW0018TrnávkaP1S20,600,0020,60HMWB
502406VáhRSKW0020GidraK2M38,6031,007,60NAT
503407VáhRSKW0021GidraP1S31,006,2024,80NAT
504408VáhRSKW0022GidraP1S6,200,006,20NAT
505409VáhRSKW0023Gabčíkovo-TopoľníkyP1M28,700,0028,70AWB
506410VáhRSKW0024Salibský DudváhP1S22,800,0022,80NAT
507411VáhRSKW0025DerňaP1S41,800,0041,80NAT
508412VáhRSKW0026Kamenný potokK2M7,250,007,25NAT
509413VáhRSKW0027Smolenický potokK2M9,700,009,70NAT
510414VáhRSKW0028RoňavaP1M16,800,0016,80NAT
511415VáhRSKW0029Chotárny kanálP1S29,100,0029,10AWB
512416VáhRSKW0030Klátovské ramenoP1S30,500,0030,50NAT
513417VáhRSKW0031ŠárdP1S25,500,0025,50NAT
514418NitraRSKN0001NitraK3M168,50161,457,05NAT
515419NitraRSKN0002NitraK2S161,45145,1016,35NAT
516420NitraRSKN0003NitraK2S145,10111,8033,30NAT
517421NitraRSKN0004NitraV3(P1V)111,800,00111,80HMWB
518422NitraRSKN0005Malá NitraP1M30,400,0030,40NAT
519423NitraRSKN0008HandlovkaK2M33,9023,1610,74HMWB
520424NitraRSKN0009HandlovkaK2S23,160,0023,16NAT
521425NitraRSKN0010NitricaK3M51,8030,1021,70NAT
522426NitraRSKN0011NitricaK2S28,300,0028,30NAT
523427NitraRSKN0012BebravaK2M48,6023,5025,10NAT
524428NitraRSKN0014BebravaK2S23,500,0023,50NAT
525429NitraRSKN0015RadošinkaP1M31,0012,1018,90NAT
526430NitraRSKN0016RadošinkaP1S12,100,0012,10NAT
527431NitraRSKN0017ŽitavaK2M69,0045,0024,00NAT
528432NitraRSKN0018ŽitavaK2M45,0040,005,00NAT
529433NitraRSKN0019ŽitavaP1S40,000,0040,00NAT
530434NitraRSKN0020Dlhý kanálP1M48,0019,9028,10NAT
531435NitraRSKN0023Dlhý kanálP1S19,900,0019,90NAT
532436NitraRSKN0024HalačovkaP2M12,400,0012,40NAT
533437NitraRSKN0025ChotinaK2M28,5021,307,20NAT
534438NitraRSKN0026ChotinaP2S21,300,0021,30NAT
535439NitraRSKN0027ŽeleznicaK2M17,707,3010,40NAT
536440NitraRSKN0028ŽeleznicaP2M7,300,007,30NAT
537441NitraRSKN0029SlivnicaP2M13,800,0013,80NAT
538442NitraRSKN0030Zľavský potokP2M14,000,0014,00NAT
539443NitraRSKN0031BočovkaP2M12,050,0012,05NAT
540444NitraRSKN0032RadišaK2M24,400,0024,40NAT
541445NitraRSKN0033Hostiansky potokK2M25,5011,8013,70NAT
542446NitraRSKN0034Hostiansky potokP2M11,800,0011,80NAT
543447NitraRSKN0035LevešK2M11,054,606,45NAT
544448NitraRSKN0036LevešP2M4,600,004,60NAT
545449NitraRSKN0037Jelenský potokK2M10,406,004,40NAT
546450NitraRSKN0038Jelenský potokP2M6,000,006,00NAT
547451NitraRSKN0039StránkaK2M16,909,707,20NAT
548452NitraRSKN0040StránkaP2M9,700,009,70NAT
549453NitraRSKN0041DršňaK2M13,500,0013,50NAT
550454NitraRSKN0042PelúsokK2M13,7010,253,45NAT
551455NitraRSKN0043PelúsokP2M10,250,0010,25NAT
552456NitraRSKN0044Lehotský potokK3M15,809,806,00NAT
553457NitraRSKN0045Lehotský potokK2M9,800,009,80HMWB
554458NitraRSKN0047Osliansky potokK3M14,607,307,30NAT
555459NitraRSKN0048Osný potokK2M7,300,007,30NAT
556460NitraRSKN0049ChvojnicaK3M15,007,807,20NAT
557461NitraRSKN0050ChvojnicaK2M7,800,007,80NAT
558462NitraRSKN0051JaseninaK3M8,600,008,60NAT
559463NitraRSKN0052TužinaK3M14,806,907,90NAT
560464NitraRSKN0053TužinaK2M6,900,006,90NAT
561465NitraRSKN0054Tvrdošovský potokP1M21,200,0021,20NAT
562466NitraRSKN0055Dolinský potokP1M8,050,008,05NAT
563467NitraRSKN0056KadaňP1M18,200,0018,20NAT
564468NitraRSKN0057Hosťovský potokP1M13,800,0013,80NAT
565469NitraRSKN0058DrevenicaK2M22,5015,257,25NAT
566470NitraRSKN0059DrevenicaP2S15,250,0015,25NAT
567471NitraRSKN0060Telinský potokP1M15,300,0015,30NAT
568472NitraRSKN0061ŠiročinaP2M20,9015,155,75NAT
569473NitraRSKN0062ŠiročinaP1M15,150,0015,15NAT
570474NitraRSKN0063BocegajP2M12,000,0012,00NAT
571475NitraRSKN0064Čerešňový potokK2M22,9015,707,20NAT
572476NitraRSKN0065Čerešňový potokP2M15,700,0015,70NAT
573477NitraRSKN0066Perkovský potokP1M21,100,0021,10NAT
574478NitraRSKN0067HlavinkaP2M15,906,109,80NAT
575479NitraRSKN0068HlavinkaP1M6,100,006,10NAT
576480NitraRSKN0069DrahožicaK2M13,600,0013,60NAT
577481NitraRSKN0070HydinaP2M14,300,0014,30NAT
578482NitraRSKN0071SvinnicaP2M21,900,0021,90NAT
579483NitraRSKN0072Majerovský potokP2M18,800,0018,80NAT
580484NitraRSKN0073Porubský potokK3M10,505,904,60NAT
581485NitraRSKN0074Porubský potokK2M5,900,005,90NAT
582486NitraRSKN0075Cerový potokP1M8,200,008,20NAT
583487NitraRSKN0076AndačP1M15,900,0015,90NAT
584488NitraRSKN0077Cabajský potokP1M28,800,0028,80NAT
585489NitraRSKN0078LivinaP2M25,200,0025,20NAT
586490NitraRSKN0079VyčomaK2M21,600,0021,60NAT
587491NitraRSKN0081LiskaP1M20,900,0020,90NAT
588492NitraRSKN0082DobrotkaP1M13,300,0013,30NAT
589493NitraRSKN0083BojniankaK2M25,2014,3010,90NAT
590494NitraRSKN0084BojniankaP2M14,300,0014,30NAT
591495NitraRSKN0086Slavíkovský potokK3M6,800,006,80NAT
592496NitraRSKN0088DubnicaK2M7,000,007,00NAT
593497NitraRSKN0089Slaziansky potokK2M8,254,803,45NAT
594498NitraRSKN0090Slaziansky potokP2M4,800,004,80NAT
595499NitraRSKN0091Hradský potokK2M8,700,008,70NAT
596500NitraRSKN0093Kolačniansky potokK2M6,900,006,90NAT
597501NitraRSKN0094Lefantovský potokK2M7,200,007,20NAT
598502NitraRSKN0095LišnaK2M8,300,008,30NAT
599503NitraRSKN0096JarkyK2M11,055,505,55NAT
600504NitraRSKN0097JarkyP2M5,500,005,50NAT
601505NitraRSKN0098Hradný potokK2M6,300,006,30NAT
602506NitraRSKN0103RudniankaK2M4,000,004,00NAT
603507NitraRSKN0105KravskáK2M8,200,008,20NAT
604508NitraRSKN0106TrebiankaK2M10,500,0010,50NAT
605509NitraRSKN0110BystricaK3M13,706,906,80NAT
606510NitraRSKN0111BystricaK2M6,900,006,90NAT
607511NitraRSKN0112Lazný potokK2M8,600,008,60NAT
608512NitraRSKN0113CigliankaK3M11,157,603,55NAT
609513NitraRSKN0114CigliankaK2M7,600,007,60NAT
610514NitraRSKN0115Žiarny potokK2M8,300,008,30NAT
611515NitraRSKN0116Čereniansky potokK2M7,600,007,60NAT
612516NitraRSKN0119Kamenský potokK3M10,105,055,05NAT
613517NitraRSKN0120Kamenský potokK2M10,100,0010,10NAT
614518NitraRSKN0121MostovkaK2M5,700,005,70NAT
615519NitraRSKN0122Ťapkov potokK3M9,504,654,85NAT
616520NitraRSKN0123Ťapkov potokK2M4,650,004,65NAT
617521NitraRSKN0127Paniansky potokP1M8,150,008,15NAT
618522NitraRSKN0128Janíkovský kanálP1M6,800,006,80AWB
619523NitraRSKN0130Trávnický potokP1M8,600,008,60NAT
620524NitraRSKN0131Bešiansky potokP1M12,500,0012,50NAT
621525NitraRSKN0132LúžtekP1M7,050,007,05NAT
622526NitraRSKN0134Kováčovský potokP1M6,700,006,70NAT
623527NitraRSKN0135BlatnicaP1M7,500,007,50NAT
624528NitraRSKN0136Merašický potokP1M10,900,0010,90NAT
625529NitraRSKN0137Trhovištský potokP1M12,100,0012,10NAT
626530NitraRSKN0138BlatinaP1M7,800,007,80NAT
627531NitraRSKN0139TrnovecP1M10,200,0010,20NAT
628532NitraRSKN0140Babindolský potokP1M8,100,008,10NAT
629533NitraRSKN0141ChrenovkaP1M16,600,0016,60NAT
630534NitraRSKN0142Chrabriansky kanálP1M9,700,009,70AWB
