Oznámenie č. 160/2006 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní cenových rozhodnutí pre oblasť vodárenstva

Čiastka 58/2006
Platnosť od 17.03.2006
Redakčná poznámka

Cenové rozhodnutia sú účinné od 1. januára 2006.

160

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť vodárenstva vydal cenové rozhodnutia účinné od 1. januára 2006:

Regulovaný subjekt Číslo
rozhodnutia
Dátum vydania
rozhodnutia
Číslo vestníka
1. Vojenské lesy a majetky Slovenskej
republiky, š. p., Pliešovce,
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
0067/2005/V 5. 9. 2005 29/2005
2. Slovenský vodohospodársky podnik,
š. p., Radničné námestie 8,
969 39 Banská Štiavnica
0069/2005/V 20. 10. 2005 36/2005
3. Bratislavská vodárenská spoločnosť,
a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
0073/2005/V 18. 11. 2005 39/2005
4. Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s., Komenského 50,
042 48 Košice
0074/2005/V 18. 11. 2005 40/2005
5. KOMVaK - Vodárne a kanalizácie
mesta Komárno, a. s., E. B.
Lukáča 25, 945 01 Komárno
0071/2005/V 21. 11. 2005 39/2005
6. Podtatranská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a. s.,
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
0072/2005/V 21. 11. 2005 39/2005
7. Železiarne Podbrezová, a. s.,
Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
0070/2005/V 21. 11. 2005 39/2005
8. Západoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s., Nábrežie za
hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
0075/2005/V 22. 11. 2005 39/2005
9. Obec Tekovská Breznica,
966 52 Tekovská Breznica
0080/2005/V 28. 11. 2005 42/2005
10. Severoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s., Bôrická cesta 107,
010 01 Žilina
0079/2005/V 28. 11. 2005 42/2005
11. Trnavská vodárenská spoločnosť,
a. s., Priemyselná 10, 921 79
Piešťany
0076/2005/V 28. 11. 2005 40/2005
12. Ústav na výkon trestu odňatia
slobody a Ústav na výkon väzby,
Gucmanova 19/670, priečinok 7,
920 41 Leopoldov
0082/2005/V 28. 11. 2005 43/2005
13. Trenčianska vodohospodárska
spoločnosť, a. s., 1. mája 11,
911 01 Trenčín
0077/2005/V 30. 11. 2005 40/2005
14. Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5,
974 00 Banská Bystrica
0083/2005/V 5. 12. 2005 43/2005
15. Obec Borinka, Obecný úrad,
900 31 Borinka
0078/2005/V 6. 12. 2005 42/2005
16. Ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb
a hrudníkovej chirurgie,
059 84 Vyšné Hágy
0084/2005/V 6. 12. 2005 43/2005
17. Obec Šenkvice, Obecný úrad,
Námestie G. Kolinoviča 5,
900 81 Šenkvice
0085/2005/V 7. 12. 2005 43/2005
18. Hornonitrianske bane Prievidza,
a. s., ul. Matice slovenskej 10,
971 71 Prievidza
0081/2005/V 8. 12. 2005 44/2005
19. Mondi Business Paper SCP, a. s.,
Bystrická cesta 13,
034 17 Ružomberok
0088/2005/V 13. 12. 2005 45/2005
20. Prevádzkareň obce Pliešovce,
Zvolenská cesta 52/41,
962 63 Pliešovce
0087/2005/V 13. 12. 2005 45/2005
21. Telesná kultúra a šport obce
Nálepkovo, s. r. o., Hámorská 35,
053 33 Nálepkovo
0086/2005/V 13. 12. 2005 44/2005
22. MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta
Hurbanovo, s. r. o., Komárňanská 69,
947 01 Hurbanovo
0001/2006 15. 12. 2005 45/2005
23. Obec Branč, Hlavné námestie 1,
951 13 Branč
0090/2005/V 15. 12. 2005 45/2005
24. Vodárne a kanalizácie mesta Stupava,
Devínska cesta 30, 900 31 Stupava
0089/2005/V 15. 12. 2005 45/2005
25. Rabčan, s. r. o., Rabčická 412,
029 44 Rabča
0002/2006/V 20. 12. 2005 45/2005
26. Obec Jaslovské Bohunice, Obecný
úrad, 919 30 Jaslovské Bohunice
0003/2006/V 20. 12. 2005 45/2005
27. Obec Ladomerská Vieska 132,
965 01 Žiar nad Hronom
0006/2006/V 20. 12. 2005 45/2005
28. Obec Slavošovce 113, 049 36
Slavošovce
0004/2006/V 20. 12. 2005 45/2005
29. Obecná vodohospodárska spoločnosť
Šáchor, s. r. o., 916 33 Lúka 205
0005/2006/V 21. 12. 2005 45/2005
30. PreVaK, s. r. o., Župné námestie 7,
811 03 Bratislava
0007/2006/V 21. 12. 2005 45/2005
31. Vodárenské a technické služby,
s. r. o., Šafárikova 30,
920 01 Hlohovec
0008/2006/V 21. 12. 2005 1/2006
32. Mestská ČOV, s. r. o., M. R.
Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
0010/2006/V 28. 12. 2005 1/2006
33. VISTO, s. r. o., Bánovská cesta
8220/7A, 010 01 Žilina
0009/2006/V 28. 12. 2005 1/2006
34. FORTUNAE, s. r. o., Nábrežná 1,
934 01 Levice
0012/2006/V 2. 1. 2006 1/2006
35. Obec Mankovce, Obecný úrad,
951 91 Mankovce
0011/2006/V 2. 1. 2006 1/2006
36. VEGUM, a. s., Gumárenská 337,
972 23 Dolné Vestenice
0013/2006/V 3. 1. 2006 3/2006
37. ZSNP, a. s., Závod Energetika,
Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad
Hronom
0014/2006/V 4. 1. 2006 3/2006
38. Obec Kúty, Obecný úrad, Nám.
Radlinského 981, 908 01 Kúty
0016/2006/V 5. 1. 2006 3/2006
39. Obec Plášťovce, Obecný úrad,
935 82 Plášťovce
0015/2006/V 5. 1. 2006 3/2006
40. CHIRANA-PREMA Energetika, a. s.,
nám. Dr. A. Schweitzera 194,
916 01 Stará Turá
0018/2006/V 10. 1. 2006 3/2006
41. Obec Vinosady, Obecný úrad,
Pezinská ul. 95, 902 01 Vinosady
0017/2006/V 10. 1. 2006 3/2006
42. Obec Plaveč, Námestie SNP 95/4,
065 44 Plaveč
0021/2006/V 13. 1. 2006 7/2006

Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom Vestníku úradu.