Oznámenie č. 592/2004 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien vo vodohospodárskych činnostiach pri prevádzkovaní verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie

Čiastka 253/2004
Platnosť od 12.11.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. novembra 2004.

592

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 4 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 12. októbra 2004 č. 3/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien vo vodohospodárskych činnostiach pri prevádzkovaní verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

Výnos upravuje detaily postupu pri regulácii cien za dodávku pitnej vody alebo odvedenie odpadovej vody a pri určovaní ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.

Výnos nadobúda účinnosť 15. novembra 2004.

Výnos je uverejnený v čiastke 38/2004 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.