631535NitraRSKN0143SelenecP1M6,900,006,90NAT
632536NitraRSKN0144Rohožnícky potokP2M7,500,007,50NAT
633537NitraRSKN0145HuntákP2M6,700,006,70NAT
634538NitraRSKN0149Hradniansky potokP2M11,800,0011,80NAT
635539NitraRSKN0150InovecP2M18,900,0018,90NAT
636540NitraRSKN0152Kršteniansky potokP2M5,800,005,80NAT
637541NitraRSKN0153Dubnický potokP2M11,200,0011,20NAT
638542NitraRSKN0154JelešnicaP2M7,800,007,80NAT
639543NitraRSKN0155Svitavský potokP2M9,400,009,40NAT
640544NitraRSKN0156Sviniansky potokP2M8,400,008,40NAT
641545NitraRSKN0158Bedziansky potokP2M10,300,0010,30NAT
642546NitraRSKN0160TmaváK3M5,400,005,40NAT
643547NitraRSKN0161ZávadaK2M6,500,006,50NAT
644548NitraRSKN0162Trebichavský potokK2M6,300,006,30NAT
645549NitraRSKN0164OmastinaK2M7,600,007,60NAT
6469NitraVNSKN1001VN Nitrianske RudnoK22130,1028,30HMWB
Čiastkové povodie rieky Hron
6471HronRSKR0001HronK4M280,00265,0015,00NAT
6482HronRSKR0002HronK3S265,00225,0040,00NAT
6493HronRSKR0003HronK2S225,00174,5050,50NAT
6504HronRSKR0004HronR1(K2V)174,5082,0092,50NAT
6515HronRSKR0005HronR2(P1V)82,000,0082,00NAT
6526HronRSKR0006Čierny HronK3M25,3012,1013,20NAT
6537HronRSKR0007Čierny HronK3S12,100,0012,10NAT
6548HronRSKR0008SlatinaK3M59,0050,208,80NAT
6559HronRSKR0009SlatinaK3M48,0041,406,60HMWB
65610HronRSKR0011SlatinaK2S41,407,2034,20NAT
65711HronRSKR0012SlatinaK2S4,700,004,70HMWB
65812HronRSKR0013ZolnáK3M34,0017,0017,00NAT
65913HronRSKR0014ZolnáK2S17,006,2010,80NAT
66014HronRSKR0015ZolnáK2S6,200,006,20NAT
66115HronRSKR0016SikenicaK2M48,5017,3031,20NAT
66216HronRSKR0017SikenicaP1S17,300,0017,30NAT
66317HronRSKR0019ParížP1S39,800,0039,80HMWB
66418HronRSKR0020Vajskovský potokK4M17,408,109,30NAT
66519HronRSKR0021Vajskovský potokK3M8,100,008,10NAT
66620HronRSKR0023BystricaK4M23,0013,609,40NAT
66721HronRSKR0024BystricaK3S13,600,0013,60NAT
66822HronRSKR0025Kremnický potokK3M19,209,1010,10HMWB
66923HronRSKR0026Kremnický potokK2M9,100,009,10HMWB
67024HronRSKR0027Vyhniansky potokK3M13,607,406,20NAT
67125HronRSKR0028Vyhniansky potokK2M7,400,007,40HMWB
67226HronRSKR0029PodlužiankaK2M27,6019,907,70NAT
67327HronRSKR0030PodlužiankaP1M19,900,0019,90HMWB
67428HronRSKR0031JabloňovkaK3M21,8012,709,10NAT
67529HronRSKR0032JabloňovkaK2M12,700,0012,70NAT
67630HronRSKR0033Devičiansky potokP2M11,700,0011,70NAT
67731HronRSKR0034ĽupčicaK3M12,600,0012,60HMWB
67832HronRSKR0035TepláK2M14,906,208,70NAT
67933HronRSKR0036TepláK2M6,200,006,20NAT
68034HronRSKR0037OsrbliankaK4M15,908,007,90NAT
68135HronRSKR0038OsrbliankaK3M8,000,008,00NAT
68236HronRSKR0039Kamenistý potokK4M25,607,9017,70NAT
68337HronRSKR0040Kamenistý potokK3M7,900,007,90NAT
68438HronRSKR0041SkalkaK3M7,800,007,80NAT
68539HronRSKR0042Dedinský potokP1M9,300,009,30NAT
68640HronRSKR0043Kalný potokK2M6,700,006,70NAT
68741HronRSKR0044CeglédP1M5,100,005,10NAT
68842HronRSKR0045PerecP1S52,500,0052,50AWB
68943HronRSKR0046VrbovecP1M24,000,0024,00NAT
69044HronRSKR0047Čaradický potokP2M11,500,0011,50NAT
69145HronRSKR0048KvetniankaP1M30,800,0030,80NAT
69246HronRSKR0049HarmanecK4M6,700,006,70NAT
69347HronRSKR0050HájP1M5,200,005,20NAT
69448HronRSKR0051HutnáK3M14,500,0014,50NAT
69549HronRSKR0052Novobanský potokK2M10,800,0010,80HMWB
69650HronRSKR0053Ďurský potokP1M8,900,008,90NAT
69751HronRSKR0054Starohutský potokK2M8,300,008,30HMWB
69852HronRSKR0055BystriankaK4M19,3010,958,35NAT
69953HronRSKR0056BystriankaK3M10,950,0010,95NAT
70054HronRSKR0057Starohorský potokK4M17,600,0017,60NAT
70155HronRSKR0058Hodrušský potokK3M12,304,507,80NAT
70256HronRSKR0059Hodrušský potokK2M4,500,004,50HMWB
70357HronRSKR0060ŠtiavničkaK4M13,804,609,20NAT
70458HronRSKR0061ŠtiavničkaK3M4,600,004,60NAT
70559HronRSKR0062Tekovský potokK2M10,700,0010,70NAT
70660HronRSKR0063JasenicaK3M21,600,0021,60NAT
70761HronRSKR0064Prochotský potokK3M14,705,009,70NAT
70862HronRSKR0065Prochotský potokK2M5,000,005,00NAT
70963HronRSKR0066KľakK3M18,6011,207,40NAT
71064HronRSKR0067KľakK2M11,200,0011,20NAT
71165HronRSKR0068Lutilský potokK3M19,9012,707,20NAT
71266HronRSKR0069Lutilský potokK2M12,700,0012,70NAT
71367HronRSKR0070HučavaK3M28,3010,6017,70NAT
71468HronRSKR0071HučavaK2M10,600,0010,60NAT
71569HronRSKR0072RohoznáK4M20,8017,353,45NAT
71670HronRSKR0073RohoznáK3M17,350,0017,35NAT
71771HronRSKR0074DriekyňaK3M9,500,009,50NAT
71872HronRSKR0075Selčiansky potokK3M11,200,0011,20NAT
71973HronRSKR0076Jaseniansky potokK4M18,506,7011,80NAT
72074HronRSKR0077Jaseniansky potokK3M6,700,006,70NAT
72175HronRSKR0078NeresnicaK2M23,900,0023,90NAT
72276HronRSKR0079LužiankaP1M25,250,0025,25NAT
72377HronRSKR0080Suchý jarokK2M9,050,009,05NAT
72478HronRSKR0082Breznický potokK3M11,404,906,50NAT
72579HronRSKR0083Breznický potokK2M4,900,004,90NAT
72680HronRSKR0084Malachovský potokK3M11,703,258,45NAT
72781HronRSKR0085Malachovský potokK2M3,250,003,25NAT
72882HronRSKR0086Žemberovský potokK2M6,600,006,60NAT
72983HronRSKR0087Kosorinský potokK3M10,807,103,70NAT
73084HronRSKR0088KostolníkK2M7,100,007,10NAT
73185HronRSKR0089Želobudský potokK3M10,604,805,80NAT
73286HronRSKR0090Želobudský potokK2M4,800,004,80NAT
73387HronRSKR0091Bystrý potokK3M10,604,606,00NAT
73488HronRSKR0092Bystrý potokK2M4,600,004,60NAT
73589HronRSKR0094ĽubicaK3M9,803,256,55NAT
73690HronRSKR0095ĽubicaK2M3,250,003,25NAT
73791HronRSKR0096BezmennýK2M5,800,005,80NAT
73892HronRSKR0097HradnáK3M13,708,255,45NAT
73993HronRSKR0098HradnáK2M8,250,008,25NAT
74094HronRSKR0099Dúbravský potokK2M8,200,008,20NAT
74195HronRSKR0100TurováK3M11,156,304,85NAT
74296HronRSKR0101TurováK2M6,300,006,30NAT
74397HronRSKR0102Detviansky potokK3M12,805,257,55NAT
74498HronRSKR0103Detviansky potokK2M5,250,005,25NAT
74599HronRSKR0104Čajkovský potokK2M14,507,606,90NAT
746100HronRSKR0105Čajkovský potokP1M7,600,007,60NAT
747101HronRSKR0106Lehotský potokK3M8,804,704,10NAT
748102HronRSKR0107Lehotský potokK2M4,700,004,70NAT
749103HronRSKR0109Čierna vodaK3M8,700,008,70NAT
750104HronRSKR0111NemeckáK3M7,203,603,60NAT
751105HronRSKR0112NemeckáK2M3,600,003,60NAT
752106HronRSKR0113RichnavaK3M12,704,158,55NAT
753107HronRSKR0114RichnavaK2M4,150,004,15NAT
754108HronRSKR0115Kocanský potokK2M10,000,0010,00NAT
755109HronRSKR0116BieňK3M14,359,105,25NAT
756110HronRSKR0117BieňK2M9,100,009,10NAT
757111HronRSKR0118ZákrutyK2M11,900,0011,90NAT
758112HronRSKR0119Slaský potokK3M13,155,757,40NAT
759113HronRSKR0120Slaský potokK2M5,750,005,75NAT
760114HronRSKR0121KopernicaK3M16,607,209,40NAT
761115HronRSKR0122KopernicaK2M7,200,007,20NAT
