Oznámenie č. 433/2006 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku, spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny

Čiastka 157/2006
Platnosť od 30.06.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2006 s výnimkou § 11, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

433

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 4 a 9 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z.

výnos z 21. júna 2006 č. 5/2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku, spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny.

Výnos ustanovuje postup pri regulácii cien vo vodohospodárskych činnostiach, štruktúru určovaných cien, ekonomicky oprávnené náklady, mieru primeraného zisku a rozsah predkladaných dokumentov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2006 s výnimkou § 11, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Výnos je uverejnený v čiastke 25/2006 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.