762116HronRSKR0123Ihráčsky potokK3M15,207,008,20NAT
763117HronRSKR0124Ihráčsky potokK2M7,000,007,00NAT
764118HronRSKR0125LukavicaK2M13,300,0013,30NAT
765119HronRSKR0126Badinský potokK3M16,404,4012,00NAT
766120HronRSKR0127Badinský potokK2M4,400,004,40NAT
767121HronRSKR0128Sielnický potokK3M11,806,605,20NAT
768122HronRSKR0129Sielnický potokK2M6,600,006,60NAT
769123HronRSKR0130Rudniansky potokK2M7,800,007,80NAT
770124HronRSKR0131Župkovský potokK3M6,303,652,65NAT
771125HronRSKR0132Župkovský potokK2M3,650,003,65NAT
772126HronRSKR0133Vlčí potokK2M8,700,008,70NAT
773127HronRSKR0134Kováčovský potokK2M7,600,007,60NAT
774128HronRSKR0136Piľanský potokK3M10,104,205,90NAT
775129HronRSKR0137Piľanský potokK2M4,200,004,20NAT
776130HronRSKR0138SekierK3M10,500,0010,50NAT
777131HronRSKR0139ZolnicaK3M7,900,007,90NAT
778132HronRSKR0140Bystrý potokK3M7,900,007,90NAT
779133HronRSKR0144Bystrý potokK3M7,100,007,10NAT
780134HronRSKR0146Pokutský potokK3M11,000,0011,00NAT
781135HronRSKR0148BarinaK3M6,300,006,30NAT
782136HronRSKR0149BaťovP1M7,000,007,00NAT
783137HronRSKR0150Blatniansky potokP1M7,500,007,50NAT
784138HronRSKR0152Svodinský potokP1M6,000,006,00HMWB
785139HronRSKR0153Stará PodlužiankaP1M11,000,0011,00NAT
786140HronRSKR0154Bajtavský potokP1M7,000,007,00NAT
787141HronRSKR0156Starotekovský kanálP1M10,300,0010,30AWB
788142HronRSKR0157Rybnický potokP1M9,700,009,70NAT
789143HronRSKR0158UličkaP1M6,300,006,30NAT
790144HronRSKR0159Čankovský potokP1M7,100,007,10NAT
791145HronRSKR0161MaliankaP1M17,900,0017,90NAT
792146HronRSKR0162NýricaP1M17,500,0017,50NAT
793147HronRSKR0163Gondovský potokP2M5,100,005,10NAT
794148HronRSKR0164Malokozmálovský potokK2M7,400,007,40NAT
795149HronRSKR0166RačovK4M8,200,008,20NAT
796150HronRSKR0168VydrovoK3M9,500,009,50NAT
797151HronRSKR0169Veľká DolinaK3M7,500,007,50NAT
798152HronRSKR0170BrusniankaK3M8,800,008,80NAT
799153HronRSKR0171ČelnoK4M7,802,605,20NAT
800154HronRSKR0172ČelnoK3M2,600,002,60NAT
801155HronRSKR0174Sučí potokK3M6,000,006,00NAT
802156HronRSKR0175BrotovoK3M8,500,008,50NAT
803157HronRSKR0176HučanskéK4M6,002,703,30NAT
804158HronRSKR0177HučanskéK3M2,700,002,70NAT
805159HronRSKR0178SkaliskoK3M7,700,007,70NAT
806160HronRSKR0179DrábskoK3M5,900,005,90NAT
807161HronRSKR0184Brezniansky potokK3M8,400,008,40NAT
808162HronRSKR0187PetríkovoK4M10,102,607,50NAT
809163HronRSKR0188PetríkovoK3M2,600,002,60NAT
810164HronRSKR0190Veľký potokK3M7,700,007,70NAT
811165HronRSKR0191HronecK4M12,302,709,60NAT
812166HronRSKR0192HronecK3M2,700,002,70NAT
813167HronRSKR0198Kopanický potokK4M7,700,007,70NAT
814168HronRSKR0200Bacušský potokK4M8,602,905,70NAT
815169HronRSKR0201Bacušský potokK3M2,900,002,90NAT
816170HronRSKR0204ŠalingK4M9,900,009,90NAT
817171HronRSKR0205BukovecK4M9,306,103,20NAT
818172HronRSKR0206BukovecK3M6,100,006,10NAT
819173HronRSKR0207Prostredný potokK4M5,100,005,10NAT
820174HronRSKR0209MlynnáK4M6,800,006,80NAT
821175HronRSKR0210HavraníkK4M5,200,005,20NAT
822176HronRSKR0211LomnistáK4M13,202,9510,25NAT
823177HronRSKR0212LomnistáK3M2,950,002,95NAT
824178HronRSKR0213SopotnicaK4M12,206,605,60NAT
825179HronRSKR0214SopotnicaK3M6,600,006,60NAT
826180HronRSKR0215Molčanský potokK3M5,700,005,70NAT
827181HronRSKR0216Uhliarsky potokK3M7,100,007,10NAT
828182HronRSKR0217VladárkaK3M8,100,008,10NAT
829183HronRSKR0218VážnaK3M9,300,009,30NAT
830184HronRSKR0219HnusnéK3M11,200,0011,20NAT
831185HronRSKR0220Tajovský potokK3M12,000,0012,00NAT
832186HronRSKR0221MoštenicaK3M12,100,0012,10NAT
83310HronVNSKR1001VN HriňováK32150,2048,00HMWB
83411HronVNSKR1002VN MôťováK2217,204,70HMWB
Čiastkové povodie rieky Ipeľ
8351IpeľRSKI0001IpeľK3M216,70201,4015,30NAT
8362IpeľRSKI0003IpeľK2S198,53172,4026,13NAT
8373IpeľRSKI0004IpeľI1(P1V)172,400,00172,40NAT
8384IpeľRSKI0005SucháK2M33,8022,8011,00NAT
8395IpeľRSKI0006SucháK2M22,8012,2010,60NAT
8406IpeľRSKI0007SucháK2S12,200,0012,20NAT
8417IpeľRSKI0008Krivánsky potokK2M40,5016,0024,50NAT
8428IpeľRSKI0010Krivánsky potokK2S16,000,0016,00NAT
8439IpeľRSKI0011TisovníkK3M42,9024,9018,00NAT
84410IpeľRSKI0012TisovníkK2S24,900,0024,90NAT
84511IpeľRSKI0013Stará riekaK3M40,0026,5013,50NAT
84612IpeľRSKI0014Stará riekaK2M26,5010,9015,60HMWB
84713IpeľRSKI0015Stará riekaK2S10,900,0010,90NAT
84814IpeľRSKI0016KrtíšK2M35,6019,8015,80NAT
84915IpeľRSKI0017KrtíšK2S19,8010,209,60NAT
85016IpeľRSKI0018KrtíšK2S10,200,0010,20NAT
85117IpeľRSKI0019KrupinicaK3M68,7057,9010,80NAT
85218IpeľRSKI0020KrupinicaK2S57,9043,8014,10NAT
85319IpeľRSKI0021KrupinicaK2S43,8011,2032,60NAT
85420IpeľRSKI0022KrupinicaP1S11,200,0011,20NAT
85521IpeľRSKI0023LitavaK3M47,9036,1011,80NAT
85622IpeľRSKI0024LitavaK2M36,1020,7015,40NAT
85723IpeľRSKI0025LitavaK2S20,700,0020,70NAT
85824IpeľRSKI0026ŠtiavnicaK3M57,4046,9010,50HMWB
85925IpeľRSKI0028ŠtiavnicaK2M46,9036,2010,70NAT
86026IpeľRSKI0029ŠtiavnicaK2S36,2017,4018,80NAT
86127IpeľRSKI0030ŠtiavnicaP1S17,400,0017,40NAT
86228IpeľRSKI0031KoprovnicaK3M19,3011,208,10NAT
86329IpeľRSKI0032KoprovnicaK2M11,200,0011,20NAT
86430IpeľRSKI0033VrbovokK2M27,800,0027,80NAT
86531IpeľRSKI0034BebravaK2M11,600,0011,60HMWB
86632IpeľRSKI0035BúrP1M23,100,0023,10NAT
86733IpeľRSKI0036Stracinský potokK2M13,050,0013,05NAT
86834IpeľRSKI0037Belujský potokK2M21,000,0021,00NAT
86935IpeľRSKI0038ĽuborečK3M25,7015,6010,10NAT
87036IpeľRSKI0039ĽuborečK2M15,607,907,70NAT
87137IpeľRSKI0040Glabušovský potokK2M9,700,009,70NAT
87238IpeľRSKI0041BelinaK2M19,000,0019,00NAT
87339IpeľRSKI0042Maštinský potokK2M10,500,0010,50NAT
87440IpeľRSKI0043Bukovinský potokK2M4,400,004,40NAT
87541IpeľRSKI0044Veľký potokK2M20,000,0020,00NAT
87642IpeľRSKI0046SlatinkaK2M17,200,0017,20NAT
87743IpeľRSKI0047Čebovský potokK2M20,800,0020,80NAT
87844IpeľRSKI0048Kosorinský potokK2M12,700,0012,70HMWB
87945IpeľRSKI0049VeperecK2M18,6010,208,40NAT
88046IpeľRSKI0050VeperecP1M10,200,0010,20NAT
88147IpeľRSKI0051Tuhársky potokK2M5,250,005,25HMWB
88248IpeľRSKI0053Plachtinský potokK3M33,0023,0010,00NAT
88349IpeľRSKI0054Plachtinský potokK2M23,000,0023,00NAT
88450IpeľRSKI0055Budinský potokK2M11,403,807,60NAT
88551IpeľRSKI0056ŠťavicaK2M12,500,0012,50HMWB
88652IpeľRSKI0057Semerovský potokP1M9,800,009,80NAT
88753IpeľRSKI0058Dobročský potokK3M9,900,009,90NAT
88854IpeľRSKI0059KamenecP1S3,600,003,60NAT
88955IpeľRSKI0060PoltaricaK2M17,400,0017,40NAT
89056IpeľRSKI0061Bzovský potokK3M8,702,706,00NAT
89157IpeľRSKI0062Bzovský potokK2M2,700,002,70NAT
89258IpeľRSKI0063Banský potokK3M19,3010,259,05NAT
89359IpeľRSKI0064Banský potokK2M10,250,0010,25NAT
89460IpeľRSKI0065Selčiansky potokK2M13,100,0013,10NAT
89561IpeľRSKI0067Uhorštiansky potokK2M12,500,0012,50NAT
89662IpeľRSKI0068Ozdínsky potokK2M7,800,007,80NAT
89763IpeľRSKI0069PolovnoK3M9,903,806,10NAT
89864IpeľRSKI0070PolovnoK2M3,800,003,80NAT
89965IpeľRSKI0071TrpínecK2M16,050,0016,05NAT
90066IpeľRSKI0072MadačkaK3M17,205,2511,95NAT
90167IpeľRSKI0073MachnáčK2M5,250,005,25NAT
90268IpeľRSKI0074Suchánsky potokK2M16,900,0016,90NAT
90369IpeľRSKI0075BriačK2M9,800,009,80NAT
90470IpeľRSKI0076OlvarK2M20,500,0020,50NAT
90571IpeľRSKI0077Rameno Starej riekyK2M5,400,005,40HMWB
90672IpeľRSKI0078Klastavský potokK3M23,8015,408,40NAT
90773IpeľRSKI0079Klastavský potokK2M15,400,0015,40NAT
90874IpeľRSKI0080Lišovský potokK2M9,303,306,00NAT
90975IpeľRSKI0081Lišovský potokP1M3,300,003,30NAT
91076IpeľRSKI0082Čekovský potokK2M15,200,0015,20NAT
91177IpeľRSKI0083Viničný potokK2M10,150,0010,15NAT
91278IpeľRSKI0084Lomský potokK2M10,100,0010,10NAT
91379IpeľRSKI0085Malá LitavaK2M9,250,009,25NAT
91480IpeľRSKI0086VajsovK2M8,400,008,40NAT
91581IpeľRSKI0087RiečkaK2M11,100,0011,10NAT
91682IpeľRSKI0088Velický potokK2M12,500,0012,50NAT
91783IpeľRSKI0089JalšovíkK2M16,000,0016,00NAT
91884IpeľRSKI0091MaškováK2M23,700,0023,70NAT
91985IpeľRSKI0093Suchý potokK2M5,700,005,70NAT
92086IpeľRSKI0095KakatkaK2M14,400,0014,40NAT
92187IpeľRSKI0096Chrtiansky potokK2M9,800,009,80NAT
92288IpeľRSKI0099KlinkovicaK3M8,150,008,15NAT
92389IpeľRSKI0100RiekaK3M10,100,0010,10NAT
92490IpeľRSKI0101IlijskýK3M7,100,007,10NAT
92591IpeľRSKI0102JelšovkaP1M16,600,0016,60NAT
92692IpeľRSKI0103Selecký potokP1M7,100,007,10NAT
92793IpeľRSKI0105Trstiansky potokP1M9,600,009,60NAT
92894IpeľRSKI0106Kolársky kanálK2M7,200,007,20AWB
92995IpeľRSKI0107GalomiaK2M7,900,007,90NAT
93096IpeľRSKI0108Trebušovský potokK2M15,700,0015,70NAT
93197IpeľRSKI0109Seliansky potokK2M10,400,0010,40NAT
93298IpeľRSKI0110Čahovský potokK2M6,900,006,90NAT
93399IpeľRSKI0111Koniarsky potokK2M6,800,006,80NAT
934100IpeľRSKI0112Zahorský potokK2M6,100,006,10NAT
935101IpeľRSKI0113Zajský potokK2M6,300,006,30NAT
936102IpeľRSKI0115Čamovský potokK2M14,100,0014,10NAT
937103IpeľRSKI0117Mučínsky potokK2M11,250,0011,25NAT
938104IpeľRSKI0118Babský potokK2M15,700,0015,70NAT
939105IpeľRSKI0120Petrovský potokK2M6,200,006,20NAT
940106IpeľRSKI0121Pavlov potokK2M3,800,003,80NAT
941107IpeľRSKI0123Daľovský potokK2M6,300,006,30NAT
942108IpeľRSKI0124JelšovíkK2M6,900,006,90NAT
943109IpeľRSKI0125Monický potokK2M5,500,005,50NAT
944110IpeľRSKI0126TočnicaK2M10,050,0010,05NAT
945111IpeľRSKI0127Vrbinský potokK3M8,700,008,70NAT
946112IpeľRSKI0128SmolnáK4M8,703,405,30NAT
947113IpeľRSKI0129SmolnáK3M3,400,003,40NAT
948114IpeľRSKI0130ChocholnáK4M9,203,755,45NAT
949115IpeľRSKI0131ChocholnáK3M3,750,003,75NAT
950116IpeľRSKI0132ĽuborečK2M7,000,007,00NAT
951117IpeľRSKI0133Budinský potokK2M1,800,001,80NAT
952118IpeľRSKI0134Babinský potokK2M5,900,005,90NAT
953119IpeľRSKI0135Tuhársky potokK2M25,305,2520,05NAT
95412IpeľVNSKI1001VN MálinecK222201,40198,53HMWB
95513IpeľVNSKI1002VN ĽuborečK2217,907,00HMWB
95614IpeľVNSKI1003VN RužináK2223,801,80HMWB
Čiastkové povodie rieky Slaná
9571SlanáRSKS0001SlanáK3M92,6075,5017,10NAT
9582SlanáRSKS0002SlanáK2S75,5047,3028,20NAT
9593SlanáRSKS0003SlanáS(K2V)47,300,0047,30NAT
9604SlanáRSKS0004ŠtítnikK3M31,0023,607,40NAT
9615SlanáRSKS0005ŠtítnikK2S23,6011,7011,90NAT
9626SlanáRSKS0006ŠtítnikK2S11,700,0011,70NAT
9637SlanáRSKS0007MuráňK2M47,8043,104,70NAT
9648SlanáRSKS0008MuráňK2S43,1021,6021,50NAT
9659SlanáRSKS0009MuráňK2S21,600,0021,60NAT
96610SlanáRSKS0010TuriecK3M44,0032,3011,70NAT
96711SlanáRSKS0011TuriecK2S32,3010,2022,10NAT
96812SlanáRSKS0012TuriecK2S10,200,0010,20NAT
96913SlanáRSKS0013RimavaK3M84,2072,9011,30NAT
97014SlanáRSKS0014RimavaK3S72,9050,0022,90NAT
97115SlanáRSKS0015RimavaS(K2V)50,000,0050,00NAT
97216SlanáRSKS0016GortvaK2M38,1028,709,40NAT
97317SlanáRSKS0017GortvaK2M25,4010,2015,20NAT
97418SlanáRSKS0018GortvaK2S10,200,0010,20NAT
97519SlanáRSKS0019BlhK3M50,0041,708,30NAT
97620SlanáRSKS0020BlhK2M41,7025,9015,80NAT
97721SlanáRSKS0022BlhK2S24,200,0024,20HMWB
97822SlanáRSKS0023Klenovská RimavaK3M21,9010,1011,80NAT
97923SlanáRSKS0025Klenovská RimavaK2M7,500,007,50NAT
98024SlanáRSKS0026Dobšinský potokK3M15,200,0015,20NAT
98125SlanáRSKS0027RoztokyK3M13,154,658,50NAT
98226SlanáRSKS0028Rožňavský potokK2M4,650,004,65HMWB
98327SlanáRSKS0029ČremošnáK3M29,0015,2013,80NAT
98428SlanáRSKS0030ČremošnáK2M15,200,0015,20NAT
98529SlanáRSKS0031KokávkaK3M13,800,0013,80NAT
98630SlanáRSKS0033TeškaK2M16,300,0016,30NAT
98731SlanáRSKS0034Hubovský potokK2M10,200,0010,20NAT
98832SlanáRSKS0035Belinský potokK2M14,400,0014,40NAT
98933SlanáRSKS0036ĽukvaK2M14,150,0014,15NAT
99034SlanáRSKS0037MadačkaK2M25,500,0025,50NAT
99135SlanáRSKS0039Rašický potokK2M6,700,006,70NAT
99236SlanáRSKS0040Východný TuriecK2M27,400,0027,40NAT
99337SlanáRSKS0042Súľovský potokK3M14,055,059,00NAT
99438SlanáRSKS0043Súľovský potokK2M5,050,005,05NAT
99539SlanáRSKS0044RimavicaK3M33,6014,5019,10NAT
99640SlanáRSKS0045RimavicaK2M14,500,0014,50NAT
99741SlanáRSKS0046VyvieračkaK2M7,700,007,70NAT
99842SlanáRSKS0047LiešnicaK3M7,802,904,90NAT
99943SlanáRSKS0048LiešnicaK2M2,900,002,90NAT
100044SlanáRSKS0049Chyžniansky potokK3M8,005,252,75NAT
100145SlanáRSKS0050Chyžniansky potokK2M5,250,005,25NAT
100246SlanáRSKS0051Mníšanský potokK2M7,000,007,00NAT
100347SlanáRSKS0052ZdychavaK3M15,604,8510,75NAT
100448SlanáRSKS0053ZdychavaK2M4,850,004,85NAT
100549SlanáRSKS0054Hankovský potokK3M12,206,106,10NAT
100650SlanáRSKS0055Hankovský potokK2M6,100,006,10NAT
100751SlanáRSKS0058TurčokK2M9,900,009,90NAT
100852SlanáRSKS0061Honský potokK2M9,150,009,15NAT
100953SlanáRSKS0062Betliarsky potokK3M7,703,254,45NAT
101054SlanáRSKS0063Betliarsky potokK2M3,250,003,25NAT
101155SlanáRSKS0064Krásnohorský potokK3M12,906,106,80NAT
101256SlanáRSKS0065Krásnohorský potokK2M6,100,006,10NAT
101357SlanáRSKS0066ČinčaK2M10,900,0010,90NAT
101458SlanáRSKS0067LapšaK2M9,200,009,20NAT
101559SlanáRSKS0072MočiarK2M6,800,006,80NAT
101660SlanáRSKS0073Čiernolúcky potokK2M5,700,005,70NAT
101761SlanáRSKS0074Tomašovský potokK2M7,800,007,80NAT
101862SlanáRSKS0075RakytníkK2M6,600,006,60NAT
101963SlanáRSKS0076Dražický potokK2M8,500,008,50NAT
102064SlanáRSKS0078Budikoviansky potokK2M5,100,005,10NAT
102165SlanáRSKS0079Dechtársky potokK2M7,150,007,15NAT
102266SlanáRSKS0080Neporadzský potokK2M8,300,008,30NAT
102367SlanáRSKS0081Konský potokK2M9,900,009,90NAT
102468SlanáRSKS0082Drniansky potokK2M7,000,007,00NAT
102569SlanáRSKS0083PotôčikK2M6,300,006,30NAT
102670SlanáRSKS0084LúčkaK2M7,700,007,70NAT
102771SlanáRSKS0085KalošaK2M15,500,0015,50NAT
102872SlanáRSKS0086PapčaK2M14,400,0014,40NAT
102973SlanáRSKS0088Lehotský potokK3M9,300,009,30NAT
103074SlanáRSKS0090Lehotský potokK3M7,100,007,10NAT
103175SlanáRSKS0091Kobeliarovský potokK3M6,000,006,00NAT
103276SlanáRSKS0094Čučmiansky potokK3M7,100,007,10NAT
103377SlanáRSKS0095Veporský potokK3M11,900,0011,90NAT
103478SlanáRSKS0096Dlhý potokK3M6,000,006,00NAT
103579SlanáRSKS0097DrienokK2M10,400,0010,40NAT
103680SlanáRSKS0100Gočaltovský potokK2M10,500,0010,50NAT
103781SlanáRSKS0102Drieňovský potokK2M7,800,007,80NAT
103882SlanáRSKS0103Striežovský potokK2M12,900,0012,90NAT
103983SlanáRSKS0104RybníkK2M5,200,005,20NAT
104084SlanáRSKS0106KačkavaK3M5,600,005,60NAT
104185SlanáRSKS0107FurmanecK3M10,400,0010,40NAT
104286SlanáRSKS0108Hrdzavý potokK2M8,100,008,10NAT
104315SlanáVNSKS1001VN PetrovceK21128,7025,40HMWB
104416SlanáVNSKS1002VN Teplý VrchK22125,9024,20HMWB
104517SlanáVNSKS1003VN KlenovecK22110,107,50HMWB
Čiastkové povodie rieky Bodrog
10461BodrogRSKB0001BodrogB1(P1V)15,200,0015,20NAT
10472BodrogRSKB0002OndavaK2M148,70127,6521,05NAT
10483BodrogRSKB0003OndavaK2S127,6590,8036,85NAT
10494BodrogRSKB0005OndavaK2S67,6056,8010,80NAT
10505BodrogRSKB0006OndavaB1(P1V)56,800,0056,80NAT
10516BodrogRSKB0008ChotčiankaK2M26,2010,6015,60NAT
10527BodrogRSKB0009ChotčiankaK2S10,600,0010,60NAT
10538BodrogRSKB0010OľkaK2M41,0016,3024,70NAT
10549BodrogRSKB0011OľkaK2S16,300,0016,30NAT
105510BodrogRSKB0012TopľaK3M136,70120,2016,50NAT
105611BodrogRSKB0013TopľaK2S120,2028,9091,30NAT
105712BodrogRSKB0015TopľaB1(P1V)28,900,0028,90NAT
105813BodrogRSKB0016TrnavkaK2M36,0028,407,60NAT
105914BodrogRSKB0018TrnavkaP1S28,400,0028,40HMWB
106015BodrogRSKB0020ChlmecP1S35,500,0035,50HMWB
106116BodrogRSKB0021RoňavaK2M39,5026,2013,30NAT
106217BodrogRSKB0023RoňavaP1S26,200,0026,20NAT
106318BodrogRSKB0024Somotorský kanálP1M26,400,0026,40AWB
106419BodrogRSKB0025KamenecK3M21,9013,408,50NAT
106520BodrogRSKB0026KamenecK2M13,400,0013,40NAT
106621BodrogRSKB0028Šibská vodaK2M14,900,0014,90NAT
106722BodrogRSKB0029SlatvinecK3M15,756,309,45NAT
106823BodrogRSKB0030SlatvinecK2M6,300,006,30NAT
106924BodrogRSKB0031KamenecK3M15,800,0015,80NAT
107025BodrogRSKB0032OndávkaK2M32,200,0032,20NAT
107126BodrogRSKB0033SitničkaK2M16,800,0016,80NAT
107227BodrogRSKB0034RadomkaK2M29,100,0029,10NAT
107328BodrogRSKB0035Hlboký potokK2M10,300,0010,30NAT
107429BodrogRSKB0036Hermanovský potokK3M10,807,603,20NAT
107530BodrogRSKB0037Hermanovský potokK2M7,600,007,60HMWB
107631BodrogRSKB0038ByštaK2M6,800,006,80NAT
107732BodrogRSKB0039VojtovecK2M17,900,0017,90NAT
107833BodrogRSKB0040ČižaK2M10,657,003,65NAT
107934BodrogRSKB0041ČižaP1M7,000,007,00NAT
108035BodrogRSKB0042LadomírkaK2M20,900,0020,90NAT
108136BodrogRSKB0043IzraK2M15,308,706,60NAT
108237BodrogRSKB0044Ižiansky kanálP1M8,700,008,70NAT
108338BodrogRSKB0045LomnicaK2M16,805,9010,90NAT
108439BodrogRSKB0046LomnicaP1M5,900,005,90NAT
108540BodrogRSKB0047Východný Leleský kanálP1M17,700,0017,70AWB
108641BodrogRSKB0048Zapadný Leleský kanálP1M6,700,006,70AWB
108742BodrogRSKB0049Severný Radský kanálP1M9,100,009,10AWB
108843BodrogRSKB0050Mačací potokP1M31,600,0031,60NAT
108944BodrogRSKB0052Andrejov potokK2M7,600,007,60NAT
109045BodrogRSKB0053MirošovecK2M8,600,008,60NAT
109146BodrogRSKB0054Rožňavský potokK2M7,500,007,50NAT
109247BodrogRSKB0055MošteníkK2M11,150,0011,15NAT
109348BodrogRSKB0056Jedľovský potokK2M9,950,009,95NAT
109449BodrogRSKB0057KapišovkaK2M14,200,0014,20NAT
109550BodrogRSKB0058HrišovK2M11,000,0011,00NAT
109651BodrogRSKB0059ČernošinaK2M12,100,0012,10NAT
109752BodrogRSKB0060ČerninkaK2M10,000,0010,00NAT
109853BodrogRSKB0061Kožiansky potokK2M6,000,006,00NAT
109954BodrogRSKB0062HažlinkaK2M8,100,008,10NAT
110055BodrogRSKB0063Peťkovský jarokK2M7,400,007,40NAT
110156BodrogRSKB0064KurimkaK2M9,400,009,40NAT
110257BodrogRSKB0065LieskovčíkK2M9,200,009,20NAT
110358BodrogRSKB0066Richvaldský potokK2M9,600,009,60NAT
110459BodrogRSKB0067BodružalíkK2M5,700,005,70NAT
110560BodrogRSKB0068ŠivarnáK2M6,650,006,65NAT
110661BodrogRSKB0069Mlynský potokK2M8,300,008,30NAT
110762BodrogRSKB0070LukavicaK2M6,500,006,50NAT
110863BodrogRSKB0071Zlatiansky potokK2M7,000,007,00NAT
110964BodrogRSKB0072Kožuchovský potokK2M8,500,008,50NAT
111065BodrogRSKB0073Stuliansky potokK2M6,600,006,60NAT
111166BodrogRSKB0075OlšavkaK2M7,800,007,80NAT
111267BodrogRSKB0076KoprivničkaK2M10,500,0010,50NAT
111368BodrogRSKB0077HrabovčíkK2M7,000,007,00NAT
111469BodrogRSKB0078Malá KrčavaK2M5,750,005,75NAT
111570BodrogRSKB0079HrabovčíkK2M8,300,008,30NAT
111671BodrogRSKB0081BrusničkaK2M15,900,0015,90NAT
111772BodrogRSKB0082Poliansky potokK2M12,100,0012,10NAT
111873BodrogRSKB0083SvidničankaK2M11,500,0011,50NAT
111974BodrogRSKB0084Valkovský potokK2M6,400,006,40NAT
112075BodrogRSKB0085VagrinčíkK2M7,800,007,80NAT
112176BodrogRSKB0086VislavkaK2M7,950,007,95NAT
112277BodrogRSKB0087Hanušovský potokK2M7,800,007,80NAT
112378BodrogRSKB0088Medziansky potokK2M10,200,0010,20NAT
112479BodrogRSKB0089Voliansky potokK2M12,500,0012,50NAT
112580BodrogRSKB0090TopoľaK2M10,700,0010,70NAT
112681BodrogRSKB0092KobylnicaK2M6,000,006,00NAT
112782BodrogRSKB0093OndalíkK2M17,400,0017,40NAT
112883BodrogRSKB0094ČičavaK2M15,150,0015,15NAT
112984BodrogRSKB0096Kvakovský potokK2M9,600,009,60NAT
113085BodrogRSKB0097Surový potokK2M8,400,008,40NAT
113186BodrogRSKB0099SveržovkaK3M8,100,008,10NAT
113287BodrogRSKB0100Rosucká vodaK3M11,500,0011,50NAT
113388BodrogRSKB0101OľmovK3M7,500,007,50NAT
113489BodrogRSKB0103Večný potokK3M11,500,0011,50NAT
113590BodrogRSKB0105OľchovecK3M6,800,006,80NAT
113691BodrogRSKB0106Veľký Rybný potokK3M6,100,006,10NAT
113792BodrogRSKB0107Slaný potokK2M8,600,008,60NAT
113893BodrogRSKB0108Bačkovský potokK2M18,2010,407,80NAT
113994BodrogRSKB0109Bačkovský potokP1M10,400,0010,40NAT
114095BodrogRSKB0110OlšavaK2M17,706,5011,20NAT
114196BodrogRSKB0111OlšavaP1M6,500,006,50NAT
114297BodrogRSKB0112Zámutovský potokK2M15,150,0015,15NAT
114398BodrogRSKB0114SlančíkK2M7,900,007,90NAT
114499BodrogRSKB0115TerebľaK2M14,300,0014,30NAT
1145100BodrogRSKB0118TrnavaP1M9,700,009,70NAT
1146101BodrogRSKB0120TrnavaP1M8,800,008,80NAT
1147102BodrogRSKB0123Cabovský potokK2M12,107,055,05NAT
1148103BodrogRSKB0124Cabovský potokP1M7,050,007,05NAT
1149104BodrogRSKB0125BatovecP1M4,050,004,05NAT
1150105BodrogRSKB0126OšvaP1M13,950,0013,95NAT
1151106BodrogRSKB0127Močiarny potokP1M13,500,0013,50NAT
1152107BodrogRSKB0128Krčavský kanálP1M9,500,009,50AWB
1153108BodrogRSKB0129Boršiansky potokP1M7,500,007,50NAT
1154109BodrogRSKB0131Cejkovský potokP1M7,000,007,00NAT
1155110BodrogRSKB0132Severný Plešiansky kanálP1M10,400,0010,40AWB
1156111BodrogRSKB0133RafajkaP1M5,950,005,95AWB
1157112BodrogRSKB0134RakovecP1M6,300,006,30NAT
1158113BodrogRSKB0135Pravobrežný kanálP1M14,800,0014,80AWB
1159114BodrogRSKB0136Kopaný jarokP1M15,800,0015,80AWB
1160115BodrogRSKB0137BP Bačkovského potokaP1M4,100,004,10NAT
1161116BodrogRSKB0138Višňovský potokP1M7,100,007,10NAT
1162117BodrogRSKB0139Trhovištský potokP1M9,500,009,50AWB
1163118BodrogRSKB0140LatoricaB1(P1V)31,000,0031,00NAT
1164119BodrogRSKB0141LaborecK2M129,80112,3017,50NAT
1165120BodrogRSKB0142LaborecK2S112,3058,7053,60NAT
1166121BodrogRSKB0143Zalužický kanálP1M2,700,002,70AWB
1167122BodrogRSKB0144LaborecB1(P1V)58,700,0058,70NAT
1168123BodrogRSKB0145UdavaK3M39,1031,607,50NAT
1169124BodrogRSKB0146UdavaK2M31,6014,7016,90NAT
1170125BodrogRSKB0147UdavaK2S14,700,0014,70NAT
1171126BodrogRSKB0148CirochaK2M55,2042,5012,70NAT
1172127BodrogRSKB0149CirochaK2S37,300,0037,30NAT
1173128BodrogRSKB0150UhB1(P1V)20,900,0020,90NAT
1174129BodrogRSKB0152Čierna vodaP1S23,000,0023,00HMWB
1175130BodrogRSKB0153kanál Veľké Revištia-BežovceP1M20,600,0020,60AWB
1176131BodrogRSKB0154UdočP1M15,200,0015,20AWB
1177132BodrogRSKB0156UličkaK3M25,007,1017,90NAT
1178133BodrogRSKB0157UličkaK2M7,100,007,10NAT
1179134BodrogRSKB0158Kruhovský potokK2M13,007,805,20NAT
1180135BodrogRSKB0159Kruhovský potokP1M7,800,007,80NAT
1181136BodrogRSKB0160OknaK2M36,3024,7011,60NAT
1182137BodrogRSKB0161OknaP1S24,700,0024,70HMWB
1183138BodrogRSKB0162Zbojský potokK3M21,507,4014,10NAT
1184139BodrogRSKB0163Zbojský potokK2M7,400,007,40NAT
1185140BodrogRSKB0165Breznický potokP1M9,600,009,60NAT
1186141BodrogRSKB0166Syrový potokK2M9,100,009,10NAT
1187142BodrogRSKB0167BarnovK2M9,500,009,50NAT
1188143BodrogRSKB0168PčolinkaK3M19,2015,703,50NAT
1189144BodrogRSKB0169PčolinkaK2M15,700,0015,70NAT
1190145BodrogRSKB0170Šíravský kanálP1M4,700,004,70AWB
1191146BodrogRSKB0171VydrankaK3M13,203,709,50NAT
1192147BodrogRSKB0172VydrankaK2M3,700,003,70NAT
1193148BodrogRSKB0173DaňováK3M6,000,006,00NAT
1194149BodrogRSKB0174DušaP1M16,800,0016,80AWB
1195150BodrogRSKB0175Sliepkovský kanálP1M13,400,0013,40AWB
1196151BodrogRSKB0176UbliankaK2M21,400,0021,40NAT
1197152BodrogRSKB0177KamenicaK3M18,705,9012,80NAT
1198153BodrogRSKB0178KamenicaK2M5,900,005,90NAT
1199154BodrogRSKB0179VýravaK2M24,500,0024,50NAT
1200155BodrogRSKB0180StružnicaK2M9,400,009,40NAT
1201156BodrogRSKB0182ŽiarovnicaP1M15,700,0015,70NAT
1202157BodrogRSKB0183Beňatinská vodaK2M11,200,0011,20NAT
1203158BodrogRSKB0185PichniankaK2M6,000,006,00NAT
1204159BodrogRSKB0186TrnovecK2M6,800,006,80NAT
1205160BodrogRSKB0187KoloničkaK2M8,800,008,80NAT
1206161BodrogRSKB0188HodkovecK2M7,600,007,60NAT
1207162BodrogRSKB0189Sukovský potokK2M8,900,008,90NAT
1208163BodrogRSKB0191IľovnicaK2M7,650,007,65NAT
1209164BodrogRSKB0192OľchovecK2M7,700,007,70NAT
1210165BodrogRSKB0194Hostovický potokK2M8,500,008,50NAT
1211166BodrogRSKB0195KuršinaK2M6,100,006,10NAT
1212167BodrogRSKB0196StrednáK2M5,650,005,65NAT
1213168BodrogRSKB0197BeliankaK2M9,100,009,10NAT
1214169BodrogRSKB0198ChotinkaK2M9,000,009,00NAT
1215170BodrogRSKB0199NechvalkaK2M8,300,008,30NAT
1216171BodrogRSKB0200LuhK2M9,650,009,65NAT
1217172BodrogRSKB0204Rovný potokK2M10,100,0010,10NAT
1218173BodrogRSKB0205Inovský potokK2M7,200,007,20NAT
1219174BodrogRSKB0206Hlboký potokK2M10,700,0010,70NAT
1220175BodrogRSKB0207LubiškaK2M10,200,0010,20NAT
1221176BodrogRSKB0208KrosnáK2M8,700,008,70NAT
1222177BodrogRSKB0209Sobranecký potokK2M18,708,7010,00NAT
1223178BodrogRSKB0211Sobranecký potokP1M8,700,008,70NAT
1224179BodrogRSKB0212StežnáK2M11,400,0011,40NAT
1225180BodrogRSKB0213LuhyK2M7,900,007,90NAT
1226181BodrogRSKB0214PtavaK2M9,600,009,60NAT
1227182BodrogRSKB0215Volovský potokK2M8,200,008,20NAT
1228183BodrogRSKB0216Savkov potokK2M7,950,007,95NAT
1229184BodrogRSKB0217OlšavaK2M12,100,0012,10NAT
1230185BodrogRSKB0218RiekaK3M9,805,304,50NAT
1231186BodrogRSKB0219RiekaK2M5,300,005,30NAT
1232187BodrogRSKB0220SvetlicaK3M7,800,007,80NAT
1233188BodrogRSKB0222Ruský potokK3M6,700,006,70NAT
1234189BodrogRSKB0224SmolníkK3M6,700,006,70NAT
1235190BodrogRSKB0225Hlboký potokK3M7,800,007,80NAT
1236191BodrogRSKB0226Stužická riekaK3M3,900,003,90NAT
1237192BodrogRSKB0228Kamenný potokP1M8,500,008,50NAT
1238193BodrogRSKB0230Porubský potokP1M14,500,0014,50NAT
1239194BodrogRSKB0232Petrovský potokK2M6,700,006,70NAT
1240195BodrogRSKB0234Orechovský potokP1M16,700,0016,70NAT
1241196BodrogRSKB0236MyslinaP1M8,100,008,10NAT
1242197BodrogRSKB0237Jovsiansky potokK2M9,450,009,45NAT
1243198BodrogRSKB0239Remetský potokP1M7,600,007,60NAT
1244199BodrogRSKB0241OrtovP1M12,050,0012,05AWB
1245200BodrogRSKB0242PrievlakaP1M9,300,009,30AWB
1246201BodrogRSKB0243VybúchanecP1M6,400,006,40AWB
1247202BodrogRSKB0244Toroškov potokP1M8,800,008,80NAT
1248203BodrogRSKB0245Matovský kanálP1M15,100,0015,10AWB
1249204BodrogRSKB0246OlšavaP1M11,600,0011,60NAT
1250205BodrogRSKB0248HliníkP1M7,300,007,30NAT
1251206BodrogRSKB0250Kutočný potokP1M6,200,006,20NAT
1252207BodrogRSKB0251Hradenícky kanálP1M5,800,005,80AWB
1253208BodrogRSKB0252Hrabovský kanálP1M7,800,007,80AWB
1254209BodrogRSKB0253Strážský potokP1M6,500,006,50NAT
1255210BodrogRSKB0254Brehovský kanálP1M26,600,0026,60AWB
1256211BodrogRSKB0255Hažínsky kanálP1M6,100,006,10AWB
1257212BodrogRSKB0257Starý Porubský potokP1M8,100,008,10NAT
1258213BodrogRSKB0258Olšinský kanálP1M8,650,008,65AWB
1259214BodrogRSKB0259Močiarny kanálP1M8,800,008,80AWB
1260215BodrogRSKB0260Slavkovský kanálP1M7,300,007,30AWB
1261216BodrogRSKB0261Čečehovský kanálP1M14,100,0014,10AWB
1262217BodrogRSKB0262Turský jarokP1M8,900,008,90NAT
1263218BodrogRSKB0263Dolná DušaP1M28,900,0028,90AWB
126418BodrogVNSKB1001VN StarinaK22242,5037,30HMWB
126519BodrogVNSKB1002VN Veľká Domaša, VN Malá DomašaK12390,8067,60HMWB
126620BodrogVNSKB1003VN Zemplínska ŠíravaK12337,2545,25HMWB
1267219BodorgRSKT0001TisaB1(P1V)5,200,0015,20NAT
Čiastkové povodie rieky Bodva
12681BodvaRSKA0001BodvaK2M48,5035,8012,70NAT
12692BodvaRSKA0002BodvaK2S35,800,0035,80NAT
12703BodvaRSKA0003Stará BodvaK2M5,100,005,10NAT
12714BodvaRSKA0004IdaK3M53,5041,2512,25NAT
12725BodvaRSKA0005IdaK2M37,6013,7023,90NAT
12736BodvaRSKA0006IdaK2S13,700,0013,70HMWB
12747BodvaRSKA0009TurňaK2S26,000,0026,00NAT
12758BodvaRSKA0011ZlatnáK3M8,600,008,60NAT
12769BodvaRSKA0012ZábavaK3M8,104,403,70NAT
127710BodvaRSKA0013ZábavaK2M4,400,004,40NAT
127811BodvaRSKA0014Čečejovský potokK2M24,800,0024,80HMWB
127912BodvaRSKA0016OlšavaK3M9,105,703,40NAT
128013BodvaRSKA0017OlšavaK2M5,700,005,70NAT
128114BodvaRSKA0018Borzov potokK3M8,303,404,90NAT
128215BodvaRSKA0019Borzov potokK2M3,400,003,40NAT
128316BodvaRSKA0020KonotopaK2M9,900,009,90NAT
128417BodvaRSKA0021Šugovský potokK2M5,100,005,10NAT
128518BodvaRSKA0022ZlatínK2M8,300,008,30NAT
128619BodvaRSKA0023Perinský kanálK2M12,900,0012,90AWB
128720BodvaRSKA0024Gombošský kanálK2M9,600,009,60AWB
128821BodvaRSKA0025Cestický potokK2M7,600,007,60NAT
128922BodvaRSKA0026Kanský potokK2M6,800,006,80NAT
129023BodvaRSKA0027Mokranský potokK2M6,600,006,60NAT
129124BodvaRSKA0028Ortovský potokK2M7,700,007,70NAT
129225BodvaRSKA0029Šemšiansky potokK2M9,850,009,85NAT
129326BodvaRSKA0030Slaný potokK2M7,500,007,50NAT
129427BodvaRSKA0031Štósky potokK2M6,800,006,80NAT
129528BodvaRSKA0032Chotárny potokK2M14,300,0014,30NAT
129629BodvaRSKA0034Kečovský potokK2M2,650,002,65NAT
129730BodvaRSKA0035MiglincK2M7,500,007,50NAT
129831BodvaRSKA0036DrienovecK2M11,900,0011,90NAT
129932BodvaRSKA0039Hájsky potokK2M12,200,0012,20NAT
130021BodvaVNSKA1001VN BukovecK23241,2537,60HMWB
Čiastkové povodie rieky Hornád
13011HornádRSKH0001HornádK3S178,60164,2514,35NAT
13022HornádRSKH0002HornádH1(K2V)164,25137,0027,25NAT
13033HornádRSKH0003HornádH1(K2V)137,0085,9051,10NAT
13044HornádRSKH0004HornádH2(K2V)66,300,0066,30NAT
13055HornádRSKH0006Levočský potokK3M28,0011,4016,60NAT
13066HornádRSKH0007Levočský potokK2S11,400,0011,40NAT
13077HornádRSKH0008HnilecK4M96,0072,8023,20NAT
13088HornádRSKH0010HnilecK3S71,350,0071,35NAT
13099HornádRSKH0012BeláK2M9,800,009,80NAT
131010HornádRSKH0013SvinkaK3M53,5034,4019,10NAT
131111HornádRSKH0014SvinkaK2S34,400,0034,40NAT
131212HornádRSKH0015TorysaK3M131,95102,3029,65NAT
131313HornádRSKH0016TorysaK2S102,3056,2546,05NAT
131414HornádRSKH0017TorysaK2S56,250,0056,25NAT
131515HornádRSKH0018SekčovK3M48,0045,702,30NAT
131616HornádRSKH0019SekčovK2M45,7017,7028,00NAT
131717HornádRSKH0020SekčovK2S17,700,0017,70NAT
131818HornádRSKH0021OlšavaK2M52,0027,9024,10NAT
131919HornádRSKH0022OlšavaK2S27,900,0027,90NAT
132020HornádRSKH0023Sokoliansky potokK2M15,500,0015,50NAT
132121HornádRSKH0024Slovinský potokK3M16,000,0016,00NAT
132222HornádRSKH0025Rudniansky potokK3M7,600,007,60NAT
132323HornádRSKH0026Bystrý potokK2M7,000,007,00NAT
132424HornádRSKH0027Slavkovský potokK3M14,700,0014,70NAT
132525HornádRSKH0028ČrmelK2M2,600,002,60HMWB
132626HornádRSKH0029Perlový potokK3M11,700,0011,70NAT
132727HornádRSKH0030HolubnicaK3M12,100,0012,10NAT
132828HornádRSKH0031SmolníkK3M19,700,0019,70NAT
132929HornádRSKH0032Belžiansky potokK2M20,900,0020,90NAT
133030HornádRSKH0033SaratosK2M4,400,004,40NAT
133131HornádRSKH0034Poráčsky potokK3M11,400,0011,40NAT
133232HornádRSKH0037ŠebastovkaK2M13,200,0013,20NAT
133333HornádRSKH0038TrstiankaK2M18,800,0018,80NAT
133434HornádRSKH0039Svinický potokK2M16,700,0016,70NAT
133535HornádRSKH0041Myslavský potokK2M19,500,0019,50HMWB
133636HornádRSKH0042HrabovecK2M13,700,0013,70NAT
133737HornádRSKH0044TerniankaK2M17,800,0017,80NAT
133838HornádRSKH0045DelňaK3M18,8010,608,20NAT
133939HornádRSKH0046DelňaK2M10,600,0010,60NAT
134040HornádRSKH0047ŠkapováK4M7,100,007,10NAT
134141HornádRSKH0048Rovinný potokK4M4,100,004,10NAT
134242HornádRSKH0049Malá SvinkaK3M25,7014,5011,20NAT
134343HornádRSKH0050Malá SvinkaK2M14,500,0014,50NAT
134444HornádRSKH0053Stará vodaK3M11,900,0011,90NAT
134545HornádRSKH0055Veľká Biela vodaK3M13,100,0013,10NAT
134646HornádRSKH0056ĽutinkaK3M17,450,0017,45NAT
134747HornádRSKH0058Kojšovský potokK3M15,900,0015,90NAT
134848HornádRSKH0060Veľký potokK2M13,900,0013,90NAT
134949HornádRSKH0062Bystrý potokK3M10,100,0010,10NAT
135050HornádRSKH0064BystráK3M15,500,0015,50NAT
135151HornádRSKH0066Fričkovský potokK2M8,500,008,50NAT
135252HornádRSKH0068DzíkovK2M14,600,0014,60NAT
135353HornádRSKH0069RešovkaK2M9,100,009,10NAT
135454HornádRSKH0070Kvačiansky potokK2M7,800,007,80NAT
135555HornádRSKH0071KrižoviankaK3M11,950,0011,95NAT
135656HornádRSKH0073Šarišský potokK2M8,100,008,10NAT
135757HornádRSKH0074Milpošský potokK3M9,150,009,15NAT
135858HornádRSKH0076LúčankaK3M9,750,009,75NAT
135959HornádRSKH0082MošurovankaK2M12,750,0012,75NAT
136060HornádRSKH0083Lipiansky potokK3M11,600,0011,60NAT
136161HornádRSKH0085Dlhý potokK2M10,000,0010,00NAT
136262HornádRSKH0087Jakuboviansky potokK3M7,905,802,10NAT
136363HornádRSKH0088Jakuboviansky potokK2M5,800,005,80NAT
136464HornádRSKH0089ŠalgovK2M7,400,007,40NAT
136565HornádRSKH0090Drienický potokK3M8,704,504,20NAT
136666HornádRSKH0091Drienický potokK2M4,500,004,50NAT
136767HornádRSKH0092LadiankaK2M14,300,0014,30NAT
136868HornádRSKH0093BrusníkK3M16,609,207,40NAT
136969HornádRSKH0094BrusníkK2M9,200,009,20NAT
137070HornádRSKH0095Podhorský potokK3M5,303,252,05NAT
137171HornádRSKH0096Podhorský potokK2M3,250,003,25NAT
137272HornádRSKH0097MargeciankaK3M15,807,758,05NAT
137373HornádRSKH0098MargeciankaK2M7,750,007,75NAT
137474HornádRSKH0099LodinaK3M18,1012,305,80NAT
137575HornádRSKH0100LodinaK2M12,300,0012,30NAT
137676HornádRSKH0101Klčovský potokK3M18,7014,304,40NAT
137777HornádRSKH0102Klčovský potokK2M14,300,0014,30NAT
137878HornádRSKH0103BraniskoK3M15,808,906,90NAT
137979HornádRSKH0104BraniskoK2M8,900,008,90NAT
138080HornádRSKH0105OdoricaK3M9,203,905,30NAT
138181HornádRSKH0106OdoricaK2M3,900,003,90NAT
138282HornádRSKH0107OlšavecK3M6,503,602,90NAT
138383HornádRSKH0108OlšavecK2M3,600,003,60NAT
138484HornádRSKH0109Vavrincov potokK3M9,302,706,60NAT
138585HornádRSKH0110Vavrincov potokK2M2,700,002,70NAT
138686HornádRSKH0113Lučanský potokK3M4,950,004,95NAT
138787HornádRSKH0115SopotnicaK3M15,600,0015,60NAT
138888HornádRSKH0116Kunišovský potokK3M7,200,007,20NAT
138989HornádRSKH0117Antalov potokK3M5,900,005,90NAT
139090HornádRSKH0118Iliašovský potokK3M7,300,007,30NAT
139191HornádRSKH0119BicírK3M11,500,0011,50NAT
139292HornádRSKH0120JakuboviankaK3M7,250,007,25NAT
139393HornádRSKH0121Hermanovský potokK3M6,950,006,95NAT
139494HornádRSKH0122DubovickýK3M7,400,007,40NAT
139595HornádRSKH0123Štvrtocký potokK3M8,200,008,20NAT
139696HornádRSKH0125Kučmanovský potokK3M9,800,009,80NAT
139797HornádRSKH0126Kopytovský potokK3M8,900,008,90NAT
139898HornádRSKH0127Kamenný potokK3M5,000,005,00NAT
139999HornádRSKH0129BoršovK3M6,400,006,40NAT
1400100HornádRSKH0130Dolinský potokK3M9,700,009,70NAT
1401101HornádRSKH0131Teplický potokK3M6,900,006,90NAT
1402102HornádRSKH0132Gánovský potokK3M13,800,0013,80NAT
1403103HornádRSKH0133Bordiansky potokK2M5,400,005,40NAT
1404104HornádRSKH0134Garbovský potokK2M6,700,006,70NAT
1405105HornádRSKH0135JastrabecK2M7,600,007,60NAT
1406106HornádRSKH0136MarovkaK2M7,500,007,50NAT
1407107HornádRSKH0137Soľný potokK3M9,606,802,80NAT
1408108HornádRSKH0138Soľný potokK2M6,800,006,80NAT
1409109HornádRSKH0139OlšavkaK3M9,803,806,00NAT
1410110HornádRSKH0140OlšavkaK2M3,800,003,80NAT
1411111HornádRSKH0141JavorovecK3M9,903,806,10NAT
1412112HornádRSKH0142JavorovecK2M3,800,003,80NAT
1413113HornádRSKH0143OľšavecK2M6,200,006,20NAT
1414114HornádRSKH0144Herliansky potokK2M9,900,009,90NAT
1415115HornádRSKH0145BalkaK2M12,900,0012,90NAT
1416116HornádRSKH0148Drieňovský potokK2M8,400,008,40NAT
1417117HornádRSKH0149Valalicky kanalK2M10,300,0010,30AWB
1418118HornádRSKH0151Veľkokotlinský potokK3M6,050,006,05NAT
1419119HornádRSKH0152Tichá vodaK4M12,806,306,50NAT
1420120HornádRSKH0153Tichá vodaK3M6,300,006,30NAT
1421121HornádRSKH0154Železný potokK3M12,800,0012,80NAT
1422122HornádRSKH0156KopagrundK3M6,100,006,10NAT
1423123HornádRSKH0157Zimná vodaK3M6,100,006,10NAT
1424124HornádRSKH0158OpátkaK3M7,500,007,50NAT
1425125HornádRSKH0159RužinokK3M5,700,005,70NAT
1426126HornádRSKH0160Teplický BrusníkK3M6,050,006,05NAT
1427127HornádRSKH0161Markušovský potokK3M7,900,007,90NAT
1428128HornádRSKH0162Vernársky potokK4M13,203,409,80NAT
1429129HornádRSKH0163Vernársky potokK3M3,400,003,40NAT
1430130HornádRSKH0164LesnicaK3M5,550,005,55NAT
1431131HornádRSKH0165Biely potokK3M9,150,009,15NAT
1432132HornádRSKH0166Svätojánsky potokK3M7,200,007,20NAT
1433133HornádRSKH0169SokolK4M5,900,005,90NAT
1434134HornádRSKH0170ČrmelK2M15,002,6012,40NAT
143522HornádVNSKH1001VN Ružín, VN Malá LodinaK22285,9066,30HMWB
143623HornádVNSKH1002VN Palcmanská MašaK32172,8071,35HMWB
Správne územie povodia Visly
Čiastkové povodie riek Dunajec a Poprad
14371DunajecRSKC0001DunajecK2S17,000,0017,00NAT
14382DunajecRSKC0002Biela VodaK4M19,900,0019,90NAT
14393PopradRSKP0001PopradK4M143,00130,1012,90NAT
14404PopradRSKP0002PopradK3S130,1080,7049,40NAT
14415PopradRSKP0004PopradP1(K3V)80,7044,0036,70NAT
14426PopradRSKP0006PopradP2(K3V)44,000,0044,00NAT
14437PopradRSKP0007Holumnický potokK4M15,609,705,90NAT
14448PopradRSKP0008Holumnický potokK3M9,700,009,70NAT
14459PopradRSKP0010Veľký Studený potokK4M17,207,2010,00NAT
144610PopradRSKP0011Veľký Studený potokK3M7,200,007,20NAT
144711PopradRSKP0012Lomnický potokK3M7,200,007,20NAT
144812PopradRSKP0013ĽubotiankaK3M16,400,0016,40NAT
144913PopradRSKP0014ŠambronkaK3M12,500,0012,50NAT
145014PopradRSKP0015JakubiankaK4M21,7010,7510,95NAT
145115PopradRSKP0016JakubiankaK3M10,750,0010,75NAT
145216PopradRSKP0017ĽubicaK4M21,7013,957,75NAT
145317PopradRSKP0018ĽubicaK3M13,950,0013,95NAT
145418PopradRSKP0019MlynicaK4M20,300,0020,30NAT
145519PopradRSKP0020ŠtiavnikK4M8,100,008,10NAT
145620DunajecRSKP0021LipníkK3M14,500,0014,50NAT
145721PopradRSKP0022Kežmarská Biela vodaK4M18,909,409,50NAT
145822PopradRSKP0023Kežmarská Biela vodaK3M9,400,009,40NAT
145923PopradRSKP0024LipníkK3M7,600,007,60NAT
146024DunajecRSKP0025OščadnicaK4M10,600,0010,60NAT
146125PopradRSKP0026Slavkovský potokK4M16,257,708,55NAT
146226PopradRSKP0027Slavkovský potokK3M7,700,007,70NAT
146327DunajecRSKP0028JavorinkaK4M18,000,0018,00NAT
146428PopradRSKP0029Toporský potokK3M8,800,008,80NAT
146529DunajecRSKP0030Lesniansky potokK3M9,900,009,90NAT
146630PopradRSKP0031KamienkaK3M12,600,0012,60NAT
146731PopradRSKP0032Koláčkovský potokK4M12,906,106,80NAT
146832PopradRSKP0033Koláčkovský potokK3M6,100,006,10NAT
146933PopradRSKP0034Vojniansky potokK3M8,950,008,95NAT
147034PopradRSKP0035HraničnáK3M11,000,0011,00NAT
147135PopradRSKP0036VesnéK3M6,200,006,20NAT
147236PopradRSKP0037SoliskáK3M9,000,009,00NAT
147337PopradRSKP0038BielaK4M28,9015,7513,15NAT
147438PopradRSKP0039BielaK3S15,750,0015,75NAT
147539PopradRSKP0040Slovenský potokK3M9,500,009,50NAT
147640PopradRSKP0041Veľký LipníkK3M15,600,0015,60NAT
147741DunajecRSKP0042JordanecK3M8,800,008,80NAT
147842PopradRSKP0043HradlováK3M10,200,0010,20NAT
147943PopradRSKP0044Malý LipníkK3M8,200,008,20NAT
148044DunajecRSKP0045ŠoltysaK3M6,900,006,90NAT
148145DunajecRSKP0047RiekaK3M7,500,007,50NAT
148246PopradRSKP0049Krížny potokK3M8,150,008,15NAT
148347PopradRSKP0052RiekaK3M17,000,0017,00NAT
148448PopradRSKP0054Tvarožniansky potokK3M12,900,0012,90NAT
148549PopradRSKP0055Vrbovský potokK3M11,300,0011,30HMWB
148650DunajecRSKP0056Žakovský potokK3M6,500,006,50NAT
148751PopradRSKP0057VlkováK3M5,300,005,30NAT
148852PopradRSKP0058Hozelský potokK3M8,600,008,60NAT
148953PopradRSKP0059LopušnáK4M7,800,007,80NAT
149054PopradRSKP0060Štrbský potokK4M5,600,005,60NAT
149155PopradRSKP0061Ľubický potokK4M7,900,007,90NAT
149256PopradRSKP0064Ruskinovský potokK4M8,800,008,80NAT
149357PopradRSKP0065Široká dolinaK4M9,800,009,80NAT
149458PopradRSKP0067Frankovský potokK4M7,700,007,70NAT
149559PopradRSKP0068PotôčkyK4M10,705,754,95NAT
149660PopradRSKP0069PotôčkyK3M5,750,005,75NAT
149761PopradRSKP0070Červený potokK3M10,300,0010,30NAT
149862PopradRSKP0071Čierna vodaK4M17,2012,304,90NAT
149963DunajecRSKP0072Čierna vodaK3M12,300,0012,30NAT
150064DunajecRSKP0073Háganský potokK4M16,206,859,35NAT
150165DunajecRSKP0074Háganský potokK3M6,850,006,85NAT
150266PopradRSKP0075Batizovský potokK4M15,605,859,75NAT
150367PopradRSKP0076Batizovský potokK3M5,850,005,85NAT
150468PopradRSKP0077Velický potokK4M21,6011,709,90NAT
150569PopradRSKP0078Velický potokK3M11,700,0011,70NAT
150670PopradRSKP0079Skalnatý potokK4M15,307,707,60NAT
150771PopradRSKP0080Skalnatý potokK3M7,700,007,70NAT
150872PopradRSKP0081Červený potokK3M10,300,0010,30NAT
150973PopradRSKP0084Slavkovský jarokK3M11,500,0011,50NAT
151074PopradRSKP0085Beliansky potokK3M13,400,0013,40NAT

Vysvetlivky:

NAT - prirodzený útvar povrchovej vody

HMWB - výrazne zmenený vodný útvar

AWB - umelý vodný útvar“.

6. Príloha č. 14 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 14 k vyhláške č. 418/2010 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5; Ú. v. ES L 327, 22. 12. 2000) v platnom znení.

2. Smernica Komisie 2014/101/EÚ z 30. októbra 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 311, 31. 10. 2014).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2016.


László Sólymos v. r.